National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Silk Road -- Pictorial works."
Sort by:
 
 
Yi zhang tu biao kan dong Si chou zhi lu / Wang Li, Gao Yafang bian zhu
一張圖表看懂絲綢之路 / 王力, 高亞芳編著
by Wang, Li (Historian)
王力 (Historian)
Xianggang : Xianggang Zhonghua, 2017 , ©2017
香港 : 香港中華, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
Xi nan si chou zhi lu = The silk road in Southwest China / [zhu bian Shen Zaiwang ; fu zhu bian Huang Jibing, Deng Hongping]
西南絲綢之路 = The silk road in Southwest China / [主編申再望;副主編黃基秉,鄧洪平]
[Chengdu] : Sichuan ren min chu ban she, 1992
[成都] : 四川人民出版社, 1992
 
 
Chuan yue Si lu : fa xian shi jie de Zhongguo fang shi = Through the Silk Road / Li Wei zhu bian
穿越丝路 : 发现世界的中国方式 = Through the Silk Road / 李伟主编
Beijing Shi : Zhong xin chu ban ji tuan, 2017
北京市 : 中信出版集团, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.