National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 65143 Results for subject:Resources.
Sort by:
 
 
Hubei wen shi tong xun = Hubei wen shi tong xun / Hubei Sheng zheng xie wen shi ban gong shi
湖北文史通讯 = Hubei wen shi tong xun / 湖北省政协文史办公室
[Wuhan?] : Hubei Sheng zheng xie wen shi ban gong shi
[武汉?] : 湖北省政协文史办公室
 
 
Wu zhong shui li shu / Shan E zhuan
吳中水利書 / 單鍔撰
by Shan, E, 1031-1110
單鍔, 1031-1110
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Maki genpatsu hantai undō, jūmin tōhyō shiryō / [kanshū Saitama Daigaku Kyōsei Shakai Kenkyū Sentā]
巻原発反対運動・住民投票資料 / [監修埼玉大学共生社会研究センター]
Tōkyō : Suirensha, 2007
東京 : すいれん舎, 2007
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji dang an zi liao xuan bian, 1949-1952. Ji ben jian she tou zi he jian zhu ye juan / Zhongguo she hui ke xue yuan, Zhong yang dang an guan bian
中华人民共和国经済档案资料选编, 1949-1952. 基本建设投资和建筑业卷 / 中国社会科学院, 中央档案馆编
Beijing : Zhongguo cheng shi jing ji she hui chu ban she, 1989
北京 : 中国城市经済社會出版社, 1989
 
 
Po jie "zi yuan zu zhou" de Nei Menggu mo shi yan jiu [electronic resource] / Qi Yijun zhu
破解"资源诅咒"的内蒙古模式研究 [electronic resource] / 齐义军著
by Qi, Yijun
齐义军
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Lei Zhen an shi liao hui bian. Guo fang bu dang an xuan ji
雷震案史料彙編. 國防部檔案選輯
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 91 [2002]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國91 [2002]
 
 
Tayasu Tokugawa-ke zōsho to Kōjō Isao Bunko : futatsu no tenseki korekushon / Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan hen
田安徳川家蔵書と高乗勲文庫 : 二つの典籍コレクション / 国文学研究資料館編
Kyōto-shi : Rinsen Shoten, 2003
京都市 : 臨川書店, 2003
 
 
Guo li Taiwan da xue tu shu guan guan cang Xiaochuan wen ku mu lu = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [zhu bian Chen Xuehua ; bian ji Guo...
國立臺灣大學圖書館館藏小川文庫目錄 = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [主編陳雪華 ; 編輯郭嘉文, 李明玲]
by Guo li Taiwan da xue. Tu shu guan
國立臺灣大學. 圖書館
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue tu shu guan , 2011
臺北市 : 國立臺灣大學圖書館, 2011
 
 
Hongdong Jiexiu shui li bei ke ji lu / Huang Zhushan, Feng Junjie deng bian zhu
洪洞介休水利碑刻輯錄 / 黄竹三, 馮俊杰等編著
by Huang, Zhusan
黄竹三
Beijing : Zhonghua shu ju, 2003
北京 : 中華書局, 2003
 
 
Wendeng Shi guo tu zi yuan zhi / Wendeng Shi guo tu zi yuan zhi bian zuan wei yuan hui bian
文登市国土资源志 / 文登市国土资源志编纂委员会编
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2007
天津 : 天津古籍出版社, 2007
 
 
Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo Niida Bunko Kanseki mokuroku : tsuketari wayōsho = The Niida Collection catalogue of Chinese books with lists of Japanese and...
東京大学東洋文化研究所仁井田文庫漢籍目録 : 附和洋書 = The Niida Collection catalogue of Chinese books with lists of Japanese and Western books, Institute of Oriental Culture, University of Tokyo / [編集東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター]
by Tōkyō Daigaku. Tōyō Bunka Kenkyūjo
東京大学. 東洋文化研究所
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo Fuzoku Tōyōgaku Bunken Sentā, 1999
東京 : 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Washington, D.C. : U.S. Dept. of Energy, Energy Information Administration, International Statistics Division
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
by Azmi
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2021
BookBook [text, volume]
 
 
Lisboa : Comissao Nacional para as Comemoracoes dos Descobrimentos Portugueses : Fundacao Oriente, 1998-1999
 
 
by Durie, Bruce
Stroud [UK] : History Press, 2009
 
 
Qi hou bian hua dui hai bei, hua bei shui zi yuan de ying xiang / zong zhu bian Shi Yafeng ; ben juan zhu bian Shi Yafeng
气候变化对西北华北水资源的影响 / 总主编施雅风 ; 本卷主编施雅风
Jinan shi : Shangdong ke xue ji shu chu ban she, 1996
济南市 : 山东科学技术出版社, 1996
 
 
by Thames Conservancy
[Carshalton] : Home Publishing Co., [1973]
 
 
Sukasari, Tangerang : Indigo Media, 2017 , ©2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.