National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 2970 Results for subject:"Sino-Japanese War, 1937-1945."
Sort by:
 
 
Jian zheng : 1938 Xiamen : Ri kou ru qin Xiamen qian hou bao kan shi liao hui bian / Xiamen Shi dang an ju guan bian ; Li Xiangqun zhu bian
见证 : 1938厦门 : 日寇入侵厦门前后报刊史料汇编 / 厦门市档案局馆编 ; 李向群主编
Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2015
厦门市 : 厦门大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qin Hua Ri jun zai Lüliang bao xing lu / Zhong gong Lüliang di wei dang shi yan jiu shi bian
侵华日军在吕梁暴行录 / 中共吕梁地委党史研究室编
[Lüliang Shi] : Zhong gong Lüliang di wei dang shi yan jiu shi, 1985
[吕梁市] : 中共吕梁地委党史研究室, 1985
 
 
Jincheng kang zhan yi shi [electronic resource] / Zhong gong Jincheng shi wei lao gan bu ju bian
晋城抗战忆事 [electronic resource] / 中共晋城市委老干部局编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2006
太原 : 山西人民出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing kang zhan yi cun = Beijing kangzhan yicun / Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan, Zhong gong Beijing Shi wei dang shi yan jiu shi
北京抗战遗存 = Beijing kangzhan yicun / 中国人民抗日战争纪念馆, 中共北京市委党史研究室
by Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan (Beijing, China)
中国人民抗日战争纪念馆(Beijing, China)
Beijing Shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2007
北京市 : 中國華僑出版社, 2007
 
 
Guo shang. Di san bu, Guo min dang zheng mian zhan chang kong jun kang zhan ji shi / Wang Xiaohua, Xu Xiamei zhu
國殇. 第三部, 国民党正面战场空军抗战纪实 / 王晓华, 徐霞梅著
by Wang, Xiaohua, 1951-
王晓华, 1951-
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2011
北京市 : 團结出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Hua nan ren min kang Ri you ji dui shi / Zhu Shuxuan zhu
华南人民抗日游击队史 / 朱姝璇著
by Zhu, Shuxuan
朱姝璇
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2017
南京 : 江苏人民出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Songshan zhan yi ying xiang zhi / Pan Zhengbiao zhu bian ; Longling Xian wen ti ju bian
松山战役影像志 / 潘正飚主编 ; 龙陵县文体局编
Kunming : Yunnan mei shu chu ban she, 2011
昆明 : 云南美术出版社, 2011
 
 
Nanjing da tu sha shi liao ji. 72, Fu lu (zong mu lu deng) / Lü Jing, Cao Dachen bian
南京大屠杀史料集. 72, 附录 (总目录等) / 吕晶, 曹大臣编
by Lü, Jing
吕晶
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
 
 
Yelu wen xian / Zhang Sheng bian ; Shu Jianzhong ... [et al.] yi
耶鲁文献 / 张生编 ; 舒建中 ... [et al.]译
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2011
南京 : 江苏人民出版社, 2011
 
 
Ri jun qin Hua zui xing shi lu : Yunnan bu fen (1937-1945) / Yunnan Sheng dang an guan bian
日军侵华罪行实录 : 云南部分 (1937-1945) / 云南省档案馆编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2005
昆明市 : 云南人民出版社, 2005
 
 
Wei le wang que de ji nian : Zhongguo kang zhan Chongqing li shi di wei yan jiu / Zhang Guoyong, Chen Yirong zhu
为了忘却的纪念 : 中国抗战重庆历史地位研究 / 张国镛, 陈一蓉著
by Zhang, Guoyong
张国镛
Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2005
重庆 : 西南师范大学出版社, 2005
 
 
1938-1941 Chongqing da hong zha [electronic resource] / Yi Dan, Qian Bin zhu
1938-1941重庆大轰炸 [electronic resource] / 易丹, 钱滨著
by Yi, Dan, 1960-
易丹, 1960-
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she, 2005
成都 : 四川文艺出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wo yu Dong Shilang jiao wang 13 nian [electronic resource] / Zhu Chengshan zhu
我与东史郎交往13年 [electronic resource] / 朱成山著
by Zhu, Chengshan
朱成山
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2007
北京 : 中国华侨出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Min dong kang Ri zhan zheng dang an shi liao / Ningde Shi dang an ju (guan), Xiamen da xue Makesi zhu yi xue yuan bian
闽东抗日战争档案史料 / 宁德市档案局(馆), 厦门大学马克思主义学院编
Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2015-
厦门市 : 厦门大学出版社, 2015-
BookBook [text, volume]
 
 
Jinzhou ji Liao xi lun xian shi / Niu Guangchen bian zhu
锦州曁辽西沦陷史 / 牛广臣编著
by Niu, Guangchen, 1943-
牛广臣, 1943-
Shenyang Shi : Bai shan chu ban she, 2015
沈阳市 : 白山出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Kang zhan shi qi de Sichuan = Kangzhan shiqi de Sichuan / Duan Yu zhu bian
抗战时期的四川 = Kangzhan shiqi de Sichuan / 段渝主编
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2005
成都市 : 巴蜀书社 2005
 
 
Yunnan kang Ri zhan zheng shi = A history of anti-Japanese war in Yunnan / Sun Daixing, Wu Baozhang zhu bian
云南抗日战争史 = A history of anti-Japanese war in Yunnan / 孙代兴, 吴宝璋主编
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2005
昆明市 : 云南大学出版社, 2005
 
 
Chuan hun [electronic resource] : Sichuan kang zhan dang an shi liao xuan bian / Sichuan Sheng dang an guan bian
川魂 [electronic resource] : 四川抗战档案史料选编 / 四川省档案馆编
Chengdu : Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2005
成都 : 西南交通大学出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dang dai xue zhe lun Song Hu kang zhan / Wei Yanqiu xuan bian
当代学者论淞沪抗战 / 魏延秋选编
Shanghai : Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2017
上海 : 上海科学技术文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.