National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 90 Results for subject:"Schools -- China."
Sort by:
 
 
Ding xian nong min jiao yu / [Zhu bian zhe Wu Xiangxiang, Liu Shaotang]
定縣農民教育 / [主編者吳相湘, 劉紹唐主編]
Taibei Shi : Zhuang ji wen xue chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北市 : 傳紀文學出版社, 民國 60 [1971]
 
 
Beijing Shi hui min xue xiao jian shi, 1925 nian - 2005 nian / zhi bi, Liu Dongsheng, Cao Erju, Ma Jie ; tong gao, Yu Hongwu, Wang Jing
北京市回民学校简史, 1925年-2005年 / 执笔, 刘东声, 曹尔驹, 马捷 ; 统稿,于洪武, 王静
Beijing Shi : Beijing Shi hui min xue xiao xiao shi bian xie zu, 2005
北京市 : 北京市回民学校校史编写组, 2005
 
 
San jun tuo er suo / Jiang Fangliang zhu
三軍托兒所 / 蔣方良著
by Jiang, Fangliang
蔣方良
Taibei : [n.s], Minguo 44 [1955]
台北 : [n.s], 民國44 [1955]
 
 
Zhongguo xue xiao jiao yu yan jiu / zhu bian Cui Wei, Cui Hong, He Changchuan
中国学校教育硏究 / 主编崔巍, 崔宏, 贺长川
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002
北京市 : 中国统计出版社 : 经销新华书店, 2002
 
 
Nong cun ban xue jing yan / Bao Xiaying, Tao Duanyu deng zhu
農村辦學經驗 / 鮑俠影, 陶端于等著
[Xianggang? : s.n., 1978?]
[香港? : s.n., 1978?]
 
 
Zhongguo si xue, si li xue xiao, min ban jiao yu yan jiu / Wang Bingzhao zhu bian ; zhu zhe Ye Qilian ... [et al.]
中国私学・私立学校・民办教育研究 / 王炳照主编 ; 著者叶齐炼 ... [et al.]
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2002
济南市 : 山东教育出版社, 2002
 
 
Zhongguo min ban jiao yu yan jiu [electronic resource]
中国民办教育研究 [electronic resource]
Uniform title: Zhongguo min ban jiao yu yan jiu (Online)
中国民办教育研究(Online)
Hangzhou : Hangzhou shang zhi jiao yu guan li gu wen you xian gong si, 2002-2004
杭州 : 杭州商智教育管理顾问有限公司, 2002-2004
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo nong cun jiao shi fa zhan yan jiu / Tang Songlin zhu
中国农村教师发展研究 / 唐松林著
by Tang, Songlin
唐松林
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2005
杭州 : 浙江大學出版社, 2005
 
 
Min ban jiao yu yin lun / Huang Teng, Yan Guangcai zhu
民办敎育引论 / 黃藤, 阎光才著
by Huang, Teng
黃藤
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中囯社会科学出版社, 2003
 
 
Wai guo si li jiao yu / Xie Anbang, Qu Yi zhu bian
外囯私立敎育 / 谢安邦, 曲艺主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中囯社会科学出版社, 2003
 
 
Jia jiao li yi = Family education etiquette / Shu Jinglu zhu bian
家教礼仪 = Family education etiquette / 舒静庐主编
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2015
上海市 : 上海三联书店, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min ban jiao yu zheng ce fen xi / Yuan Zhenguo, Zhou Bin zhu
中国民办教育政策分析 / 袁振国, 周彬著
by Yuan, Zhenguo, 1959-
袁振国, 1959-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中囯社会科学出版社, 2003
 
 
Zhongguo min ban jiao yu fa zhan bao gao / Fang Jiansen zhu bian
中国民办敎育发展报告 / 房剑森主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中国社会科学出版社, 2003
 
 
Zhongguo min ban jiao yu wen ti = Zhongguo minban jiaoyu wenti / Chen Guisheng zhu
中囯民办敎育问题 = Zhongguo minban jiaoyu wenti / 陈桂生著
by Chen, Guisheng
陈桂生
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she, 2001
北京 : 敎育科学出版社, 2001
 
 
You er jiao yu zi liao hui bian / Xing Ling bian
幼儿教育资料汇编 / 邢陵编
[Beijing] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Shenxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[北京] : 北京师范大学出版社 : 陕西省新华书店发行, 1981
 
 
Wen hua tu shu ke ji kan
文華圖書科季刋
Wuchang : Wen hua tu shu guan xue zhuan ke xue xiao ji kan she
武昌 : 文華圖書館學專科學校季刊社
 
 
Zhongguo jia zu jiao yu / zhu bian Dang Mingde, He Cheng
中国家族教育 / 主编党明德, 何成
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2005
济南市 : 山东教育出版社, 2005
 
 
Zhongguo min ban jiao yu shi / Jin Zhongming, Li Ruochi, Wang Guan zhu bian
中国民办教育史 / 金忠明, 李若驰, 王冠主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中囯社会科学出版社, 2003
 
 
Cheng zhang zhong de fan nao : Zhongguo min ban jiao yu zheng ce ping shuo / Chen Qiuping zhu
成长中的烦恼 : 中国民办教育政策评说 / 陈秋苹著
by Chen, Qiuping, 1963-
陈秋苹, 1963-
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2007
南京市 : 南京大学出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.