National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 29364 Results for subject:Revolutions.
Sort by:
 
 
Nan Dian feng yun : ji nian xin hai ge ming 90 zhou nian (1911-2001) ji Hekou qi yi 93 zhou nian (1908-2001) zi liao wen ji / Ji nian wen ji bian wei hui
南滇风云 : 紀念辛亥革命90周年(1911-2001)暨河口起义93周年(1908-2001)资料文集 / 纪念文集编委会
[Yunnan] : Yunnan Sheng Geyang Shi yin shua chang, 2001
 
 
Huo hong de jin da lai [electronic resource] : "wen ge" zhong xia fang Yanbian nong cun ji shi / Shuai Xueyao
火红的金达莱 [electronic resource] : "文革"中下放延边农村纪事 / 帅雪峣
by Shuai, Xueyao
帅雪峣
Chengdu : Tian di chu ban she, 2002
成都 : 天地出版社, 2002
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian
水木風雨 : 北京清華大學文革史 / 啟之編
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014 nian 3 yue , ©2014
台北市 : 獨立作家, 2014年3月
BookBook [text, volume]
 
 
"Si ren bang" Shanghai yu dang fu mie ji / Li Haiwen, Wang Shoujia zhu
"四人帮"上海余党覆灭记 / 李海文, 王守家著
by Li, Haiwen
李海文
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015
北京 : 中国青年出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xin fang zhi zhi shi qing nian shang shan xia xiang shi liao ji lu / Jin Guangyao, Jin Dalu zhu bian ; Shanghai Shi zhi shi qing nian li shi wen hua yan jiu hui,...
中国新方志知识青年上山下乡史料辑录 / 金光耀, 金大陆主编 ; 上海市知识青年历史文化研究会, 上海通志馆编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Shanghai shu dian, 2014 nian 12 yue
上海 : 上海人民出版社 : 上海書店, 2014年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Da hai hang xing kao duo shou
大海航行靠舵手
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Guo fu qun zhong zhan zhi li lun yu shi jian / Zhu Jiaxiang zhu
國父羣衆戰之理論與實踐 / 祝嘉祥著
by Zhu, Jiaxiang
祝嘉祥
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Works. Selections
by Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
Koln u. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967
 
 
by Moreel, Leon
Paris : Editions Internationales, [1949]
 
 
"Jiao yu ge ming" de li shi kao cha : 1966-1976 / Cheng Jinkuan zhu
"敎育革命" 的历史考察 : 1966-1976 / 程晋宽著
by Cheng, Jinkuan
程晋宽
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2001
福州 : 福建敎育出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.