National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 368 Results for subject:"Scholars -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Wan Qing ming ru nian pu / Chen Zuwu xian sheng xuan ; [Beijing tu shu guan chu ban she ying yin shi ji]
晚清名儒年譜 / 陳祖武先生選 ; [北京圖書館出版社影印室輯]
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006
北京 : 北京圖書館出版社, 2006
 
 
20 shi ji Zhongguo shi da xue wen jia / Zheng Dahua deng zhu
20世纪中国十大学问家 / 郑大华等著
Qingdao shi : Qingdao chu ban she, 1992
靑岛市 : 靑岛出版社, 1992
 
 
Xue shu ming jia fang tan lu / Wang Hansuo, Kang Xiangge zhu bian
学术名家访谈录 / 王韩锁, 康香阁著
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Min guo 74 [1985]
 
 
Ming ren yin xiang [electronic resource] / Qian Handong zhu
名人印象 [electronic resource] / 钱汉东著
by Qian, Handong, 1952-
钱汉东, 1952-
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2011
上海 : 上海辞书出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wen hua ren de ren qing mai luo / Zhao Zhen, Wang Yixin zhu
文化人的人情脉络 / 赵朕, 王一心著
by Zhao, Zhen
赵朕
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2009
北京 : 团结出版社, 2009
 
 
Tai xue fang biao : ba juan / Zhu Baigu zhuan
太學坊表 : 八卷 / 朱百谷撰
by Zhu, Baigu
朱百谷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jiu ying : yi dai gu gao bai shi shi = Jiuying : yidai gugao baishishi / Liu Lang, Gui Ling bian
旧影 : 一代孤高百世师 = Jiuying : yidai gugao baishishi / 刘琅, 桂苓编
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
北京市 : 中国友谊出版公司, 2005
 
 
Zhongguo jin dai xue ren xiang zhuan / Da lu za zhi she bian
中國近代學人象傳 / 大陸雜誌社編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1985?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1985?]
 
 
You xue sheng ya / Jin Kemu zhu
游学生涯 / 金克木著
by Jin, Kemu
金克木
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2008
上海市 : 東方出版中心, 2008
 
 
Gu dai xue zhe bai ren zhuan / Mei Ji
古代学者百人传 / 梅季
by Mei, Ji
梅季
Guangzhou : Guangzhou wen hua chu ban she ; [Changsha shi] : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
广州: 广州文化出版社; [长沙市] : 湖南省新华书店发行, 1989
 
 
Sheng ming de fen jin : si da xue wen jia de qing shao nian shi dai / Tang Junyi ... [et al.]
生命的奮進 : 四大學問家的青少年時代 / 唐君毅 ... [et al.]
Xianggang : "Bai xing" ban yue kan cong shu bu, 1984
香港 : 《百姓》半月刊叢書部, 1984
 
 
Jin dai er shi jia ping zhuan / Wang Senran zhu
近代二十家評傳 / 王森然著
by Wang, Senran, 1895-
王森然, 1895-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[台北縣永和鎭] : 文海出版社, [民國 62 i.e. 1973]
 
 
Qing ru zhuan lue / Yan Wenyu bian
清儒傳略 / 嚴文郁編
by Yan, Wenyu
嚴文郁
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國79 [1990]
 
 
Zhongguo jin dai xue ren xiang zhuan chu ji / bian ji zhe Da lu za zhi she
中國近代學人象傳初輯 / 編輯者大陸雜誌社
Taibei Shi : Da lu za zhi she, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 大陸雜誌社, 民國60 [1971]
 
 
Zhongguo gu dai xue zhe bai ren zhuan / Zhang Shunhui zhu bian
中国古代学者百人传 / 张舜徽主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Qun ru kao lüe / Yao Yongpu zhuan
羣儒考略 / 姚永樸撰
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 廣文書局, 民國 66 [1977]
 
 
Jin dai er shi jia ping zhuan / Wang Senran zhu
近代二十家評傳 / 王森然著
by Wang, Senran, 1895-
王森然, 1895-
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 书目文献出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Qing dai zhuan ji cong kan. Xue lin lei / Zhou Junfu ji
清代傳記叢刊. 學林類 / 周駿富輯
Taibei Shi : Ming wen shu ru, Minguo 74 [1985]
台北市 : 明文書局, 民國74 [1985]
 
 
Qing dai pu xue da shi lie zhuan / Zhi Weicheng zhu
清代朴学大师列传 / 支偉成著
by Zhi, Weicheng, 1899-1928
支偉成, 1899-1928
Changsha : Yuelu shu she, 1986-
长沙 : 嶽麓书社, 1986-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.