National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 32840 Results for subject:Rivers.
Sort by:
 
Da zhan Quyu He [picture] / Liu Zhide zuo
大战曲峪河 [picture] / 刘志德作
by Liu, Zhide
刘志德
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海: 上海人民出版社, 1974
PicturePicture, OnlineOnline
 
 
Huai He sheng tai bao gao / Zhefu zhu
淮河生态报告 / 哲夫著
by Zhefu
哲夫
Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she, 2004
石家庄市 : 花山文艺出版社, 2004
 
 
Chang Jiang sheng tai bao gao / Zhefu zhu
长江生态报告 / 哲夫著
by Zhefu
哲夫
Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she, 2004
石家庄市 : 花山文艺出版社, 2004
 
 
Huang He sheng tai bao gao / Zhefu zhu
黄河生态报告 / 哲夫著
by Zhefu
哲夫
Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she, 2004
石家庄市 : 花山文艺出版社, 2004
 
 
Yao Maoshu shou piao Chang Jiang ji / Xi nan jiao tong da xue bian
尧茂书首漂长江记 / 西南交通大学编
by Yao, Maoshu
尧茂书
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Ru Shu ji : 6 juan / Lu You zhuan
入蜀記 : 6卷 / 陸游 撰
by Lu, You, 1125-1210
陸游, 1125-1210
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [198- ]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [198- ]
 
 
Ru shu ji : [6 juan] / Lu You zhuan
入蜀記 : [6卷] / 陸游撰
by Lu, You, 1125-1210
陸游, 1125-1210
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Qian li Xiang Jiang xing / Wang Yu, Zhu Zheng zhu ; [she ying Fu Zhaoxun ... et al.]
千里湘江行 / 王俞, 朱征著 ; [摄影傅昭勋 ... et al.]
by Wang, Yu
王俞
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Bi ji Qing ming shang he tu / Zhao Guangchao
筆記清明上河圖 / 趙廣超
by Zhao, Guangchao
趙廣超
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2004
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2004
 
 
Mi yang de Qing ming shang he tu = Nazo no meiga, Seimei jōkazu / Yedao Gang zhu ; Zhang Huijun yi
謎樣的清明上河圖 = 謎の名画・清明上河図 / 野島剛著 ; 張惠君譯
Uniform title: Nazo no meiga, Seimei jōkazu. Chinese
謎の名画・清明上河図. Chinese
by Nojima, Tsuyoshi, 1968-
野島剛, 1968-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qing ming shang he tu / (Song) Zhang Zeduan ; zhu bian Yang Dongsheng = A riverside scene at Qingming Festival / Zhang Zeduan (Song dynasty)
清明上河圖 / (宋) 張擇端 ; 主编楊東勝 = A riverside scene at Qingming Festival / Zhang Zeduan (Song dynasty)
by Zhang, Zeduan, active 1111-1120?
張擇端, active 1111-1120?
Tianjin : Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2008
天津 : 天津人民美術出版社, 2008
 
 
Luo shen fu tu yu Zhongguo gu dai gu shi hua / Chen Baozhen zhu
洛神賦圖與中國古代故事畫 / 陳葆真著
by Chen, Baozhen, 1947-
陳葆真, 1947-
Taibei Shi : Shi tou chu ban gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 石頭出版股份有限公司, 2011
 
 
Qing ming shang he tu / (Song) Zhang Zeduan = A riverside scene at qingming festival / Zhang Zeduan (Song dynasty)
清明上河圖 / (宋)张择端 = A riverside scene at qingming festival / Zhang Zeduan (Song dynasty)
by Zhang, Zeduan, active 1111-1120?
张择端, active 1111-1120?
Tianjin : Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2008
天津 : 天津人民美術出版社, 2008
 
Qing ming shang he tu
清明上河圖
[Japan?] : [publisher not identified], [between 1912 and 1926]
BookBook, OnlineOnline [still image, text, volume]
 
 
San Wu shui li tu kao : si juan ; Su Song Chang Zhen shui li tu : yi juan / Lü Guangxun zhuan
三吴水利图考 : 四卷 ; 苏松常镇水利图 : 一卷 / 吕光洵撰
by Lü, Guangxun
吕光洵
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Song Zhang Zeduan Qing ming shang he tu juan
宋張擇端清明上河圖卷
by Zhang, Zeduan, active 1111-1120
張擇端, active 1111-1120
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1958
北京 : 文物出版社 : 新華書店發行, 1958
 
 
Qing ming shang he tu = A riverside scene at Qingming festival / [ming] Qiu Ying [hui] ; Yang Dongsheng zhu bian
清明上河圖 = A riverside scene at qingming festival / (明)仇英[ 繪] ; 楊東勝主编
by Qiu, Ying, approximately 1494-approximately 1552
仇英, approximately 1494-approximately 1552
Tiangjing: Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2008
天津 : 天津人民美术出版社, 2008
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.