National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 474 Results for subject:"Sino-Japanese War, 1937-1945 -- China."
Sort by:
 
 
Jincheng kang zhan yi shi [electronic resource] / Zhong gong Jincheng shi wei lao gan bu ju bian
晋城抗战忆事 [electronic resource] / 中共晋城市委老干部局编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2006
太原 : 山西人民出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing kang zhan yi cun = Beijing kangzhan yicun / Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan, Zhong gong Beijing Shi wei dang shi yan jiu shi
北京抗战遗存 = Beijing kangzhan yicun / 中国人民抗日战争纪念馆, 中共北京市委党史研究室
by Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan (Beijing, China)
中国人民抗日战争纪念馆(Beijing, China)
Beijing Shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2007
北京市 : 中國華僑出版社, 2007
 
 
Hua nan ren min kang Ri you ji dui shi / Zhu Shuxuan zhu
华南人民抗日游击队史 / 朱姝璇著
by Zhu, Shuxuan
朱姝璇
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2017
南京 : 江苏人民出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Nanjing da tu sha shi liao ji. 72, Fu lu (zong mu lu deng) / Lü Jing, Cao Dachen bian
南京大屠杀史料集. 72, 附录 (总目录等) / 吕晶, 曹大臣编
by Lü, Jing
吕晶
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
 
 
Yelu wen xian / Zhang Sheng bian ; Shu Jianzhong ... [et al.] yi
耶鲁文献 / 张生编 ; 舒建中 ... [et al.]译
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2011
南京 : 江苏人民出版社, 2011
 
 
Wei le wang que de ji nian : Zhongguo kang zhan Chongqing li shi di wei yan jiu / Zhang Guoyong, Chen Yirong zhu
为了忘却的纪念 : 中国抗战重庆历史地位研究 / 张国镛, 陈一蓉著
by Zhang, Guoyong
张国镛
Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2005
重庆 : 西南师范大学出版社, 2005
 
 
Kang zhan shi qi de Sichuan = Kangzhan shiqi de Sichuan / Duan Yu zhu bian
抗战时期的四川 = Kangzhan shiqi de Sichuan / 段渝主编
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2005
成都市 : 巴蜀书社 2005
 
 
Chuan hun [electronic resource] : Sichuan kang zhan dang an shi liao xuan bian / Sichuan Sheng dang an guan bian
川魂 [electronic resource] : 四川抗战档案史料选编 / 四川省档案馆编
Chengdu : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2005
成都 : 西南交通大学出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
1938-1941 Chongqing da hong zha [electronic resource] / Yi Dan, Qian Bin zhu
1938-1941重庆大轰炸 [electronic resource] / 易丹, 钱滨著
by Yi, Dan, 1960-
易丹, 1960-
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she, 2005
成都 : 四川文艺出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jinzhou ji Liao xi lun xian shi / Niu Guangchen bian zhu
锦州曁辽西沦陷史 / 牛广臣编著
by Niu, Guangchen, 1943-
牛广臣, 1943-
Shenyang Shi : Bai shan chu ban she, 2015
沈阳市 : 白山出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xue ran zhe wo men de xing ming : Zhejiang kang zhan lao zhan shi shi liao hui ji. San / Zhong gong Zhejiang Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
血染着我们的姓名 : 浙江抗战老战士史料汇集. 三 / 中共浙江省委党史研究室编
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2018
杭州 : 浙江古籍出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Wuhan, 1938 : zhan zheng, nan min yu xian dai Zhongguo de xing cheng / Maijinnong zhu ; Li Weidong, Luo Cuifang fan yi
武汉, 1938 : 战争, 难民与现代中国的形成 / 麦金农著 ; 李卫东, 罗翠芳翻译
Uniform title: Wuhan, 1938 : war, refugees, and the making of modern China. Chinese
by macKinnon, Stephen R
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 2008
武汉市 : 武汉出版社, 2008
 
 
Shanxi kang zhan shi gang / Zhang Guoxiang zhu ; Shanxi Sheng shi zhi yan jiu yuan bian ; zhu shen Fan Jihou
山西抗战史纲 / 张国祥著 ; 山西省史志研究院编 ; 主审樊吉厚
by Zhang, Guoxiang
张国祥
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2005
太原市 : 山西人民出版社, 2005
 
 
Zhan shi Ri jun dui Shanxi she hui sheng tai zhi po huai / Yue Qianhou zhu
战时日军对山西社会生态之破坏 / 岳谦厚著
by Yue, Qianhou
岳谦厚
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Fa xian Yong'an : bei hu lüe de kang zhan wen hua zhong xin / Zhang Zaijun zhu
发现永安 : 被忽略的抗战文化中心 / 张在军著
by Zhang, Zaijun, 1972-
张在军, 1972-
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2018
福州 : 福建教育出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Nanjing da tu sha : Ying Mei ren shi de mu ji bao dao / Lu Shuping hui ji bian yi = The Nanjing massacre : the eyewitness accounts by the British and the Americans / compiled,...
南京大屠杀 : 英美人士的目击报道 / 陆束屏汇辑编译 = The Nanjing massacre : the eyewitness accounts by the British and the Americans / compiled, edited & translated by Suping Lu
Beijing : Hong qi chu ban she, 1999
北京 : 红旗出版社, 1999
 
 
Riben zhi min tong zhi Dalian si shi nian shi / zhu bian Guo Tiezhuang, Guan Jie ; fu zhu bian Han Junying
日本殖民统治大连四十年史 / 主编郭铁桩, 关捷 ; 副主编韩俊英
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Shanxi kang zhan kou shu shi / [zhu bian Zhang Chengde, Sun Liping ; bian zhuan "Shanxi kang zhan kou shu shi" ke ti zu
山西抗战口述史 / [主编张成德, 孙丽萍 ; 编撰《山西抗战口述史》课题组
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2005
太原市 : 山西人民出版社 2005
 
 
Er zhan zhong de Shanghai = Shanghai in the World War II / zhu bian Zhou Wu
二战中的上海 = Shanghai in the World War II / 主编周武
Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2015
上海市 : 上海远东出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.