National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 7206 Results for subject:Republics.
Sort by:
 
 
Minguo shi qi Taiwan jing shi wen xian xuan bian / [ze ren bian ji Chen Zhanqi]
民国时期台湾经史文献选编 / [责任编辑陈湛绮]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2009
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2009
 
 
Minguo shi qi Fujian Hua qiao shi liao hui bian / Fujian Sheng tu shu guan ji
民國時期福建華僑史料彙編 / 福建省圖書館輯
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016
北京市 : 國家圖書館出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Huang Xuchu hui yi lu : Li Zongren, Bai Chongxi yu Jiang Jieshi de li he / Huang Xuchu yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian
黃旭初回憶錄 : 李宗仁, 白崇禧與蔣介石的離合 / 黃旭初原著 ; 蔡登山主編
by Huang, Xuchu
黃旭初
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2015 nian 1 yue
台北市 : 獨立作家, 2015年1月
BookBook [text, volume]
 
 
Du li lu shang : cong qian Sulian xing si Xianggang wei lai = On the road to independence / Liang Qizhi zhu
獨立路上 : 從前蘇聯省思香港未來 = On the road to independence / 梁啟智著
by Liang, Qizhi
梁啟智
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2017 , ©2017
臺北市 : 新銳文創, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo guo shi ji yao / Wu Shufeng deng bian zhu
中華民國國史紀要 / 吳淑鳳等編著
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 101- [2012-
臺北市 : 國史館, 民國101- [2012-]
BookBook [text, volume]
 
 
Guo shi guan xian cang zhong yao dang an wen wu shi liao gai shu / Guo shi guan bian zhu
國史館現藏重要檔案文物史料概述 / 國史館編著
by Guo shi guan (China : Republic : 1949- )
國史館 (China : Republic : 1949- )
Taibei Shi : Guo shi guan : Zheng da chu ban she, 2017
臺北市 : 國史館 : 政大出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Hanzhen xian sheng su zheng ji yao / bian ji zhe Chen Hanzhen xian sheng ba zhi shuang shou zhu shou chou bei wei yuan hui
陳翰珍先生肅政紀要 / 編輯者 陳翰珍先生八秩雙壽祝籌備委員會
by Chen Hanzhen xian sheng ba zhi shuang shou zhu shou chou bei wei yuan hui
陳翰珍先生八秩雙壽祝籌備委員會
Taibei : Chen Hanzhen xian sheng ba zhi shuang shou zhu shou chou bei wei yuan hui, Minguo 65 [1976]
台北 : 陳翰珍先生八秩雙壽祝籌備委員會, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Guo shi guan xian cang zong tong fu zong tong dang an mu lu : Jiang Zhongzheng = The archives catalogue of academia historica : the Chiang Kai-shek collection / "Guo shi...
國史館現藏總統副總統檔案目錄 : 蔣中正 = The archives catalogue of academia historica : the Chiang Kai-shek collection / 《國史館現藏總統副總統檔案目錄蔣中正》編輯委員會编
Taibei Shi : Guo shi guan, guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2017
臺北市 : 國史館, 國立臺灣大學出版中心, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Minguo kong jun / Jiang Genjin zhu
民国空军 / 姜根金著
by Jiang, Genjin
姜根金
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017
北京 : 中国文史出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hai jun yu Taiwan chen chuan da lao shi ye (1945-1972) / Liu fang yu zhu
海軍與臺灣沉船打撈事業 (1945-1972) / 劉芳瑜著
by Liu, Fangyu
劉芳瑜
Taibei Shi : Guo shi guan, 2011
臺北市 : 國史館, 2011
 
 
Xian zheng gai ge yu zheng zhi quan li / Chen Canghai zhu
憲政改革與政治權力 / 陳滄海著
by Chen, Canghai
陳滄海
Taibei Shi : Wunan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2002
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2002
 
 
Zhonghua Minguo hai jun shi liao / Yang Zhiben zhu bian ; Lin Xunyi ... [et al.] he bian
中华民国海军史料 / 杨志本主编 ; 林勋贻 ... [et al.] 合编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京市 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xing zheng yuan zu zhi fa / Li fa yuan tu shu guan bian yin
行政院組織法 / 立法院圖書館編印
Taibei Shi : Li fa yuan tu shu guan, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 立法院圖書館, 民國77 [1988]
 
 
Zhonghua Minguo da xue yuan zhi yan jiu : Minguo shi liu nian zhi shi ba nian / Chen Zhesan zhuan
中華民國大學院之研究 : 民國十六年至十八年 / 陳哲三撰
by Chen, Zhesan
陳哲三
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國65 [1976]
 
 
Li fa yuan di liu jie di er hui qi li wei bei xun zi liao
立法院第六屆第二會期立委備詢資料
[Taipei : Fa wu bu jian cha si?, 2005?]
[Taipei : 法務部檢察司?, 2005?]
 
 
Nei zheng bu bu shi / Nei zheng bu bian yin ; [bian zhuan zhe Nei zheng bu bu shi bian zuan xiao zu]
内政部部史 / 内政部編印 ; [編纂者內政部部史編撰小組]
by China (Republic : 1949- ). Nei zheng bu
China (Republic : 1949- ). 内政部
Taibei shi : Gai bu, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 内政部, 民國82 [1993]
 
 
Zhongguo wai jiao ji guan li ren shou zhang xian ming nian biao / Wai jiao bu dang an zi liao chu bian
中國外交機關歷任首長銜名年表 / 外交部檔案資料處編
 
 
Di yi jie li fa wei yuan ming jian / Li fa yuan li fa wei yuan ming jian bian ji wei yuan hui bian
第一屆立法委員名鑑 / 立法院立法委員名鑑編輯委員會編
by China (Republic : 1949- ). Li fa yuan
China (Republic : 1949- ). 立法院
[Taibei] : Li fa yuan li fa wei yuan ming jian bian ji wei yuan hui, Minguo 61 [1972]
[台北] : 立法院立法委員名鑑編輯委員會, 民國61 [1972]
BookBook [text, volume]
 
 
Di 1 jie li fa wei yuan ming jian / Li fa yuan li fa wei yuan ming jian zhi dao wei yuan hui bian yin
第一屆立法委員名鑑 / 立法院立法委員名鑑指導委員會編印
[Taipei] : Li fa yuan li fa wei yuan ming jian zhi dao wei yuan hui, Minguo 42 [1953]
[Taipei] : 立法院立法委員名鑑指導委員會, 民國42 [1953]
 
 
Zhonghua Minguo jing cai 100 jian cha dang an zhan te ji / [Jian cha yuan bian ji]
中華民國精彩100監察檔案展特輯 / [監察院編輯]
Taibei Shi : Jian cha yuan, Minguo 100 [2011]
臺北市 : 監察院, 民国100 [2011]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.