National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 91918 Results for subject:Science.
Sort by:
 
 
Lu Xun yu zi ran ke xue lun cong : Ji nian Lu Xun dan sheng yi bai zhou nian / Gong Dun
鲁迅与自然科学论丛 : 纪念鲁迅诞生一百周年 / 公盾
by Gong, Dun
公盾
[Guangzhou] : Guangdong ke ji chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[广州 ] : 广东科技出版社 : 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Qian Xuesen xue shu si xiang yan jiu / Wang Ying zhu
钱学森学术思想研究 / 王英著
by Wang, Ying
王英
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2006
上海 : 上海交通大学出版社, 2006
 
 
Xunzi zheng zhi si xiang yan jiu / bian zhe Chen Zhengxiong
荀子政治思想研究 / 編者陳正雄
by Chen, Zhengxiong
陳正雄
Yonghe shi : Wen jin chu ban she, Minguo 69 [1980]
永和市 : 文津出版社, 民國69 [1980]
 
 
Han Fei si xiang de li shi yan jiu / Zhang Chun, Wang Xiaobo zhu
韓非思想的歷史硏究/ 張純,王曉波著
by Zhang, Chun
張純
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市: 聯經出版事業公司, 民國72 [1983]
 
 
Chen Yun zheng ce si xiang yu shi jian yan jiu / Liu Xueming, Jiang Tairan, Zhou Xiuling zhu
陈云政策思想与实践研究 / 刘雪明, 江泰然, 周秀泠著
by Liu, Xueming
刘雪明
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2005
北京 : 中央文献出版社 2005
 
 
Yi dai zong shi : Ji nian Liu Guojun xian sheng bai nian dan chen xue shu lun wen ji / Beijing da xue xin xi guan li xi, Nanjing da xue xin xi guan li xi, Gansu Sheng tu shu...
一代宗师 : 纪念刘囯钧先生百年诞辰学术论文集 / 北京大学信息管理系, 南京大学信息管理系, 甘肃省图书馆合编
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 1999
北京 : 北京图书馆出版社, 1999
 
 
Xunzi zheng lun si xiang yan jiu / Lin Biwen zhuan
荀子政論思想硏究 / 林比文撰
by Lin, Biwen
林比文
[S.l. : s.n.], Minguo 65 [1976]
[S.l. : s.n.], 民國65 [1976]
 
 
Deng Xiaoping ke ji si xiang yan jiu / Zhang Xiling ... [et al.] zhu
邓小平科技思想研究 / 张锡龄 ... [et al.] 著
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Rai Sanʾyō no shakai keizai shisō; tsūgi to shinsaku no kenkyū, Tokuda Susumu cho
頼山陽の社会経済思想; 通議と新策の研究, 徳田進著
by Tokuda, Susumu, 1907-
徳田進, 1907-
Tōkyō, Ashi Shobō, Shōwa 46 (1971)
東京, 芦書房, 昭和46 (1971)
 
 
Guanzi zheng zhi si xiang zhi yan jiu / Ye Mingde zhuan
管子政治思想之研究 / 葉明德撰
by Ye, Mingde
葉明德
[S.l. : s.n.], Minguo 64 [1975]
[S.l. : s.n.], 民國64 [1975]
 
 
Zhongguo jun gai xuan yan : Liu Yazhou jiang jun jun shi zhan lüe wen ji / Liu Yazhou zhu
中國軍改宣言 : 劉亞洲將軍軍事战略文集 / 劉亞洲著
by Liu, Yazhou
劉亞洲
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she, 2013
香港 : 大山文化出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Han Fei zheng zhi zhe xue zhi yan jiu / Wang Bangxiong
韓非政治哲學之研究 / 王邦雄
by Wang, Bangxiong
王邦雄
[Taibei? : s.n.], Minguo 64 [1975]
民國64 [1975]
 
 
Su Yu bing fa / Gu Yue, Zhang Yang zhu
粟裕兵法 / 古越, 张阳著
by Gu, Yue
古越
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 東方出版中心, 2007
 
 
Tasanhak ŭi tʻamgu / Pak Pyŏng-ho ... [et al.] nonmun keje sun
茶山學의探究 / 朴秉濠 ... [et al.] 논문게재順
Sŏul : Minŭmsa, 1990
서울 : 民音社, 1990
 
 
Tan Sitong bian fa si xiang yan jiu : cong ren xue de si xiang li ze xi lun Tan Sitong de bian fa li lun yu shi jian / Wang Yue zhu
譚嗣同變法思想硏究 : 從仁學的思想理則析論譚嗣同的變法理論與實踐/ 王樾著
by Wang, Yue, 1955-
王樾, 1955-
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國79 [1990]
 
 
Xue xi Mao zhu xi jun shi si xiang, pi pan Lin Biao zi chan jie ji jun shi lu xian
学习毛主席军事思想, 批判林彪资产阶级军事路线
Beijing : Beijing ren min chu ban she, 1974
北京 : 北京人民出版社, 1974
 
 
Lu Xun yu shu ji zhuang zheng / Shanghai Lu Xun ji nian guan, Zhongguo mei shu jia xie hui Shanghai fen hui
鲁迅与书籍装帧 / 上海鲁迅纪念馆,中国美术家协会上海分会
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Mao Zedong si xiang yan jiu da xi. Jun shi juan / zhu bian Zheng Wenhan, fu zhu bian Wang Shichun, Li Ying ; zhuan gao Gao Guozhen ... [et al.]
毛泽东思想研究大系. 军事卷 / 主编郑文翰 ; 副主编王时春, 李英 ; 撰稿高国桢 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1993
上海 : 上海人民出版社, 1993
 
 
Mao zhu xi jun shi zhu zuo zhai bian ji xue xi Mao zhu xi jun shi zhu zuo can kao cai liao
毛主席軍事著作摘編及學習毛主席軍事著作參考材料
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Marterials, Associaton of Research Libraries, [1974?]
 
 
Nakamura Keiu kenkyū : Meiji keimō shisō to risō shugi / Ogihara Takashi
中村敬宇研究 : 明治啓蒙思想と理想主義 / 荻原隆
by Ogihara, Takashi, 1950-
荻原隆, 1950-
Tōkyō : Waseda Daigaku Shuppanbu, 1990
東京 : 早稲田大学出版部, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.