National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 113164 Results for subject:Services.
Sort by:
 
 
Beijing xian dai fu wu ye yan jiu [electronic resource] / Chen Jin deng zhu
北京现代服务业研究 [electronic resource] / 陈进等著
by Chen, Jin
陈进
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2009
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kanpō no tettei katsuyōhō : suguni yakudatsu bijinesu jōhōgen / Maki Junji cho
官報の徹底活用法 : すぐに役立つビジネス情報源 / 牧潤二著
by Maki, Junji, 1950-
牧潤二, 1950-
Tōkyō : Sando Kē Shuppankyoku, [1994]
東京 : サンドケー出版局, [1994]
 
 
Hanʾguk sahoe pokchi inyŏm ŭi sachŏk yŏnʾgu / Chʻoe Myŏng-sun chŏ
한국사회복지이념의사적연구 / 崔命洵著
by Chʻoe, Myŏng-sun
崔命洵
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Paeksan Chʻulpʻansa, 1994
서울特別市 : 白山出版社, 1994
 
 
Shi wei gong wu yuan de Lu Xun = Shiwei gongwuyuan de Luxun / Wu Haiyong zhu
时为公务员的鲁迅 = Shiwei gongwuyuan de Luxun / 吴海勇著
by Wu, Haiyong, 1970-
吴海勇, 1970-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005
桂林 : 广西师范大学出版社, 2005
 
 
Tsūshō Sangyōshō tōkei kankei hōreishū / Tsūshō Sangyō Daijin Kanbō Chōsa Tōkeibu hen
通商產業省統計関係法令集 / 通商產業大臣官房調查統計部編
by Japan
Tōkyō-to : Tsūshō Sangyō Daijin Kanbō Chōsa Tōkeibu
東京都 : 通商產業大臣官房調查統計部
 
 
Heilongjiang bian guan bian li ping shu / Wang Jingrong, Xin Wei zhu
黑龙江边官边吏评述 / 王敬荣, 辛巍著
by Wang, Jingrong
王敬荣
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2008
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2008
 
 
Taehan Cheguk Kojong Hwangje kukchang hwachʻŏp / [pʻyŏnja Yi Hyŏn-jong]
大韓帝國高宗皇帝國葬晝帖/ [編者李鉉淙]
Sŏul : Chimungak, 1975
서울: 知文閣, 1975
 
 
Yi nian lai de yong zheng ai min gong zuo / Ba lu jun liu shou bing tuan zheng zhi bu [bian ji]
一年來的擁政愛民工作 / 八路軍留守兵團政治部 [編輯]
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1974?]
 
Uniform title: Senjinkun. English
by Japan. Rikugunsho
Japan. 陸軍省
Tōkyō : Tokyo Gazette Publishing House, Shōwa 16 [1941]
東京 : Tokyo Gazette Publishing House, 昭和 16 [1941]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gaimushō shitsumu hōkoku. Jōhōbu
外務省執務報告. 情報部
Uniform title: Shitsumu hōkoku
執務報告
by Japan. Gaimushō. Jōhōbu
Japan. 外務省. 情報部
Tōkyō : Kuresu Shuppan, 1995
東京 : クレス出版, 1995
 
 
Jūkei Chūgoku Kokumintō zaikō himitsu kikan kenkyo jōkyō / Himeta Mitsuyoshi hen kaisetsu
重慶中国国民党在港秘密機関検挙状況 / 姬田光義編・解說
Tōkyō : Fuji Shuppan, 1988
東京 : 不二出版, 1988
 
 
Minguo Putaoya zhu Guangzhou zong ling shi guan dang an / Guangdong Sheng li Zhongshan tu shu guan, Aomen ji jin hui, Putaoya wai jiao bu dang an guan, Aomen da xue tu shu guan...
民国葡萄牙驻广州总领事馆档案 / 广东省立中山图书馆, 澳门基金会, 葡萄牙外交部档案馆, 澳门大学图书馆编
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2016
广州 : 广东教育出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing tong ji 50 nian, 1953-2003 / Beijing Shi tong ji ju
北京统计50年, 1953-2003 / 北京市统计局
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2003
北京市 : 中国统计出版社, 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Ji bi qin Hua Ri jun jiang ling ji shi / Zhang Zishen, Xue Chunde zhu
击毙侵华日军将领纪实 / 张子申, 薛春德著
by Zhang, Zishen
张子申
Beijing : Lan tian chu ban she, 1995
北京 : 蓝天出版社, 1995
 
 
Bi ming Zhongguo de bai ming Ri jun jiang ling / Zhang Zishen, Xue Chunde bian [xie]
毙命中国的百名日军将领 / 张子申, 薛春德编[写]
by Zhang, Zishen
张子申
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Hu'nan Huaihua tong ji shi liao / Jiang Shaoyu bian zhu
湖南怀化统计史料 / 蒋邵于编著
by Jiang, Shaoyu
蒋邵于
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007
北京 : 線装書局, 2007
 
 
Zou xiang shen she de ai ge : Ri jun bi ming lu / Zhang Zishen, Xue Qun de bian zhu
走向神社的哀歌 : 日军毙命录 / 张子申,薛春德编著
by Zhang, Zishen
张子申
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1994
北京 : 解放军出版社 : 经销者新华书店, 1994
 
 
Song dai Wenzhou ke ju yan jiu / Chen Yonglin, Wu Xiaoping zhu
宋代温州科举研究 / 陈永霖, 武小平著
by Chen, Yonglin
陈永霖
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2017
杭州市 : 浙江大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Yunnan gu dai ju shi / Dang Lequn zhu
云南古代举士 / 党乐群著
by Dang, Lequn
党乐群
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2008
昆明市 : 云南人民出版社, 2008
 
 
Yue Gang Ao fu wu mao yi zi you hua : "fu mian qing dan" guan li mo shi = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list...
粤港澳服务贸易自由化 : "负面清单"管理模式 = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list management / 张光南, 杨柱, 梁东旭, 黎艳艳, 苟鹏程著
by Zhang, Guangnan
张光南
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
北京 : 中国社会科学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.