National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 73 Results for subject:"Silk Road -- History."
Sort by:
 
 
Xi bu xiang xi / Xiao Yunru zhu
西部向西 / 肖云儒著
by Xiao, Yunru, 1940-
肖云儒, 1940-
Xi'an Shi : Xi'an chu ban she, 2016
西安市 : 西安出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Si chou zhi lu : tong xiang Zhong Ya de li shi gu dao = The silk road : an ancient road to central Asia / [zhu bian, she ying Liu Wenmin ; fu zhu bian Chen Yong ; bian ji zhuan...
絲绸之路 : 通向中亚的历史古道 = The silk road : an ancient road to central Asia / [主编・摄影刘文敏 ; 副主编陈湧 ; 编辑撰文齐东方]
by Qi, Dongfang
齐东方
Beijing : Zhongguo san xia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 中国三峡出版社 : 经销新华书店总店北京发行所, 1993
 
 
Si lu shi hua = Silu shihua / Chen Liang zhu
丝路史话 = Silu shihua / 陈良著
by Chen, Liang
陈良
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1983
 
 
Si chou zhi lu de yin yue wen hua / Zhou Jingbao
丝绸之路的音乐文化 / 周菁葆
by Zhou, Jingbao
周菁葆
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1987
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1987
 
 
"Yi dai yi lu" li shi di ming kao lue / Wang Shengsan zhu bian
"一帯一路"历史地名考略 / 王胜三主编
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2016
北京市 : 中国社会出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Si chou zhi lu : dong xi zou lang, wen ming niu dai = Silk road / Fang Ming bian zhu
丝绸之路 : 东西走廊, 文明纽带 = Silk road / 方明编著
by Fang, Ming
方明
Hefei : Huang shan shu she, 2016
合肥 : 黄山书社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Vainker, S. J
New Jersey : British Museum Press in association with Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2004
 
 
Si chou zhi lu / Zhang Yiping zhu
丝绸之路 / 张一平著
by Zhang, Yiping
张一平
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005
北京 : 五洲传播出版社, 2005
 
 
 
Nan fang si chou zhi lu yan jiu lun ji / Duan Yu zhu bian
南方丝绸之路研究论集 / 段渝主编
Chengdu Shi : Ba shu shu she, 2008
成都市 : 巴蜀书社, 2008
 
 
Nan fang si chou zhi lu = Seinan Shiruku Rōdo = The Silk Road in the southwest China / Lan Yong zhu
南方丝绸之路 = 西南シルク口ード = The Silk Road in the southwest China / 蓝勇著
by Lan, Yong, 1962-
蓝勇, 1962-
[Chongqing shi] : Chongqing da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[重庆市] : 重庆大学出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Si chou zhi lu mao yi shi yan jiu / Li Mingwei zhu bian
絲綢之路貿易史研究/ 李明伟主編
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
兰州: 甘肃人民出版社: 甘肃省新华书店发行, 1991
 
 
Si chou zhi lu mao yi shi = The history of the [sic] along the silk road / zhu bian Li Mingwei ; fu zhu bian Wang Zhenya, Guan Lianji, Jin Yue ; zhuan gao ren Wang Zhenya ......
絲綢之路貿易史 = The history of the [sic] along the silk road / 主编李明伟 ; 副主編王震亚, 关连吉, 靳越 ; 撰稿人王震亚 ... [et al.]
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1997
兰州 : 甘肃人民出版社, 1997
 
 
Si lu yu fo jiao wen hua / lan ji fu zhu bian
絲路與佛教文化 / 藍吉富主編
Zhong he shi : Hua yu, min 75[1986]
中和市 : 華宇, 民75[1986]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Route de la soie. English
by Drege, Jean Pierre
New York : Facts on File, c1989
 
 
by Elverskog, Johan
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.