National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"Shanghai (China) -- Social life and customs -- 20th century."
Sort by:
 
 
"Pou xi" Shanghai ren / zhu bian Luo Shuang ; fu zhu bian Chen Jianxiang, Wang Honggang, Zhang Yong
「剖析」上海人 / 主编骆爽 ; 副主编陈剑祥,王红岗,张咏
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1995
北京 : 中国社会出版社, 1995
 
 
Shanghai wang shi : zheng zai dan chu de nong tang ji yi / Xi Po zhu
上海往事 : 正在淡出的弄堂记忆 / 西坡著
by Xi, Po
西坡
Shanghai Shi : Shanghai wen hua chu ban she, 2007
上海市 : 上海文化出版社, 2007
 
 
Bei ying [electronic resource] : yi ge xin wen ji zhe bi xia de yi shu ren he yi shu shi / Huang Weiming
背影 [electronic resource] : 一个新闻记者笔下的艺术人和艺术事 / 黄伟明
by Huang, Weiming
黄伟明
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2009
上海 : 上海书店出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shanghai shi shang di tu / zhu bian Qiu Zhengyi
上海时尚地图 / 主编裘正义
Shanghai : Shi ji chu ban ji tuan ; Han yu da ci dian chu ban she, 2002
上海 : 世纪出版集团 ; 汉语大词典出版社, 2002
 
 
Lao Shanghai li fa shi = Hairdressers of old Shanghai / Sun Mengying zhu
老上海理发师 = Hairdressers of old Shanghai / 孙孟英著
by Sun, Mengying
孙孟英
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
 
 
Zhang Ailing de Shanghai wu tai / Li Yanwei zhu
張愛玲的上海舞臺 / 李岩煒著
by Li, Yanwei
李岩煒
Taibei Shi : Wei lai shu cheng gu fen you xian gong si, 2004
台北市 : 未來書城股份有限公司, 2004
 
 
by Chen, Cunren, 1908-1990
陳存仁, 1908-1990
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007
桂林 : 广西师范大学出版社, 2007
 
 
Shanghai gu er / Shihei Yixiong zhu ; Chen Xiaowei yi
上海孤儿 / 石黑一雄著 ; 陈小慰译
Uniform title: When we were orphans. Chinese
by Ishiguro, Kazuo, 1954-
Nanjing : Yi lin chu ban she, 2002
南京 : 译林出版社, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Hongkou ji yi : 1927-1936 Lu Xun sheng huo yin ji = Kōkō-ku no ikoku : 1927-1936 Rojin seikatsu no kiroku = Reminiscences of Hongkou : life imprint of Lu Xun 1927-1936 / zuo...
虹口记忆 : 1927-1936 鲁迅生活印记 = 虹口区の記憶 : 1927-1936 魯迅生活の記録 = Reminiscences of Hongkou : life imprint of Lu Xun 1927-1936 / 作者, 宋妍
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2009
上海 : 学林出版社, 2009
 
 
Zhan hou Taibei de Shanghai ji yi yu Shanghai jing yan / Xu Qinzhen
戰後台北的上海記憶與上海經驗 / 許秦蓁
by Xu, Qinzhen., 1972-
許秦蓁, 1972-
Taibei Shi : Da'an chu ban she, 2005
臺北市 : 大安出版社 2005
 
 
by Yue, Meng
Minneapolis : University of Minnesota Press, c2006
 
 
Ni hong deng wai : 20 shi ji chu ri chang sheng huo zhong de Shanghai / Lu Hanchao zhu ; Duan Lian, Wu Min, Zi Yu yi
霓虹灯外 : 20世纪初日常生活中的上海 / 卢汉超著 ; 段炼, 吴敏, 子羽译
Uniform title: Beyond the neon lights. Chinese
by Lu, Hanchao
卢汉超
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2004
上海 : 上海古籍出版社, 2004
 
 
Feng huo xia de Shanghai : shi li yang chang de ba nian kang zhan / Chen Cunren zhu
烽火下的上海 : 十里洋場的八年抗戰 / 陳存仁著
by Chen, Cunren
陳存仁
Taibei Shi : Shi ying chu ban she, 2005
台北市 : 時英出版社, 2005
 
 
Lao Shanghai fu shi hui : Aodili hua jia Xifu hua zhuan = Vicissitude of old Shanghai / Kamingsiji zhu ; Xifu hui ; Wang Weixin yi
老上海浮世绘 : 奧地利画家希夫画传 = Vicissitude of old Shanghai / 卡明斯基著 ; 希夫绘 ; 王卫新译
Uniform title: Blick durch die drachenhaut. Chinese
by Kaminski, Gerd, 1942-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2003
上海 : 上海文艺出版社, 2003
 
 
Kang zhan qian shi nian jian de Shanghai yu le she hui, 1927-1937 : yi ying ju wei zhong xin de tan suo / Hu Pingsheng zhu
抗戰前十年間的上海娛樂社會, 1927-1937 : 以影劇為中心的探索 / 胡平生著
by Hu, Pingsheng, 1945-
胡平生, 1945-
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, 2002
臺北 : 臺灣學生書局, 2002
 
 
Shanghai si jia ji yi / Wang Hai zhu
上海私家记忆 / 王海著
by Wang, Hai
王海
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2015
上海市 : 东方出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.