National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 289 Results for subject:"Rites and ceremonies -- China."
Sort by:
 
 
Zhejiang Sheng Yongkang Xian dao tan qing ci ke yi ben hui bian / Xu Hongtu bian zhu
浙江省永康縣道壇青詞科儀本彙編 / 徐宏圖編著
by Xu, Hongtu
徐宏圖
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2007
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2007
 
 
Hunan Sheng Huayuan Xian Tuanjie Zhen Yanbatang Vun Dongmaku Xiang Dadongchong Cun Miao zu dao chang ke yi ben hui bian / Ma Zhili ... [et al.] bian zhu
湖南省花垣縣團結鎮岩壩塘村董馬庫鄉大洞沖村苗族道場科儀本彙編 / 麻志立 ... [et al.]編著
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2008
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2008
 
 
Zhou li Zhu shu : [42 juan / Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan deng feng chi shu ; Lu Deming shi wen]
周禮注疏 : [42卷 / 鄭玄注 ; 賈公彥勑疏 ; 陸德明釋文]
Uniform title: Zhou li
周禮
Shanghai : Zhonghua shu ju, [193-]
上海 : 中華書局, [193-]
 
 
Du li cong chao / Yan Ruoqu deng zhuan
讀禮叢鈔 / 閻若璩等撰
Taibei Xian Yonghe zheng : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 56 [1967]
 
 
San li cong jin : san juan / Huang Benji zhuan
三禮從今 : 三卷 / 黃本驥撰
by Huang, Benji, ju ren 1821
黃本驥, 1821年舉人
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Minguo qian qi guo jia yi shi yan jiu : 1912-1931 / Guo Hui zhu
民国前期国家仪式研究 : 1912-1931 / 郭辉著
by Guo, Hui
郭辉
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
北京市 : 社会科学文献出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zong fa lun / Wan Sida zhu. Ming shi shi er lun / Duan Yucai zhu
宗法論 / 萬斯大著. 明史十二論 / 段玉裁著
by Wan, Sida, 1633-1683
萬斯大, 1633-1683
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Si di tong shi : san juan / Cui Shi zhuan
四禘通釋 : 三卷 / 崔適撰
by Cui, Shi
崔適
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Shi su sang ji bian lan : yi juan / Zhang Daling zhuan
時俗喪祭便覽 : 一卷 / 張大翎撰
by Zhang, Daling
張大翎
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ming tang miao qin tong kao : 1 juan / Wang Guowei zhuan ; [Luo Zhenyu ji]
明堂廟寢通考 : 一卷 / 王國維撰 ; [羅振玉輯]
by Wang, Guowei, 1877-1927
王國維, 1877-1927
[China] : Shangyu Luo shi, Minguo 4 [1915]
[China] : 上虞羅氏, 民國 4 [1915]
 
 
Nan sheng gong yu lu
南省公餘錄
by Liang, Zhangju, 1775-1849
梁章鉅, 1775-1849
Taibei : Guang wen shu ju, [1968]
台北 : 廣文書局, [1968]
 
 
Shang dai zhou ji zhi du / Chang Yuzhi zhu
商代周祭制度 / 常玉芝著
by Chang, Yuzhi
常玉芝
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
Ren jie yu ling jie : Zhongguo ling mu wen hua / Xin Sui zhu
人界与灵界 : 中国陵墓文化 / 新穗著
by Xin, Sui
新穗
[Peking] : Chao hua chu ban she, 1992
[Peking] : 朝华出版社, 1992
 
 
Wu li tong kao / [Qin Huitian zhuan]
五禮通考 / [秦蕙田撰]
by Qin, Huitian, 1702-1764
秦蕙田, 1702-1764
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Mu zang yu sheng si : Zhongguo gu dai zong jiao zhi xing si / Pu Muzhou zhu
墓葬與生死 : 中國古代宗教之省思 / 蒲慕州著
by Pu, Muzhou
蒲慕州
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 82 [1993]
台北市 : 聯經出版事業公司, 民國82 [1993]
 
 
Li xue xin tan
禮學新探 / 高明著
by Gao, Ming, 1909-
高明, 1909-
Hong Kong : Xianggang Zhong wen da xue lian he shu yuan zhong wen xi, 1963
香港 : 香港中文大學聯合書院中文系, 1963
 
 
Min jian ji si de jiao gan mo li : Zhongguo min jian ji si wen hua yan jiu / Zhang Qiya zhu
民间祭祀的交感魔力 : 中囯民间祭祀文化硏究 / 张琪亚著
by Zhang, Qiya, 1958-
张琪亚, 1958-
Guizhou Sheng Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2003
贵州省贵阳市 : 贵州民族出版社, 2003
 
 
Du duan er juan / [Cai Yong zhuan]
獨斷二卷/ [蔡邕撰]
by Cai, Yong, 133-192
蔡邕, 133-192
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國 25 [1936]
 
 
Zhongguo ren de li yi sheng huo / Wu Chengguo zhu ; Zhou Jiming zhu bian
中国人的礼仪生活 / 吴成国著 ; 周积明主编
by Wu, Chengguo
吴成国
Hankou : Hubei jiao yu chu ban she, 1999
汉口 : 湖北教育出版社, 1999
 
 
Yi li da yi lun : yi juan ; fu Yi qi lun yu : yi juan / Wang Zongyi zhuan
逸禮大誼論 : 一卷 ; 附逸齊論語 : 一卷 / 汪宗沂撰
by Wang, Zongyi, 1837-1906
汪宗沂, 1837-1906
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.