National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 289 Results for subject:"Shi jing."
Sort by:
 
 
Han Wudi zhi yong ru ji Han ru zhi shuo shi / Liu Guangyi zhu
漢武帝之用儒及漢儒之說詩 / 劉光義著
by Liu, Guangyi
劉光義
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1969]
[臺北] : 臺灣商務印書館, [1969]
 
 
Shi jing xuan yi / Zhao Haoru xuan yi
詩经选译 / 赵浩如选译
Uniform title: Shi jing. Selections
詩经. Selections
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing xuan / Yu Guanying zhu yi
詩經選 / 余冠英注译
Uniform title: Shi jing. Selections
诗经. Selections
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing bi jiao yan jiu yu xin shang / Pei Puxian zhu
詩經比較硏究與欣賞 / 裴普賢著
by Pei, Puxian
裴普賢
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 72 [1983]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國72 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing fu bi yu zong lun / zhu zuo zhe Zhao Zhiyang
詩經賦比興綜論 / 著作者趙制陽
by Zhao, Zhiyang
趙制陽
Xinzhu : Feng cheng chu ban she : Zong jing xiao Feng cheng tu shu gong ying she, Minguo 63 [1974]
新竹 : 楓城出版社 : 總經銷楓城圖書供應社, 民國63[1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing yan du zhi dao / Pei Puxian zhu
詩經研讀指導 / 裴普賢著
by Pei, Puxian
裴普賢
[Taibei] : Dong da tu shu gong si, [1977]
[台北] : 東大圖書公司, [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing ji zhu / Zhu Xi ji zhu
詩經集註 / 朱熹集註
Uniform title: Shi jing
詩經
Tainan Shi : Tainan bei yi chu ban she, Minguo 62 [1973]
台南市 : 台南北一出版社, 民國62 [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing xuan yi / Yu Guanying yi
诗经选译 / 余冠英译
by Yu, Guanying
余冠英
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1958
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1958
BookBook [text, volume]
 
 
Shi di li kao / [Wang Yinglin zhuan]
詩地理考 / [王應麟撰]
by Wang, Yinglin, 1223-1296
王應麟, 1223-1296
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Jie zi yuan chong ding jian ben shi jing : [8 juan] / Zhu Xi zhuan
芥子園重訂監本詩經 : [8卷] / 朱熹撰
by Zhu Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Nanjing : Jie zi yuan, Qing Qianlong 55 [1790]
南京 : 芥子園, 清乾隆55[1790]
 
 
Shi yi pang tong : shi er juan / Li Yunsheng zhuan
詩義旁通 : 十二卷 / 李允升撰
by Li, Yunsheng
李允升
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Shi jing shuo ling : shi er juan / Pan Kepu zhuan
詩經說鈴 : 十二卷 / 潘克溥撰
by Pan, Kepu
潘克溥
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Sigyŏng / yŏkhae Yi Wŏn-sŏp ; nonʾgo Yi Ka-wŏn, Han Mu-hŭi
詩經 / 譯解李元燮 ; 論考李家源, 韓武熙
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hyŏnamsa, 1975
서울特別市 : 玄岩社, 1975
 
 
Mao shi fu gu lu : shi er juan, shou yi juan / Wu Maoqing zhuan
毛詩復古錄 : 十二卷, 首一卷 / 吳懋淸撰
by Wu, Maoqing, 1774-1845
吳懋淸, 1774-1845
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Mao shi lei shi / [Gu Donggao zhuan]
毛詩類釋/ [顧棟高撰]
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市]: 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Gokyō kōgi. dai-ni. Shikyō no bu / Hayashi Eikichi kōgi
五經講義. 第二. 詩経之部 / 林英吉講義
Tōkyō : Kōbunsha ; Ishikawa Shoten, Meiji 30 [1897]
東京 : 興文社, 明治 30 [1897]
 
 
Mao shi tong shuo : er shi juan, shou yi juan, bu yi yi juan / Ren Zhaolin zhuan
毛詩通說 : 二十卷, 首一卷, 補遺一卷 / 任兆麟撰
by Ren, Zhaolin
任兆麟
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jing shi yi wen / [Zhu Zhuo zhuan]
經詩疑問 / [朱倬撰]
by Zhu, Zhuo
朱倬
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Shi ji zhuan : 8 juan / Zhu Xi zhuan
詩集傳 : 8卷 / 朱熹撰
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Zi wen ge, Qing Guangxu 5 [1879]
上海 : 紫文閣, 清光緒5[1879]
 
 
Wan Ming "Shi jing" ping dian zhi xue yan jiu / Hou Meizhen zhu
晚明《詩經》評點之學研究 / 侯美珍著
by Hou, Meizhen
侯美珍
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.