National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 130 Results for subject:"Rural-urban migration -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo ren kou qian yi / Tian Fang, Lin Fatang zhu bian
中国人口迁移 / 田方, 林发棠主编
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 知识出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
by Sun, Li
Singapore : Palgrave Macmillan, 2019 , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xun qiu sheng cun : dang dai Zhongguo nong cun wai chu ren kou de she hui xue yan jiu = In search for survival : a soviological [sic] study of rural urban migration / Huang Ping...
寻求生存 : 当代中国农村外出人口的社会学研究 = In search for survival : a soviological [sic] study of rural urban migration / 黄平主编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1997
昆明市 : 云南人民出版社, 1997
 
 
by Meng, Xin
Cambridge : Cambridge University Press, 2000
 
 
Zhongguo xin sheng dai nong min gong = Zhongguo xinshengdai nongmingong / Huang Chuanhui zhu
中国新生代农民工 = Zhongguo xinshengdai nongmingong / 黄传会著
by Huang, Chuanhui, 1949-
黄传会, 1949-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2011
北京 : 人民文学出版社, 2011
 
 
Xin sheng dai nong min gong shi min hua zhi lu [electronic resource] / Wang Xin, Yang Chengbo, Wang Yuanyuan zhu
新生代农民工市民化之路 [electronic resource] / 王新, 杨成波, 王媛媛著
by Wang, Xin
王新
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 2011
沈阳 : 辽宁大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zou jin cheng shi : nong min gong de she hui bao zhang / Lu Haiyuan zhu
走进城市 : 农民工的社会保障 / 卢海元著
by Lu, Haiyuan
卢海元
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 2004
北京 : 经济管理出版社, 2004
 
 
Ji yu tong chou cheng xiang fa zhan de xin sheng dai nong min gong shi min hua yan jiu / Jiang Longcheng zhu
基于统筹城乡发展的新生代农民工市民化研究 / 蒋龙成著
by Jiang, Longcheng, 1963-
蒋龙成, 1963-
Hangzhou : Zhejiang gong shang da xue chu ban she, 2013
杭州 : 浙江工商大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Kua yue bian jie de she qu : Beijing "Zhejiang cun" de sheng huo shi / Xiang Biao zhu
跨越边界的社区 : 北京 "浙江村" 的生活史 / 項飚著
by Xiang, Biao
項飚
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2000
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2000
 
 
Zou chu er yuan jie gou : nong min gong shi min hua = Changing binary structure / Deng Hongxun, Lu Baifu zhu bian ; Zhongguo nong cun lao dong li zi yuan kai fa yan jiu hui bian
走出二元结构 : 农民工市民化 = Changing binary structure / 邓鸿勋, 陆百甫主编 ; 中国农村劳动力资源开发研究会编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
北京市 : 社会科学文献出版社, 2012
 
 
Cheng shi liu dong ren kou zi nü de ji chu jiao yu: zheng ce yu ge xin = Basic education for t he children of rural-urban migrant workers : policies and innovations / zhu bian...
城市流动人口子女的基础教育: 政策与革新 = Basic education for t he children of rural-urban migrant workers : policies and innovations / 主编杜越, 汪利兵, 周培植
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2004
杭州 : 浙江大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo de liu dong ren kou yu fan zui / Ma Guo'an zhu
中国的流动人口与犯罪 / 麻国安著
by Ma, Guo'an, 1968-
麻国安, 1968-
Beijing Shi : Zhongguo fang zheng chu ban she, 2000
北京市 : 中国方正出版社, 2000
 
 
Zhongguo nong min liu dong guan cha = Zhongguonongminliudongguancha / Cui Chuanyi zhu
中国农民流动观察 = Zhongguonongminliudongguancha / 崔传义著
by Cui, Chuanyi
崔传义
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2004
太原市 : 山西经济出版社, 2004
 
 
Tong yi pian lan tian xia : liu dong ren kou zi nü jiao yu de tan suo he jian yi / Miu Jiandong zhu bian ; Yin Fei, Liu Cui fu zhu bian
同一片蓝天下 : 流动人口子女教育的探索和建议 / 缪建东主编 ; 殷飞, 柳翠副主编
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2007
南京市 : 南京师范大学出版社, 2007
 
 
Dang dai Zhongguo ren kou liu dong yu cheng zhen hua : kua shi ji de she hui jing ji gong cheng / zhu bian Gu Shengzu, Jian Xinhua ; fu zhu bian Zhu Nong ... [et al.]
当代中国人口流动与城镇化 : 跨世纪的社会经济工程 / 主编辜胜阻, 简新华 ; 副主编朱农 ... [et al.]
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1994
武昌 : 武汉大学出版社, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.