National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 72 Results for subject:"Shanghai (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Shanghai Xuhui lü you [electronic resource] / Xu Lingzhi, Shen Xuqing zhu
上海徐汇旅游 [electronic resource] / 徐灵芝, 沈旭青著
by Xu, Lingzhi
徐灵芝
Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2011
上海 : 上海锦绣文章出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Li shi shang de Xujiahui = Zikawei in history / [zhu bian Zhou Xiufeng ; fu zhu bian Liu Min ... et al.]
历史上的徐家汇 = Zikawei in history / [主编周秀芬;副主编刘敏 ...]
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 2005
上海 : 上海文化出版社, 2005
 
 
Uniform title: A travers la Chine. English Selections
by Rousset, Léon
Shanghai : Kelly & Walsh, 1879
 
 
Hu you za ji / Ge Yuanxu zhu ; Zheng Zu'an biao dian. Song nan meng ying lu / Huang Shiquan zhu ; Zheng Zu'an biao dian. Hu you meng ying / Chi Zhicheng zhu ; Hu...
沪游杂记 / 葛元煦 ; 郑祖安标点. 淞南梦影录 / 黄式权著 ; 郑祖安标点. 沪游梦影 / 池志澂著 ; 胡珠生标点
by Ge, Yuanxu
葛元煦
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1989
 
 
Shanghai du shi dao you / Dai Songnian, Yin Mingfa zhu bian
上海都市导游 / 戴松年, 殷明发主编
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2001
上海市 : 复旦大学出版社, 2001
 
 
Shanghai ming sheng gu ji / Yang Jiayou
上海名胜古迹 / 杨嘉佑
by Yang, Jiayou
杨嘉佑
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文化出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Quan jing Shanghai [videorecording] = Shanghai panorama
全景上海 [videorecording] = Shanghai panorama
[Shanghai] : Shanghai dian shi chuan mei gong si, [2010?]
[上海] : 上海电视传媒公司, [2010?]
VideoVideo [videorecording] =]
 
 
Ta qiao gu jin tan / Yang Jiayou, He Mingyun zhu
塔橋古今談 / 楊嘉祐, 何明雲著
by Yang, Jiayou
楊嘉祐
Shanghai : Shanghai hua bao chu ban she, 1991
上海 : 上海畫報出版社, 1991
 
 
Shanghai feng qing / Zhao Lihong deng
上海风情 / 赵丽宏等
Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 生活・讀書・新知三联书店上海分店 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Pudong di fang zhi lüe / Taibei Shi Pudong tong xiang hui
浦東地方誌略 / 台北市浦東同鄉會
Taibei : Pudong tong xiang hui, Minguo 57 [1968]
台北 : 浦東同鄉會, 民國57 [1968]
 
 
Shanghai shi / Yan Zhongmin, Zhang Wudong, Tang Jianzhong bian zhu
上海市 / 严重敏, 张务栋, 汤建中编著
by Yan, Zhongmin
严重敏
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1993
上海 : 上海人民出版社, 1993
 
 
Shanghai guang jie di tu / wen Yan & Coco ; she ying Huang Renda
上海逛街地圖 / 文 Yan & Coco ; 攝影黃仁達
by Yan
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Shanghai lü you wen hua shi = A history of Shanghai's tourism culture / Sun Qin'an zhu
上海旅游文化史 = A history of Shanghai's tourism culture / 孙琴安著
by Sun, Qin'an
孙琴安
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
Shanghai bai shi tong / Bochun, Huang Han, Bian Zhigao bian zhu
上海百事通 / 博淳, 黃憾, 边志高编著
by Dong, Bochun
董博淳
Changsha Shi : Hunan di tu chu ban she, 1992
长沙市 : 湖南地图出版社, 1992
 
 
by Yamamoto, Mokube
Tokyo : Chojinsha ; Kobe-shi : hatsubaijo Seibunkan Shoten, Showa 5
 
 
Hai shang feng qing : Shanghai ye sheng huo di tu / Jiang Yifan, Sheng Saiqiong, Sun Yongqiang bian zhu ; Li Jie ... [et al.] she ying
海上风情 : 上海夜生活地图 / 蒋一颿, 盛赛琼, 孙勇强编著 ; 李解 ... [et al.] 摄影
by Jiang, Yifan
蒋一颿
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2006
郑州市 : 郑州大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.