National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 124 Results for subject:"Social classes -- China."
Sort by:
 
 
Meng sheng : 1949 nian qian de Shanghai zhong chan jie ji : yi xiang li shi she hui xue de kao cha / Lian Lian zhu
萌生 : 1949年前的上海中产阶级 : 一项历史社会学的考察 / 连连著
by Lian, Lian
连连
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2009
北京 : 中國大百科全書出版社, 2009
 
 
San jiao jiu liu da quan ji / Zhai Wenming bian zhu
三教九流大全集 / 翟文明编著
by Zhai, Wenming
翟文明
Beijing Shi : Zhongguo hua bao chu ban she, 2011
北京市 : 中国画报出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Dang dai Zhongguo she hui jie ceng yan jiu bao gao / Lu Xueyi zhu bian
当代中国社会阶层硏究报告 / 陆学艺主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 2002
北京 : 社会科学文献出版社 : 经销新华书店总店北京发行所, 2002
 
 
Song chao jie ji jie gou [electronic resource] / Wang Cengyu zhu
宋朝阶级结构 [electronic resource] / 王曾瑜著
by Wang, Cengyu
王曾瑜
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010
北京 : 中国人民大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1984
 
 
Jie ji he jie ji dou zheng ji chu zhi shi jiang hua
階級和階級鬥爭基礎知識講話
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1963
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1963
 
 
Zhongguo ge ming yu Zhongguo she hui ge jie ji / Zhu Peiwo [Qihua] zhu
中國革命與中國社會各階級 / 朱佩我[其華]著
by Zhu, Qihua, 1907-1945
朱其華, 1907-1945
Shanghai : Shanghai lian he shu dian, 1930
上海 : 上海聯合書店, 1930
 
 
Zhongguo she hui zhu yi chu ji jie duan jie ji jie gou yan jiu / Gao Guang ... [et al.] zhu bian
中国社会主义初级阶段阶级结构研究 / 高光... [et al.]主编
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Dang dai Zhongguo she hui ge jie ceng fen xi / Zhu Guanglei ... [et al.] zhu
当代中国社会各阶层分析 / 朱光磊 ... [et al.]著
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2007
天津市 : 天津人民出版社, 2007
 
 
Dang dai Zhongguo she hui ge jie ceng fen xi / Zhu Guanglei deng zhu ; zhuan gao ren Zhu Guanglei ... [et al.]
当代中国社会各阶层分析 / 朱光磊等著 ; 撰稿人朱光磊 ... [et al.]
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 1998
天津市 : 天津人民出版社, 1998
 
 
Zhongguo san da jie ceng de shou ru fen pei / Cai Jiming zhu bi ; Liu Lanbiao fu bi
中国三大阶层的收入分配 / 蔡继明主笔 : 刘澜飚辅笔
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1999
北京 : 中國靑年出版社, 1999
 
 
Zhongguo zhong gu liang jian shen fen zhi du yan jiu / Li Tianshi zhu
中国中古良贱身份制度研究 / 李天石著
by Li, Tianshi
李天石
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2004
南京市 : 南京师范大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo jie ji zhi du xiao shi / Lü Chengzhi zhu
中國階級制度小史 / 呂誠之著
by Lü, Chengzhi
呂誠之
Shanghai : Long hu shu dian, Minguo 24 [1935]
上海 : 龍虎書店, 民國24 [1935]
 
 
Zhongguo she hui ge jie ceng fen xi / Yang Jisheng zhu
中國社會各階層分析 / 楊繼繩著
by Yang, Jisheng, 1940-
楊繼繩, 1940-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2000
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2000
 
 
Da fen hua xin zu he : dang dai Zhongguo she hui ge jie ceng fen xi / Zhu Guanglei zhu bian
大分化新组合 : 当代中国社会各阶层分析 / 朱光磊主编
Tianjin shi : Tianjin ren min chu ban she, 1994
天津市 : 天津人民出版社, 1994
 
 
Dang dai Zhongguo she hui liu dong = Social mobility in contemporary China / zhu bian Lu Xueyi
当代中国社会流动 = Social mobility in contemporary China / 主编陆学艺
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2004
北京市 : 社会科学文献出版社, 2004
 
 
Zhongguo min sheng bao gao : Zhongguo she hui ge jie ceng de xian zhuang yu wei lai / zhu bian Li Tongwen ; bian zhu zhe Zhao Yan ... [et al.]
中国民生报告 : 中国社会各阶层的现状与未来 / 主编李同文 ; 编著者赵燕 ... [et al.]
Beijing : Jin cheng chu ban she, 1998
北京 : 金城出版社, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.