National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 93 Results for subject:"Sex customs -- China."
Sort by:
 
 
Tan fang xing wen hua zhi lü / Liu Dalin, Hu Hongxia zhu
探访性文化之旅 / 刘达临, 胡宏霞著
by Liu, Dalin
刘达临
Zhengzhou : Zhengzhou da xue chu ban she, 2005
郑州 : 郑州大学出版社, 2005
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yin mai xia de fang cao : Zhongguo gu dai xing wen hua guan kui / Li Shaoxian, Tian Yuan bian zhu
阴霾下的芳草 : 中囯古代性文化管窺 / 李绍先, 田远编著
by Li, Shaoxian
李绍先
Chengdu : Ba Shu shu she, 2000
成都 : 巴蜀書社, 2000
BookBook [text, volume]
 
 
Xing, si, lu = Xingsilu / Zhao Futeng zhu
性·思·路 = Xingsilu / 赵复塍著
by Zhao, Futeng
赵复塍
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2011
北京市 : 中国社会出版社, 2011
 
 
Shuang mei jing an cong shu [microform] / Ye Dehui ji
雙梅景闇叢書 [microform]/ 葉德輝輯
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
Shanghai : s.n., 1927
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Li shi de da yin si : Zhonghua xing wen hua shi er shi jiang / Liu Dalin, Hu Hongxia zhu
历史的大隐私 : 中华性文化史二十讲 / 刘达临, 胡宏霞著
by Liu, Dalin
刘达临
Zhuhai : Zhuhai chu ban she, 2008
珠海 : 珠海出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xing wen hua shi / Liu Dalin, Hu Hongxia zhu
中国性文化史 / 刘达临, 胡宏霞著
by Liu, Dalin
刘达临
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 东方出版中心, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Zhongguo de xing ku men : da lu she hui wen ti ji shi / yuan zuo Dai Qing, Chen Zufen deng zhu
中國的性苦悶: 大陸社會問題紀實/ 原作戴晴,陳祖芬等著
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban gong si : Fa xing suo Da hong tu shu you xian gong si, Minguo 78 [1989]
台北市: 風雲時代出版公司: 發行所大鴻圖書有限公司, 民國78 [1989]
 
 
Zhongguo xing wen hua shi / Shi Fang zhu
中国性文化史 / 石方著
by Shi, Fang, 1953-
石方, 1953-
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she, 1993
哈尓滨 : 黑龙江人民出版社, 1993
 
 
 
 
Shuang mei ying an cong shu / Ye Dehui bian
雙梅景闇叢書 / 葉德輝編
Changsha : Ye shi Xi yuan, Guangxu 33 [1907]
長沙 葉氏耶園 淸丁未年 [1907?]
 
 
Zhongguo gu dai fang shi yang sheng xue / Zhou Yimou zhu
中国古代房事养生学/ 周一谋著
by Zhou, Yimou
周一谋
[Peking?] : Zhong wai wen hua chu ban gong si, 1989
[Peking?] : 中外文化出版公司, 1989
 
 
Hua xia zhi mei : Zhongguo gu dai xing shen mei guan yan jiu = Huaxiazhimei / Song Xianmei zhu
华夏之魅 : 中国古代性审美观研究 = Huaxiazhimei / 宋先梅著
by Song, Xianmei, 1971-
宋先梅, 1971-
Chengdu : Ba Shu shu she, 2010
成都 : 巴蜀书社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Yin yang, fang shi, shuang xiu : Zhongguo chuan tong liang xing yang sheng wen hua / Hao Qin zhu
阴阳・房事・双修 : 中国传统兩性养生文化 / 郝勤著
by Hao, Qin
郝勤
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店经销, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.