National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 47 Results for subject:"Rural development projects -- Thailand."
Sort by:
 
 
Rāingān sarup phon kandamnœ̄n ngān læ kānchai čhāi ngœ̄n tāmkhrōngkān fư̄nfū sētthakit chonnabot thī prasop phai thammachāt...
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ (กฟป)
Krung Thēp : Sūn Prasānngān Khana Kammakān Fư̄nfū Sētthakit Chonnabot thī Prasop Phai Thammachāt (Sō̜Kō̜Fō̜Pō̜.), 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการ, การฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ (ศกฟป), กระทรวงมหาดไทย, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan kāndamnœ̄n ngān khrōngkān fư̄nfū sētthakit chonnabot thī prasop phai thammachāt (Kō̜Fō̜Pō̜.)
ประมวลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ (กฟป)
Krung Thēp : Sūn Prasānngān Khana Kammakān Fư̄nfū Sētthakit Chonnabot thī Prasop Phai Thammachāt (Sō̜Kō̜Fō̜Pō̜.), 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการ, การฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ (ศกฟป), กระทรวงมหาดไทย, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAn nư̄ang mā čhāk phrarātchadamri
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[Bangkok : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2547 i.e. 2004]
[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2547]
 
 
[Bangkok] : Khana Kammakan `Amnuaikan Chatngan Chalong Siriratchasombat Khrop 50 Pi, 2539 [1996]
 
 
by Judd, Laurence C
Chiang Mai, Thailand : Payap University Center for Research and Development, [1988]
 
 
Chonnabot Thai : khwāmkāonā læ lālang / Khōsit Panpīamrat
ชนบทไทย : ความก้าวหน้าและล้าหลัง / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
by Khō̜sit Panpīamrat
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
[Bangkok] : Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 2526 [1983]
[กรุงเทพฯ] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๖ [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Khrōngkān Phrarātchadamri : chut sāt Phrarāchā / riapriang, Fai Wichākān Sathāphō̜n Buk ; phāppok, Chalœ̄m ʻAkkhaphū ; plǣ, Phīriyā...
โครงการพระราชดำริ : ชุดศาสตร์พระราชา / เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ ; ภาพปก, เฉลิม อัคคะพู ; แปล, พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano
Krung Thēp : Samnakphim Sathāphō̜nbuk, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khrōngkān ʻan nư̄ang mā čhāk phrarāchadamri Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt phrarāchaphithī mahā chalœ̄m...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ / โอภาส เสวิกุล เรียบเรียง
by ʻOphāt Sēwikun
โอภาส เสวิกุล
[Bangkok] : Samnak Khāo, Krom Prachāsamphan, 2542 [1999]
[กรุงเทพฯ] : สำนักข่าว, กรมประชาสัมพันธ์, ๒๕๔๒
 
 
[Bangkok] : Khana Kammakan Chat Ngan Somphot Krung Rattanakosin 200 Pi : Samnak Ratchalekhathikan, 2525 [1982]
 
 
[Bangkok] : Khana Witsawakammasat, Chulalongkonmahawitthayalai : Samakhom Sit Kao Witsawakammasat haeng Chulalongkonmahawitthayalai, 2530 [1987]
 
 
Bunlư̄a mưa dai kœ̄t phǣndin nan / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, Thanwākhom 2559 [December 2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ธันวาคม ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Nailūang khō̧ng pūang Thai / Chōt Sīsuwan
ในหลวงของปวงไทย / โชติ ศรีสุวรรณ
by Chōt Sīsuwan
โชติ ศรีสุวรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Sathāphō̧n Buk, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, 2550
 
 
Krung Thep : Thai Watthana Phanit, 2518 [1975]
 
 
Nailūang Ratchakān thī 9 / Phatcharā Phōklāng rư̄ang ; Monchanok Sātnū phāpprakō̜p
ในหลวงรัชกาลที่ 9 / พัชรา โพธิ์กลาง เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพประกอบ
by Phatcharā Phōklāng
พัชรา โพธิ์กลาง
Krung Thēp : Amarin Comics, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : Amarin Comics, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Manun Mukpradit
Krung Thep : Samnakphim Than, 2544 [2001]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.