National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 465 Results for subject:"Salt industry and trade."
Sort by:
 
 
Liang Huai cuo wu kao lüe : shi juan
兩淮鹺務考略 : 十卷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chu xiu he dong yan fa zhi : [12 juan] / Zhu Yifeng, Yang Mengyan, Yao Peihe zuan ji ; [Jueluo Shilin zong cai]
初修河東鹽法志 : [12卷] / 朱一鳳, 楊夢琰, 姚培和纂輯 ; [覺羅石麟總裁]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國55 [1966]
 
 
Qu yu jie : Qing dai Xiang Yue Gan jie lin di qu shi yan zhuan mai yan jiu / Huang Guoxin zhu
区与界 : 清代湘粤赣界邻地区食盐专卖研究 / 黄国信著
by Huang, Guoxin, 1964-
黄国信, 1964-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2006
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2006
 
 
Shandong yan fa zhi : shi si juan, tu kao yi juan / Manghuli deng zhuan
山東鹽法志 : 十四卷, 圖考一卷 / 莽鵠立等撰
by Manghuli, 1671-1736
莽鵠立, 1671-1736
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Sichuan yan fa zhi si shi juan
四川鹽法志四十卷
[China : s.n., 1882]
 
 
Ba yan yu yan ba : San Xia gu dai yan ye / Bai Jiujiang zhu
巴盐与盐巴 : 三峡古代盐业 / 白九江著
by Bai, Jiujiang, 1974-
白九江, 1974-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重慶出版社, 2007
 
 
[Tokyo : Nihon Senbai Kosha, 1982?]
 
 
[Manila] : [Cacho Hnos Inc.?], 1955
 
 
Ming dai de yan fa / Xu Hong zhu
明代的鹽法 / 徐泓著
by Xu, Hong, 1943-
徐泓, 1943-
[Taibei : s.n., 1972]
[台北 : s.n., 1972]
 
 
Yan wu hui kan [microform]
鹽務彙刋 [microform]
Nanjing : Cai zheng bu yan wu shu yan wu ji he zong suo
南京 : 財政部鹽務署鹽務稽核總所
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zhongguo yan ye / Chen Canglai zhu
中國鹽業 / 陳滄來著
by Chen, Canglai, 1897-
陳滄來, 1897-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Ao bo tu / Chen Chun zhuan ; Luo Zhenyu ji
熬波圖 / 陳椿撰 ; 羅振玉輯
by Chen, Chun, 14th century
陳椿, 14th century
Shangyu : Shangyu Luo shi, Minguo 4 [1915]
上虞 : 上虞羅氏, 民國4 [1915]
 
 
Zhongguo yan zheng shi / He Weining zhu
中國鹽政史 / 何維凝著
by He, Weining, 1908-1959
何維凝, 1908-1959
Taibei : He Long Lifen, Minguo 55 [1966]
臺北 : 何龍澧芬, 民國55 [1966]
 
 
Jiao yang quan shu. juan 38 [manuscript] / Ying Weiqian bian ji
教養全書. 卷38 [manuscript] / 應撝謙編集
by Ying, Weiqian, 1615-1683
應撝謙, 1615-1683
[China : s.n., between 1750 and 1850]
 
 
Gai ge yan wu bao gao shu / Ding En zhu
改革鹽務報告書 / 丁恩著
by Ding, En
丁恩
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1988?]
[臺北縣永和鎮]: 文海出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.