National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 5410 Results for subject:"Social Security"
Sort by:
 
 
Dang dai Beijing she hui bao zhang shi hua / Li Shaonan, Yang Weiwei zhu
当代北京社会保障史话 / 李劭南, 杨薇薇著
by Li, Shaonan, 1967-
李劭南, 1967-
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2011
北京市 : 当代中国出版社, 2011
 
 
Zhejiang min sheng bao gao / zhu bian, Jin Rubin, Lian Xiaoming ; fu zhu bian, Wang Jie, Lai Cunli
浙江民生报告 / 主编, 金汝斌, 连晓鸣 ; 副主编, 王杰, 赖存理
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2008-
北京 : 光明日报出版社, 2008-
 
 
Shandong Sheng cai zheng she hui bao zhang zheng ce fa gui hui bian 1997-2008 [electronic resource] / Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政社会保障政策法规汇编1997-2008 [electronic resource] / 山东省财政厅社会保障处
by Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政厅社会保障处
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ming Qing she hui bao zhang zhi du yu liang Hu ji ceng she hui / Zhou Rong zhu
明清社会保障制度与两湖基层社会 / 周荣著
by Zhou, Rong
周荣
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2006
武昌 : 武汉大学出版社, 2006
 
 
Roma : Istituto nazionale della previdenza sociale, 1962
 
 
[Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan Chosa [oyobi] Rippo Kosakyoku, [1958]
 
 
She hui bao zhang li lun yu shi jian / Hou Wenruo
社会保障理论与实践 / 侯文若
by Hou, Wenruo
侯文若
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 中國劳動出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991
 
 
She hui bao xian zhi du / Chen Jianxun bian zhu. Social insurance system, by John Chien-hsün Chen
社會保險制度 / 陳建勳編著. Social insurance system, by John Jianxun Zhen
by Chen, Jianxun, 1933-
陳建勳, 1933-
[Taibei] : Zhong Ri wen hua chu ban she, Minguo 60 [1971]
[台北] : 中日文化出版社, 民國60 [1971]
 
 
Kakkuk ŭi kongchŏk pujo chedo / [pʻyŏnjip Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk]
各國의公的扶助制度 / [編集國會圖書館立法調查局]
[Seoul] : Taehan Minʾguk Kukhoe Tosŏgwan, 1970
[Seoul] : 大韓民國國會圖書館, 1970
 
 
She hui zheng ce / Junshi, Yang Duanliu yi shu
社會政策 / 君實, 楊端六譯述
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 12 [1923]
上海 : 商務印書館, 民國12 [1923]
 
 
She hui an quan lun / Qiu Qiming zhu
社會安全論 / 邱啓明著
by Qiu, Qiming
邱啓明
[Taibei?] : Qiu Qiming ; Taibei : zong jing xiao San min shu ju, Minguo 63 [1974]
[台北?] : 邱啓明 ; 台北 : 總經銷三民書局, 民國63 [1974]
 
 
[Tokyo] : Koseisho Nenkinkyoku Kikakuka, [1963?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.