National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 71 Results for subject:"Sima, Guang, 1019-1086. Zi zhi tong jian."
Sort by:
 
 
Sima Wengong Tong jian "chen Guang yue" yan jiu / Zhang Liping zhu
司馬溫公通鑑「臣光曰」研究 / 張立平著
by Zhang, Liping, 1961-
張立平, 1961-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Zi zhi tong jian shi wen : 30 juan / [Shi Zhao zhuan]
資治通鑑釋文 : 三十卷 / [史炤撰]
by Shi, Zhao, 11th century
史炤, 11th century
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Tong jian ji shi ben mo : [42 juan] / [Yuan Shu zhu]
通鑑紀事本末 : [42卷] / [袁樞著]
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書舘, 1922?]
 
 
Tong jian zha ji / Liu Tizhi bian zhu
通鑑箚記 / 劉體智編著
by Liu, Kun, jin shi 1903
劉焜, jin shi 1903
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北 : 文海出版社, 民國69 [1980]
 
 
Tong jian ping yu / Shen Hanyu zhu. Du Shi lun lue / Du Zhao zuan
通鑑評語 / 申涵煜著. 讀史論略 /杜詔纂
by Shen, Hanyu, 1628-1694
申涵煜, 1628-1694
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Shi yi : [2 juan / Yao Cong zhu]
史迻 : [2卷 / 姚琮著]
by Yao, Cong
姚琮
Chongqing : [s.n.], yi you [1945]
重庆 : [s.n.], 乙酉 [1945]
 
 
Tong jian xue / Zhang Xu zhu
通鑑學 / 張須著
by Zhang, Xu, 1895-1968
張須, 1895-1968
Xianggang : Tai ping shu ju, 1962
香港 : 太平書局, 1962
 
 
Tong jian ji shi ben mo / [Yuan Shu zhuan]
通鑑紀事本末 / [袁樞撰]
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
Beijing : Zhong hua shu ju, 1979
北京 : 中華書局, 1979
 
 
Fan lun Sima Guang zi zhi tong jian / Li Zefen zhu
汎論司馬光資治通鑑 / 李則芬著
by Li, Zefen
李則芬
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 68 [1979]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國 68 [1979]
 
 
Zi zhi tong jian kao yi : 30 juan / Sima Guang bian zhu
資治通鑑考異 : 三十卷 / 司馬光編著
by Sima, Guang, 1019-1086
司馬光, 1019-1086
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Zi zhi tong jian shi wen : 30 juan / Shi Zhao
資治通鑑釋文 : 30卷 / 史炤
by Shi, Zhao, 11th century
史炤, 11th cent
[China] : Gui'an Lu shi, Guangxu 5 [1879]
[China] : 歸安陸氏, 光緖5 [1879]
 
 
Kan jian ou ping : wu juan / You Tong zhuan
看鑑偶評 : 五卷 / 尤侗撰
by You, Tong, 1618-1704
尤侗, 1618-1704
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Shiji tsugan sakuin / Saeki Tomi hen
資治通鑑索引 / 佐伯富編
Kyōto-shi : Tōyōshi Kenkyūkai, 1961
京都市 : 東洋史硏究會, 1961
 
 
Tong jian di li jin shi / Wu Xizai zhuan
通鉴地理今釋 / 吳熙載撰
by Wu, Rangzhi, 1799-1870
吳讓之, 1799-1870
[Taibei] : Xin xing shu ju, Minguo 48 [1959]
[臺北] : 新興書局, 民國48 [1959]
 
 
Tong jian chu xu : shi san juan / Yi Peishen zhuan
通鑑觸緖 : 十三卷 / 易佩紳撰
by Yi, Peishen
易佩紳
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
"Zi zhi tong jian" yu Zhongguo zheng zhi wen hua / Zhang Qian zhu
《资治通鉴》与中国政治文化 / 张谦著
by Zhang, Qian
张谦
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1993
北京 : 中国广播电视出版社, 1993
 
 
Zi zhi tong jian gang mu zheng bian : 59 juan / Zhu Xi zhuan ; Chen Renxi ping
資治通鑑綱目正編 : 59卷 / 朱熹撰 ; 陳仁錫評
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[China] : Si xi tang, Kangxi 61 [1722]
[China] : 四喜堂, 康熙 61 [1722]
 
 
Xin jiao Zi zhi tong jian zhu : [294 juan] / Sima Guang zhuan ; Hu Sanxing zhu ; Zhang Yu jiao ji
新校資治通鑑注 : [294卷] / 司馬光撰 ; 胡三省注 ; 章鈺校記
by Zhang, Yu, 1865-1937
章鈺, 1865-1937
Taibei shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Hu ke Tong jian zheng wen jiao Song ji : san shi juan fu lu san juan / [Zhang Yu]
胡刻通鑑正文校宋記 : 三十卷附錄三卷 / [章鈺]
by Zhang, Yu, 1865-1937
章鈺, 1865-1937
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian, [1987?]
[Peking] : 北京市中国書店, [1987?]
 
 
Zi zhi tong jian xuan [electronic resource] / Wang Zhongluo ... [et al.]
资治通鉴选 [electronic resource] / 王仲犖 ... [et al.]
Beijing : Zhonghua shu ju, 2009
北京 : 中华书局, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.