National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 41 Results for subject:"Shanghai (China) -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Wan ge de jie pai : Fu dan ji shi (1964-1970) / Xu Daoming zhu
挽歌的节拍 : 復旦纪事(1964-1970) / 许道明著
by Xu, Daoming, 1946-
许道明, 1946-
Guangzhou Shi : Nan fang ri bao chu ban she, 2003
广州市 : 南方日报出版社, 2003
 
 
1980 wo men zhe yi jie / Zhang Anqing, Yang Zhifeng, Ren Jiayu zhu bian
1980我们这一届 / 张安庆, 杨植峰, 任家瑜主编
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2014
北京市 : 团结出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bu ke neng de shi jie : Shanghai wai tan de ying xiang yu zhuan qi / Chen Danyan
不可能的世界 : 上海外灘的影像與傳奇 / 陳丹燕
by Chen, Danyan
陳丹燕
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2007
香港 : 明報出版社有限公司, 2007
 
 
Shanghai lin zhao / Yu Muxia
上海鱗爪 / 郁慕侠
by Yu, Muxia
郁慕侠
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1998
上海 : 上海书店出版社, 1998
 
 
Wan Qing Shanghai pian ying / Xia Xiaohong zhu
晚清上海片影 / 夏晓虹著
by Xia, Xiaohong
夏晓虹
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009
上海 : 上海古籍出版社, 2009
 
 
Shanghai yi shi / [Tang Weikang, Zhu Dalu, Du Li bian]
上海軼事 / [湯伟康, 朱大路, 杜黎编]
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
上海 : 上海文化出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
Wan Qing Shanghai pian ying [electronic resource] / Xia Xiaohong
晚清上海片影 [electronic resource] / 夏晓虹
by Xia, Xiaohong
夏晓虹
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009
上海 : 上海古籍出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gui li de hai : Zhongguo min zu gong shang ye fa yuan di--Shanghai / Shen Zongzhou zhu
瑰丽的海 : 中国民族工商业发源地--上海 / 沈宗洲著
by Shen, Zongzhou
沈宗洲
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 北京出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Shanghai lao chen guang : yi duan nan wang de nong tang qing jie = Shanghai those days / Guan Jiping zhu bian
上海老辰光 : 一段难忘的弄堂情结 = Shanghai those days / 管继平主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2005
上海 : 上海辞书出版社 2005
 
 
Mao Zedong yu Shanghai min zhu ren shi / Shang Tong bian zhu
毛泽东与上海民主人士 / 尚同编著
by Shang, Tong
尚同
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京 : 中央文献出版社, 2004
 
 
Xin ju mian de kai tuo zhe : Shanghai shi you xiu dang yuan he xian jin dang zhi bu shi ji xuan / Shanghai ren min chu ban she bian
新局面的开拓者 : 上海市优秀党员和先进党支部事迹选 / 上海人民出版社编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Ying ruan za zhi ; Weng you yu tan / Wang Tao zhu ; Chen Shuguo dian jiao
瀛壖杂志; 瓮牖馀谈/ 王韬著; 陈戍国点校
by Wang, Tao, 1828-1897
王韬, 1828-1897
Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
长沙: 岳麓书社: 湖南省新華書店经销, 1988
 
 
Shan shui Zhongguo. Su Hu juan / Duan Baolin, Jiang Rong zhu bian
山水中国. 苏沪卷 / 段宝林, 江溶主编
Beijing shi : Beijing da xue chu ban she, 2006
北京市 : 北京大学出版社, 2006
 
 
Jiu Shanghai she hui bai tai = Jiu Shanghai shehui baitai / Xin Zhi, Xiaoming zhu bian
旧上海社会百态 = Jiu Shanghai shehui baitai / 信之, 潇明主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1991
 
 
Shanghai tan feng yun lu / Wang Yanling, Gu Yuming zhu
上海滩风云录 / 王延龄, 顾育明著
by Wang, Yanling
王延龄
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Yang jing bang lie qi lu / Yang Lelang zhu
洋涇浜獵奇錄 / 楊樂郎著
by Yang, Lelang
楊樂郎
Shanghai : Wen hua qi ye gong si, Minguo 37 [1948]
上海 : 文化企業公司, 民國37 [1948]
 
 
Shanghai tan da heng chuan qi = Shanghaitan daheng zhuanji [sic] / Lan Xiang bian
上海滩大亨传奇 = Shanghaitan daheng zhuanji [sic] / 蓝翔编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1990
 
 
Huangpu jiang pan hua dang nian / Nian Cheng bian zhu
黄浦江畔話當年 / 念澄編著
by Nian, Cheng
念澄
Xianggang : Xianggang zhi cheng chu ban she, 1971
香港 : 香港致誠出版社, 1971
 
 
Shanghai si jia ji yi / Wang Hai zhu
上海私家记忆 / 王海著
by Wang, Hai
王海
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2015
上海市 : 东方出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai ri ji hui chao / Ben she bian
清代日记汇抄/ 本社编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.