National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 56 Results for subject:"Sino-Japanese War, 1937-1945 -- Personal narratives, Chinese."
Sort by:
 
 
Jin Cha Ji xing / Zhou Erfu zhu
晉察冀行 / 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
[S.l.] : Yang guang chu ban she, Minguo 35 [1946]
[S.l.] : 陽光出版社, 民國35 [1946]
 
 
Wannan feng huo / Wuhu Huizhou zhuan qu wen xue yi shu gong zuo zhe lian he hui bian
皖南烽火 / 蕪湖徽州专区文学艺朮工作者联合会編
by Wuhu Huizhou zhuan qu wen xue yi shu gong zuo zhe lian he hui
蕪湖徽州专区文学艺朮工作者联合会
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1962
上海 : 上海文艺出版社, 1962
 
 
Xi xian feng yun / Changjiang zhu
西線風雲 / 長江著
Shanghai : Da gong bao guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 大公報館, 民國26 [1937]
 
 
Nanjing di nüe sha / Cao Bai, Dong Ping deng zhu ; Yiqun xuan bian
南京的虐殺 / 曹白, 東平等著 ; 以羣選編
by Cao, Bai
曹白
Shanghai : Zuo jia shu wu, Minguo 35 [1946]
上海 : 作家書屋, 民國35 [1946]
 
 
Zhan di ping zong / Lu Yi
战地萍踪 / 陆诒
by Lu, Yi
陆诒
Beijing : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 人民日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Hui yi Anying di qu de kang Ri dou zheng / Wang Lipo
回忆安应地区的抗日斗爭 / 汪立波
by Wang, Lipo
汪立波
[S.l.] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng Xing hua shu dian fa xing, 1979
[S.l.] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1979
 
 
Shu lin. 1, Zhan zheng yin yun xia de nian qing ren : 1931-1945 Zhongguo wang shi / Cui Yongyuan kou shu li shi yan jiu zhong xin ; Zhang Jun zhu bian
述林. 1, 战争阴云下的年轻人 : 1931-1945中国往事 / 崔永元口述历史研究中心 ; 张钧主编
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016
桂林 : 广西师范大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wan xi yu wo hong yi lu / Han Liang zhu
宛西禦倭鴻憶錄 / 韓亮著
by Han, Liang, 1907-
韓亮, 1907-
Taibei Xian Xindian zhen : Fen dou chu ban she, Minguo 57 [1968]
台北縣新店鎮 : 奮鬭出版社, 民國57 [1968]
 
 
Qin li kang zhan : 20 wei kang Ri lao bing kou shu / Guang Wei, Zhou Jin zhu bian
亲历抗战 : 20位抗日老兵口述 / 光炜, 周进主编
Beijing : Xin hua chu ban she, 2014
北京 : 新华出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Lao hong jun yi chang zheng : hong san jun tuan lao zhan shi qin li chang zheng,kang zhan kou shu shi lu ji cui (zheng qiu yi jian gao) / Hu Huiming bian zhu
老红军忆长征 : 红三军团老战士亲历长征,抗战口述实录集萃(征求意见稿) / 胡会明编著
by Hu, Huiming
胡会明
Jinan Shi : Jinan di yi gan xiu suo, 2006
济南市 : 济南第一干休所, 2006
 
 
Liu li sui yue, yi jiu san ba - yi jiu si ba / Liang Hanzong
流離歲月, 一九三八--一九四八 / 梁漢宗
by Liang, Hanzong, 1929-
梁漢宗, 1929-
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2012
香港 : 天地圖書有限公司, 2012
 
 
Zai fan Faxisi zhan chang shang zhan si de Zhongguo jiang jun. Di 2 ce [electronic resource] / Yu Dianbao
在反法西斯战场上战死的中国将军. 第2册 [electronic resource] / 于殿宝
by Yu, Dianbao
于殿宝
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2010
长春 : 吉林人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zheng rong sui yue : ji nian Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li liu shi zhou nian / zhu bian Hu Ruizhen ; fu zhu bian Fang Jing, Fang...
峥嵘岁月 : 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年 / 主编胡瑞珍 ; 副主编方靖,方明
[China : s.n., 2005]
 
 
Hengyang kang zhan si shi ba tian / Huang Qiang zhu ; [zong bian jiao Liang Jilong]
衡陽抗戰四十八天 / 黄鏘著 ; [總編校粱季龍]
by Huang, Qiang, fl. 1973-
黄鏘, fl. 1973-
Taibei : Huang Qiang : Yan zheng yin shua chang, Minguo 67 [1978]
台北 : 黄鏘 : 燕徴印刷廠, 民國67 [1978]
 
 
Fa sheng zai huang tu cun zhuang li de Ri jun xing bao li : da niang men de zhan zheng shang wei jie shu = Sexual violence in Yu Xian : their war is not over / Shitian Mizi,...
发生在黄土村庄里的日军性暴力 : 大娘们的战争尚未结束 = Sexual violence in Yu Xian : their war is not over / 石田米子, 内田知行主编 ; 赵金贵译
Uniform title: Kōdo no mura no seibōryoku. Chinese
黄土の村の性暴力. Chinese
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yang lu jun jun guan xue xiao hang kong ban : Yang Hongding jiang jun kou shu li shi / Yang Jiongzheng yuan zhu
中央陸軍軍官學校航空班 : 楊鴻鼎將軍口述歷史 / 楊炯政原著
by Yang, Jiongzheng, 1910-
楊炯政, 1910-
[Taibei Shi] : Guo fang bu shi zheng bian yi shi, 2004
[臺北市] : 國防部史政編譯室, 2004
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zai jian, Yan'an / Li Xiaoli zhu ; Dong Qiao yi
再見, 延安 / 李效黎著 ; 董橋譯
by Li, Xiaoli
李效黎
Jiulong : Wen yi shu wu, 1975
九龍 : 文藝書屋, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Feng huo Wanda shan / Li Mingshun kou shu ; Lei Zairun zheng li ; [feng mian she ji, cha tu Xiu Zhong]
烽火完逹山 / 李明顺口述 ; 雷再润整理 ; [封面设计, 插图秀中]
by Li, Mingshun
李明顺
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1984
 
 
Kang Ri kong zhan / Wei Dingzhi zhu
抗日空戰 / 韋鼎峙著
by Wei, Dingzh,, 1917-
韋鼎峙,, 1917-
Taibei Shi : He zhong wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 94 [2005]
台北市 : 漢中文化是在實業股份有限公司, 民國94 [2005]
 
 
Hutuo he feng yun : hui yi Anping "Wu yi" fan sao dang dou zheng / Zhang Gensheng
滹沱河风云 : 回忆安平 "五.一" 反扫荡斗争 / 张根生
by Zhang, Gensheng
张根生
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.