National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 4505 Results for subject:"Rural conditions."
Sort by:
 
 
Taiwan mu qian zhi nong cun wen ti yu qi jiang lai zhi zhan wang / zhu zhe : Leibo'er ; yi zhe : Cai Wenxi, Shi Bensu
臺灣目前之農村問題與其將來之展望 / 著者 : 雷柏爾, 譯者 : 蔡文希, 石本素
by Raper, Arthur Franklin, 1899-
雪柏爾
Taibei : Zhongguo nong cun fu xing lian he wei yuan hui, Minguo 43 [1954]
臺北 : 中國農村復興聯合委員會, 民國43 [1954]
 
 
Nong min, shi chang yu she hui bian qian : Ji zhong 11 cun tou shi bing yu Yingguo xiang cun bi jiao / Hou Jianxin zhu
农民, 市场与社会变迁 : 冀中11村透视并与英国乡村比较 / 侯建新著
by Hou, Jianxin
侯建新
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2002
北京 : 社会科学文献出版社, 2002
 
 
Hanʾgugin ŭi chŏngchʻi sahoe ŭisik / Chŏng Chʻŏl-su chŏ
韓國人의政治社會意識 / 鄭喆洙著
by Chŏng, Chʻŏl-su, 1927-
鄭喆洙, 1927-
Taegu Chikhalsi : Kyŏngbuk Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 1986
大邱直轄市 : 慶北大學校出版部, 1986
 
 
Zheng di yu jiao qu nong cun de cheng shi hua : Shanghai Shi de diao cha / Chen Yingfang deng zhu
征地与郊区农村的城市化 : 上海市的调查 / 陳映芳等著
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003
上海市 : 文汇出版社 2003
 
 
Qiao Cun you dao : zhuan xing xiang cun de dao de quan li yu she hui jie gou / Tan Tongxue zhu
桥村有道 : 转型乡村的道德权力与社会结构 / 谭同学著
by Tan, Tongxue, 1978-
谭同学, 1978-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2010 , ©2010
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Er shi shi ji san si shi nian dai Taihang Shan di qu she hui diao cha yu yan jiu / Wei Hongyun zhu bian
二十世纪三四十年代太行山地区社会调查与硏究 / 魏宏运主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2003
北京 : 人民出版社, 2003
 
 
Henan Sheng nong cun diao cha [microform] / Xing zheng yuan nong cun fu xing wei yuan hui bian
河南省農村調查 [microform] / 行政院農村復興委員會編
by China. Nong cun fu xing wei yuan hui
China. 農村復興委員會
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Mizhi xian Yangjiagou tiao cha [microform] / Yan'an nong cun tiao cha tuan zhu
米脂縣楊家沟調查 [microform] / 延安農村調查團著
Beijing : Sheng huo · du shu · xin zhi · san lian si dian, 1957
北京: 生活·ZS·₆̮· S̕₅, 1957
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhejiang Sheng nong cun diao cha / Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui bian
浙江省農村調查 / 華東軍政委員會土地改革委員會編
[China] : Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui, 1952
[China] : 華東軍政委員會土地改革委員會, 1952
 
 
Nong cun gai ge de xin shi jian : Yuanping xian "ji ti da tai, nong min chang xi" jing yan xuan bian / Shanxi sheng wei nong cun zheng ce yan jiu shi, Shanxi sheng...
农村改革的新实践 : 原平县"集体搭台, 农民唱戏"经验选编 / 山西省委农村政策研究室, 山西省农村发展研究中心, 中共原平县委会编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1984
太原 : 山西人民出版社, 1984
 
 
Kinsei nōson no sūteki kenkyū : Echizen no Kuni shūmon ninbetsu gokaichō no bunseki sōgō / Saku Takashi cho
近世農村の数的研究 : 越前国宗門人别御改帳の分析綜合 / 佐久高士著
by Saku, Takashi, 1902-
佐久高士, 1902-
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 50 [1975]
東京 : 吉川弘文館, 昭和50 [1975]
 
 
Kinsei Minami Shinano sonraku shakaishi, Horiguchi Sadayuki
近世南信濃村落社会史, 堀口貞幸
by Horiguchi, Sadayuki
堀口貞幸
Tōkyō, Reibunsha, Shōwa 45 (1970)
東京, 令文社, 昭和45 (1970)
 
 
Zu fu di gu shi / Sha Ting zhu
祖父的故事 / 沙汀著
by Sha, Ting, 1904-1992
沙汀, 1904-1992
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1963
上海 : 上海文艺出版社, 1963
 
 
Xu Mao he ta de nü er men / Zhou Keqin zhu
许茂和他的女儿们 / 周克芹著
by Zhou, Keqin, 1936-
周克芹, 1936-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1980
天津市 : 百花文艺出版社, 1980
 
 
Gendai Nihon no sanson seikatsu : Tōhoku Chūgoku sanson no 15-nen / Kokumin Seikatsu Sentā hen
現代日本の山村生活 : 東北・中国山村の 15年 / 国民生活センタ一編
Tōkyō : Jichōsha, Shōwa 60 [1985]
東京 : 時潮社, 昭和 60 [1985]
 
 
Pogo kanŭn maŭl; Chŏnbuk nongchʻon paljŏnsa, Mun Pʻilb̂yŏng pʻyŏn
보고가는마을; 全北農村發展史, 文弼炳編
by Mun, Pʻil-byŏng
文弼炳
Chŏnju, Chŏlla-pukdo, 1962
全州, 全羅北道, 1962
 
 
Nihon nōmin no henkan katei : keizai seichō no nōka nōgyō nōson e no eikyō bunseki / Uraki Shinʾichi cho
日本農民の変換過程 : 経済成長の農家.農業.農村への影響分析 / 浦城晋一著
by Uraki, Shinʾichi, 1931-
浦城晋一, 1931-
Tōkyō : Ochanomizu Shobō, 1978
東京 : 御茶の水書房, 1978
 
 
Nongchʻon sahoe pyŏndong kwa nongmin undong : Ilche chʻimnyakki Hamgyŏng-namdo ŭi kyŏngu / Yi Chun-sik
농촌사회변동과농민운동 : 일제침략기함경남도의경우 / 이준식
by Yi, Chun-sik
이준식
Sŏul-si : Hanʾguk Sahoehak Yŏnʾguso : Minyŏngsa, 1993
서울시 : 한국사회학연구소 : 민영사, 1993
 
 
Di quan fen pei, nong jia jing ji, cun luo she qu : 1900-1945 nian de Shandong nong cun / Zhang Peiguo zhu
地权分配, 农家经济, 村落社区 : 1900-1945年的山东农村 / 张佩国著
by Zhang, Peiguo
张佩国
Jinan : Qi Lu shu she, 2000
济南 : 齐鲁书社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.