National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 150 Results for subject:"Si shu."
Sort by:
 
 
Si shu bai hua ju jie / Wang Tianhen zhu shi
四書白話句解 / 王天恨註釋
by Wang, Tianhen
王天恨
Tainan Shi : Tainan Dong hai chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺南市 : 臺南東海出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Si shu xue kao, Fu Wuguang zhuan
四書學考, 傅武光撰
by Fu, Wuguang
傅武光
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1974 or 1975]
臺北 : 文史哲出版社, 民國62[1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Si shu dao guan / zhu zhe Chen Lifu, jiao zhe Liu Yanong, Hua Zhonglin
四書道貫 / 著者陳立夫, 校者劉雅農, 華仲麐
by Chen, Lifu, 1900-
陳立夫, 1900-
[n.p. : Chen Lifu] : guo wai jing xiao chu Niuyue Hua Mei ri bao, Minguo 56 [1967]
[n.p. : 陳立夫] : 國外經銷處紐約華美日報, 民國56 [1967]
 
 
by Qiu, Hansheng
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
 
 
Ci mu xuan Si shu shuo / [Jiao Yuanxi zhuan]
此木軒四書說/ [焦袁熹撰]
by Jiao, Yuanxi, 1660-1725
焦袁熹, 1660-1725
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Si shu ji zhu / Zhu Xi zhuan ; Bu'er Liangdong jiao dian
四書集註 / 朱熹撰 ; 不二良洞校點
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[S.l. : s.n., 19--]
 
 
Si shu ji zhu / [Zhu Xi ji zhu]
四書集注 / [朱熹集注]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Shanghai] : Shanghai zhong hua shu ju yin xing, [19--]
[上海] : 上海中華書局印行, [19--]
 
 
Si shu jiang yi kun mian lu / [Lu Longqi zhuan]
四書講義因勉錄/ [陸隴其撰]
by Lu, Longqi, 1630-1693
陸隴其, 1630-1693
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Si shu xun yi : san shi ba juan / Wang Fuzhi zhuan
四書訓義 : 三十八卷 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Si shu shi yi / Qian Mu zhu
四書釋義 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-1990
錢穆, 1895-
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國 44 [1955]
 
 
Lü Wancun xian sheng Si shu yu lu / lü liuliang jiang ; Zhou Zaiyan bian cu
呂晚邨先生四書语錄 / 呂留良講 ; 周在延編次
by Lü, Liuliang, 1629-1683
呂留良, 1692-1683
Taibei : guang wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北 : 廣文書局, 民國67 [1978]
 
 
Si shu bian e : 6 juan / Wang Sheng zhuan
四書辯訛 : 六卷 / 汪陞撰
by Wang, Sheng
汪陞
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Si shu zhi yue / [Feng Menglong zuan zhu]
四書指月 / [馮夢龍纂著]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Jin zhu Si shu du ben / Yi zhu zhe Cheng Puwan, Peng Daosheng and Lu Youren
今注四書讀本 / 譯註成璞完, 彭道生, 陸友仁
Uniform title: Si shu
四书
Taibei shi : Zheng wen chu ban she, Minguo 56 [1967]
台北市 : 正文出版社, 民國 56 [1967]
 
 
Si shu jing yi wen dui : ba juan / Dong Yi zhuan
四書經疑問對 : 八卷 / 董彝撰
by Dong, Yi
董彝
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Tu hua si shu bai hua jie / Biao meng bian ji suo yan zhu
圖畫四書白話解 / 彪蒙編輯所演注
Uniform title: Si shu
四書
Shanghai : Biao meng shu shi, Guangxu 34 [1908]
上海 : 彪蒙書室, [1908]
 
 
Du Lun yu cong shuo : [3 juan] / [Xu Qian zhuan]. Du Zhong yong cong shuo : [2 juan] / [Xu Qian zhuan]. Si shu dai wen : [22 juan] / [Xiao Yi zhuan]
讀論語叢說 : [3卷] / [許謙撰]. 讀中庸叢說 : [2卷] / [許謙撰]. 四書待問 : [22卷] / [蕭鎰撰]
by Xu, Qian, 1269 or 70-1337
許謙, 1269 or 70-1337
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Chong ding xin zeng Si shu bu zhu fu kao bei zhi / Deng Tui'an shou zhu ; Qiu Cangzhu can bu
重訂新增四書補註附考備旨 / 鄧退菴手著 ; 仇滄柱參補
by Deng, Tui'an
鄧退菴
Guangcheng [Guangzhou] : Wei jing tang, Qianlong ji hai [1779]
廣城 [廣州] : 維經堂, 乾隆己亥 [1779]
 
 
Sasŏ Yulgok Sŏnsaeng ŏnhae / [Yi I chŏ]
四書栗谷先生諺解 / [李珥著]
by Yi, I, 1536-1584
李珥, 1536-1584
[Sŏul : Sŏnggyunʾgwan Taehakkyo, 199-]
[서울 : 成均館大學校, 199-]
 
 
Zhi yan : san juan / Niu Yingyun zhuan
质言 : 三卷 / 牛应允撰
by Niu, Yingyun
牛应允
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.