National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 214 Results for subject:"Sino-Japanese War, 1894-1895."
Sort by:
 
 
Jia wu zhan zheng zai Weihai / Qi Haiying zhu
甲午战争在威海 / 戚海莹著
by Qi, Haiying
戚海莹
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Riben qin wo Man Meng gong zhuang / Zhongguo lao nian li shi yan jiu hui
日本侵我满蒙供状 / 中国老年历史研究会
[Beijing : Zhongguo lao nian li shi yan jiu hui], 1985
[北京 : 中国老年历史研究会], 1985
 
 
Xue lei kang Ri wu shi nian she ying quan ji / [Li Kanghe zhu bian]
血淚抗日五十年攝影全集 / [李抗和主編]
Taibei : Xiang cun chu ban she, [1980?]
臺北 : 鄉村出版社, [1980?]
 
 
Jia wu zhan zheng xin jiang / Qi Qizhang zhu
甲午战争新讲 / 戚其章著
by Qi, Qizhang
戚其章
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2009
北京市 : 中华书局, 2009
 
 
Jia wu zhan zheng shi / Qi Qizhang zhu
甲午战争史 / 戚其章著
by Qi, Qizhang, 1925-
戚其章, 1925-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Qing Ri zhan zheng = Sino-Japanese war, 1894-1895 / Zong Zeya zhu
清日战争 = Sino-Japanese war, 1894-1895 / 宗泽亚著
by Zong, Zeya
宗泽亚
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si Beijing gong si, 2012
北京 : 世界图书出版公司北京公司, 2012
 
 
Dong fang bing shi ji lüe / Yao Xiguang zhu ; Li Jikui zheng li
东方兵事纪略 / 姚锡光著 ; 李吉奎整理
by Yao, Xiguang, 1857-1921
姚锡光, 1857-1921
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2010
北京市 : 中華書局, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Hai wai shi liao kan jia wu / Zhao Shengwei zhu bian
海外史料看甲午 / 赵省伟主编
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2015 nian 5 yue
北京 : 中国画报出版社, 2015年5月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jia wu zhan zheng shi / Qi Qizhang zhu
甲午战争史/ 戚其章著
by Qi, Qizhang
戚其章
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1990
[Peking] : 人民出版社: 新華書店发行, 1990
 
 
Zhong Ri zhan zheng / Fu Yunsen jiao
中日戰爭 / 傅運森校
by Wang, Yiyai
王益厓
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Zhong Wo zhan shou shi mo ji / que ming bian
中倭戰守始末記 / 闕名編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Jue xing : Jia wu feng yun yu jin dai Zhongguo / Guan Jie zhu
觉醒 : 甲午风云与近代中国 / 关捷著
by Guan, Jie
关捷
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1997
北京 : 中央民族大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1997
 
 
Maguan qi chi / Qiao Huantian, Ma Zongping
马关奇耻 / 乔还田, 马宗平
by Qiao, Huantian
乔还田
Beijing : Zhongguo Huaqiao chu ban she, 1991
北京 : 中国华侨出版社, 1991
 
 
Zhong hun : Jia wu zhan zheng de gu shi / Li Xiaofei, Shao Longbao bian zhu
忠魂 : 甲午战争的故事 / 李晓菲, 邵龙宝编著
by Li, Xiaofei
李晓菲
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1997
北京 : 中央民族大学出版社, 1997
 
 
Zhong Dong zhan ji ben mo : [16 juan] / Lin Lezhi bian yi ; Cai Erkang ji
中東戰紀本末: [16卷] 林樂知編譯;蔡爾康輯
by Allen, Young John, 1836-1907
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 61 [1972]
台北: 廣文書店, 民國61 [1972]
 
 
Jia wu zhan zheng jiu shi zhou nian ji nian lun wen ji / Shandong sheng li shi xue hui bian ; Qi Qizhang zhu bian
甲午战争九十周年纪念论文集 / 山东省历史学会编 ; 戚其章主编
Jinan : Qi lu shu she chu ban, fa xing, 1986
济南 : 齐鲁书社出版,发行, 1986
 
 
by Bi, Zhen, 1926-
Taibei shi Bu er chu ban she min guo 82 [1993]
 
 
Qing Ri zhan zheng / Zong Zeya zhu
清日戰爭 / 宗澤亞著
by Zong, Zeya
宗澤亞
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2011
香港 : 商務印書館, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.