National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 551 Results for subject:"Scholars -- China."
Sort by:
 
 
Yangzhou xue pai ren wu ping zhuan / Zhao Changzhi zhu bian
扬州学派人物评传 / 赵昌智主编
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2007
扬州市 : 广陵书社, 2007
 
 
Jin dai Yangzhou wen ren qun ti yan jiu : 1840-1945 = The study of literati in modern Yangzhou : 1840-1945 / Wang Ningning zhu
近代扬州文人群体研究 : 1840-1945 = The study of literati in modern Yangzhou : 1840-1945 / 王宁宁著
by Wang, Ningning
王宁宁
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
北京 : 社会科学文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing ming ru nian pu / Chen Zuwu xian sheng xuan ; [Beijing tu shu guan chu ban she ying yin shi ji]
晚清名儒年譜 / 陳祖武先生選 ; [北京圖書館出版社影印室輯]
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006
北京 : 北京圖書館出版社, 2006
 
 
Xue xiao ren wu zhi / Dong Qisheng ji jiao
學校人物志 / 董其生輯校
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
臺北 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Xian dai Zhongguo xue ren ping zhuan / Liu Fulan zhu
現代中國學人評傳 / 劉富蘭著
by Liu, Fulan, 1923-
劉富蘭, 1923-
Xianggang : You lian chu ban she, 1971
香港 : 友聯出版社, 1971
 
 
Shi bei ji / Zhou Youguang
拾贝集 / 周有光
by Zhou, Youguang
周有光
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si Beijing gong si, 2011
北京 : 世界图书出版公司北京公司, 2011
 
 
Dang dai Zhongguo shi wei zhe ren ji qi wen zhang, Lan Jifu zhu
當代中國十位哲人及其文章, 藍吉富著
by Lan, Jifu
藍吉富
Taibei, Zheng wen chu ban she Minguo 58 [1969]
台北, 正文出版社, 民國58 [1969]
 
 
20 shi ji Zhongguo shi da xue wen jia / Zheng Dahua deng zhu
20世纪中国十大学问家 / 郑大华等著
Qingdao shi : Qingdao chu ban she, 1992
靑岛市 : 靑岛出版社, 1992
 
 
Zhongguo jin dai xue ren xiang zhuan chu ji / bian ji zhe Da lu za zhi she
中國近代學人象傳初輯 / 編輯者大陸雜誌社
Taibei Shi : Da lu za zhi she, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 大陸雜誌社, 民國60 [1971]
 
 
Shi dai zhi wen [electronic resource] : Dang dai wen hua ming ren de si kao yu hu huan / Xu Jiangshan deng zhu
时代之问 [electronic resource] : 当代文化名人的思考与呼唤 / 徐江善等著
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
上海 : 复旦大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Qing dai pu xue da shi lie zhuan / Zhi Weicheng zhu
清代朴学大师列传 / 支偉成著
by Zhi, Weicheng, 1899-1928
支偉成, 1899-1928
Changsha : Yuelu shu she, 1986-
长沙 : 嶽麓书社, 1986-
 
 
Qing ru xue an xiao zhuan : er shi yi juan / Xu Shichang zuan ; Zhou Junfu bian
清儒學案小傳 : 二十一卷 / 徐世昌纂 ; 周駿富編
Uniform title: Qing ru xue an. Selections
清儒學案. Selections
by Xu, Shichang, 1858-1939
徐世昌, 1858-1939
[Taipei] : Ming wen shu ju, [1985]
[Taipei] : 明文書局, [1985]
 
 
Xue shu ming jia fang tan lu / Wang Hansuo, Kang Xiangge zhu bian
学术名家访谈录 / 王韩锁, 康香阁著
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Min guo 74 [1985]
 
 
Zhongguo xue shu jia lie zhuan / Yang Yinshen bian zhu
中國學術家列傳 / 楊蔭深編著
by Yang, Yinshen, 1898-
楊蔭深, 1898-
Xianggang : Shi yong shu ju, 1969
香港 : 實用書局, 1969
 
 
Ming ren yin xiang [electronic resource] / Qian Handong zhu
名人印象 [electronic resource] / 钱汉东著
by Qian, Handong, 1952-
钱汉东, 1952-
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2011
上海 : 上海辞书出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wen hua ren de ren qing mai luo / Zhao Zhen, Wang Yixin zhu
文化人的人情脉络 / 赵朕, 王一心著
by Zhao, Zhen
赵朕
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2009
北京 : 团结出版社, 2009
 
 
Tai xue fang biao : ba juan / Zhu Baigu zhuan
太學坊表 : 八卷 / 朱百谷撰
by Zhu, Baigu
朱百谷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jiu ying : yi dai gu gao bai shi shi = Jiuying : yidai gugao baishishi / Liu Lang, Gui Ling bian
旧影 : 一代孤高百世师 = Jiuying : yidai gugao baishishi / 刘琅, 桂苓编
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005
北京市 : 中国友谊出版公司, 2005
 
 
Qing dai zhuan ji cong kan. Xue lin lei / Zhou Junfu ji
清代傳記叢刊. 學林類 / 周駿富輯
Taibei Shi : Ming wen shu ru, Minguo 74 [1985]
台北市 : 明文書局, 民國74 [1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.