National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 161 - 180 of 3297 Results for subject:Scholarship.
Sort by:
 
 
Qing ru xue an / Xu Shichang bian zuan ... [et al.]
清儒學案 / 徐世昌編簒 ... [et al.]
Taibei : Guo fang yan jiu yuan, Zhonghua da dian bian yin hui, Minguo 56 [1967]
臺北 : 國防研究院, 中華大典編印會, 民國56 [1967]
 
 
 
 
Wan Qing jing shi shi xue / Feng Tianyu, Huang Changyi zhu
晚清經世實學 / 冯天瑜, 黄长义著
by Feng, Tianyu, 1942-
冯天瑜, 1942-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
上海 : 上海社会科学院出版社, 2002
 
 
Zhongguo jin san bai nian xue shu shi. Quan / Liang Qichao zhu
中國近三百年學術史. 全 / 粱啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
粱啓超, 1873-1929
Shanghai : Min zhi shu ju, Minguo 18 [1929]
上海 : 民志書局, 民國18 [1929]
 
 
Hanʾguk nonjaengsa / Son Se-il pʻyŏn
韓國論爭史/ 孫世一編
by Son, Se-il, 1935-
孫世一, 1935-
Sŏul : Chʻŏngnam Munhwasa, 1976
서울: 青藍文化社, 1976
 
 
Guo xue hui bian
國學彙編
Uniform title: Guo xue hui bian (Jinan, Shandong Sheng, China)
國學彙編(Jinan, Shandong Sheng, China)
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北 : 成文出版社, 民國75 [1986]
 
 
Xian dai Zhongguo xue shu lun heng / Qian Mu zhu
现代中国学术论衡 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin huaa shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
中國近三百年學術思想論集 / [存萃學社編集 ; 周康燮主編]
Xianggang : Chong wen shu dian, 1971-1975
香港 : 崇文書店, 1971-1975
 
 
Han Jin xue shu bian nian / Liu Rulin zhu
漢晋學術編年/ 劉汝霖著
by Liu, Rulin, 1905-
劉汝霖, 1905-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1991
上海 : 上海書店, 1991
 
 
by National Scholarship Center (Philippines)
Manila, National Scholarship Center, Dept. of Education and Culture
 
 
Liu shi nian lai zhi guo xue / Cheng Faren zhu bian ; Guo li bian yi guan bian ji
六十年來之國學 / 程發軔主編 ; 國立編譯館編輯
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 61-63 [1972-1974]
台北 : 正中書局, 民國61-63 [1972-1974]
 
 
Guo xue chang shi yi bai pian / Cheng Youren zhu
國學常識壹百篇 / 程有仁著
by Cheng, Youren
程有仁
Taibei : Hua lian chu ban she : zong jing xiao Wu zhou chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 華聯出版社 : 總經銷五洲出版社, 民國63 [1974]
 
 
Qing xue an xiao shi / (Qing) Tang Jian zhu
淸學案小識 / (淸) 唐鑑著
Uniform title: Guo chao xue an xiao shi
國朝學案小識
by Tang, Jian, 1778-1861
唐鑑, 1778-1861
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.