National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 7392 Results for subject:"Rural development."
Sort by:
 
 
Gao bie xiang tu she hui [electronic resource] : Guangdong nong cun fa zhan 30 nian / Zhou Daming deng
告别乡土社会 [electronic resource] : 广东农村发展30年 / 周大鸣等
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2008
广州市 : 广东人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ming ri Zhongguo : zou xiang cheng xiang yi ti hua / Wang Jingxin ... [deng] zhu
明日中国 : 走向城乡一体化 / 王景新 ... [等]著
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国经济出版社, 2005
 
 
Zhejiang shan qu cun luo jing ji she hui bian qian yan jiu / Che Yubin zhu
浙江山区村落经济社会变迁研究 / 车裕斌著
by Che, Yubin, 1965-
车裕斌, 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Hunan cheng zhen hua jian kang fa zhan yan jiu [electronic resource] / Fang Xiangxin zhu bian
湖南城镇化健康发展研究 [electronic resource] / 方向新主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Tianjin juan / Zhong gong Tianjin shi wei Dang shi yan jiu shi ; Zhong gong Tianjin shi wei Nong cun gong zuo wei yuan hui bian ; Li...
中囯新时期农村的变革. 天津卷 / 中共天津市委党史硏究室 ; 中共天津市委农村工作委员会编 ; 李文芳 ; 陈向东主编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京市 : 中共党史出版社 : 新华书店经销, 1999
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Anhui juan / Zhong gong Anhui Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
中囯新时期农村的变革. 安徽卷 / 中共安徽省委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
Sichuan Sheng nong cun fu pin zhi / Sichuan Sheng nong cun fu pin zhi bian zuan wei yuan hui
四川省农村扶贫志 / 四川省农村扶贫志编纂委员会
by Sichuan Sheng nong cun fu pin zhi bian zuan wei yuan hui
四川省农村扶贫志编纂委员会
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2006
成都 : 四川人民出版社, 2006
 
 
Zhejiang Sheng xian dai gong ye xing cun luo jing ji she hui bian qian yan jiu / Zhu Huayou, Chen Xiuying, Cai Dong zhu
浙江省现代工业型村落经济社会变迁研究 / 朱华友, 陈修颖, 蔡东著
by Zhu, Huayou, 1967-
朱华友, 1967-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Chuan tong nong ye xian de bian qian = The changes of a traditional agriculture county / [zhu bian Wei Shengwen, Mu Jiguang, Li Shuji]
传统农业县的变迁 = The changes of a traditional agriculture county / [主编魏胜文, 穆纪光, 李树基]
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Zhejiang xian dai nong ye xing cun luo jing ji she hui bian qian yan jiu / Li Changjiang zhu
浙江现代农业型村落经济社会变迁研究 / 李长江著
by Li, Changjiang, 1969-
李长江, 1969-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Zhejiang Sheng shi chang xing cun luo de she hui jing ji bian qian yan jiu / Chen Xiuying, Zhu Huayou, Yu Taofang zhu
浙江省市场型村落的社会经济变迁研究 / 陈修颖, 朱华友, 于涛方著
by Chen, Xiuying, 1965-
陈修颖, 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Nei Menggu juan / Zhong gong Nei Menggu Zizhiqu wei dang shi yan jiu shi bian
中囯新时期农村的变革. 內蒙古卷 / 中共內蒙古自治区委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
Guizhou Miao zu cun zhai diao cha jian bao / Sun Hua, Wang Hongguang zhu bian
贵州苗族村寨调查简报 / 孙华, 王红光主编
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2016
成都市 : 巴蜀書社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hunan Dong zu cun zhai diao cha jian bao / Sun Hua, Wang Hongguang zhu bian
湖南侗族村寨调查简报 / 孙华, 王红光主编
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2016
成都市 : 巴蜀書社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong xian yu jing ji fa zhan lan pi shu. 2010 [electronic resource] / Chen Hongyu zhu bian ; Guangdong xian yu jing ji yan jiu yu fa zhan cu jin hui bian
广东县域经济发展蓝皮书. 2010 [electronic resource] / 陈鸿宇主编 ; 广东县域经济研究与发展促进会编
Guangzhou : Nan fang ri bao chu ban she, 2011
广州 : 南方日报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
[Bangkok : Khrongkan Mahawitthayalai Sanapsanun Ngan Phatthana Tam Khrongkan Namphrathai Chak Nailuang phua Phatthana Phak Tawan`ok Chiang Nua Tam Naeo Phraratchadamri, 2535 [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.