National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 7454 Results for subject:"Social policy."
Sort by:
 
 
Shanghai yu Xianggang she hui zheng ce bi jiao yan jiu / zhu bian Gui Shixun, Huang Li Ruolian
上海与香港社会政策比较硏究 / 主编桂世勋, 黄黎若莲
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 华东师范大学出版社, 2003
 
 
Gou jian he xie fa zhan de shi jie cheng shi : Shanghai "shi yi wu" fa zhan gui hua si lu yan jiu / Wang Ronghua zhu bian ; Zuo Xuejin fu zhu bian
构建和谐发展的世界城市 : 上海"十一五"发展規划思路研究 / 王荣华主编 ; 左学金副主编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海 : 上海社会科学院出版社 2005
 
 
Shanghai she hui fa zhan lan pi shu = A report of social development in Shanghai
上海社会发展蓝皮书 = A report of social development in Shanghai
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2001-
上海 : 上海社会科学院出版社 2001-
 
 
Jiangxi she hui fa zhan wu shi nian / Wang Mingmei zhu bian
江西社会发展五十年 / 王明美主编
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2006
南昌市 : 江西人民出版社, 2006
 
 
Chiiki o minaosu : jūmin no tachiba kara Fukui-ron no kagakuteki kōchiku o mezashite / [henshū Nihon Kagakusha Kaigi Fukui Shibu]
地域を見直す : 住民の立場から福井論の科学的構築をめざして / [編集日本科学者会議福井支部]
Fukui-shi : Nihon Kagakusha Kaigi Fukui Shibu, 1984
福井市 : 日本科学者会議福井支部, 1984
 
 
Tōsho Okinawa no naihatsuteki hatten : keizai, shakai, bunka / Nishikawa Jun, Matsushima Yasukatsu, Motohama Hidehiko hen
島嶼沖縄の内発的発展 : 経済・社会・文化 / 西川潤, 松島泰勝, 本浜秀彦編
Tōkyō : Fujiwara Shoten Kabushiki Kaisha, 2010 , ©2010
東京 : 藤原書店株式会社, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Karafuto-chō shisei sanjūnenshi, Karafuto-chō hen
樺太廳施政三十年史, 樺太庁編
by Karafuto (Japan)
樺太 (Japan)
Tōkyō, Hara Shobō, Shōwa 48-49 (1973-1974)
東京, 原書房, 昭和48-49 (1973-1974)
 
 
Duo min zu ju ju di qu pin kun zhi li de she hui zheng ce shi jiao : yi Bulang Shan Bulang zu wei li / Zhang Zhiyuan zhu
多民族聚居地区贫困治理的社会政策视角 : 以布朗山布朗族为例 / 张志远著
by Zhang, Zhiyuan, 1979-
张志远, 1979-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中国社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong she hui yu wen hua fa zhan lan pi shu / She hui xue yu ren kou xue yan jiu suo, Jing shen wen ming jian she yan jiu zhong xin he bian
广东社会与文化发展蓝皮书 / 社会学与人口学研究所, 精神文明建設研究中心合编
Guangzhou Shi : Guangdong jing ji chu ban she, 2003-
广州市 : 广东经济出版社, 2003-
 
 
Guangdong "san ge wen ming" xie tiao fa zhan zhan lüe = The strategic study of Guangdong's harmonious development of the "three-civilizations" / Liu...
广东"三个文明"协调发展战略 = The strategic study of Guangdong's harmonious development of the "three-civilizations" / 刘卓红主编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2006
[广州] : 广东人民出版社, 2006
 
 
Han shui heng chong : Wuhan cheng shi gai ge de shi jian yu si kao / Wu Guanzheng zhu
汉水横冲 : 武汉城市改革的实践与思考 / 吴官正著
by Wu, Guanzheng
吴官正
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Min gui Tai Shan : Shandong gai ge fa zhan wen ding de shi jian yu si kao / Wu Guanzheng
民贵泰山 : 山东改革发展稳定的实践与思考 / 吴官正
by Wu, Guanzheng
吴官正
Beijing : Ren min chu ban she, 2010
北京 : 人民出版社, 2010
 
 
Miyun Xian diao cha bao gao xuan / [Qi Ruiyue zhu bian] ; Zhong gong Miyun Xian wei yan jiu shi
密云县调查报告选 / [齐瑞岳主编] ; 中共密云县委研究室
[Miyun Xian : Zhong gong Miyun Xian wei yan jiu shi, 2006]
[密云县 ; 中共密云县委研究室, 2006]
 
 
Min zu di qu jian she he xie she hui de li lun yu shi jian tan suo : yi Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou wei li / Yang Jirui zhu
民族地区建设和谐社会的理论与实践探索 : 以阿坝藏族羌族自治州为例 = Minzudiqu jianshe hexie shehui de lilun yu shijian tansuo / 杨继瑞著
by Yang, Jirui
杨继瑞
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2008
成都市 : 四川大学出版社, 2008
 
 
Guangzhou she hui xing shi fen xi yu yu ce
广州社会形势分析与预测
Guangzhou : Guangzhou chu ban she, 2000-
广州 : 广州出版社, 2000-
 
 
Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu / [bian zhe "Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu" bian ji zu]
朱鎔基上海講話實錄 / [編者《朱鎔基上海講話實錄》編輯組]
by Zhu, Rongji, 1928-
朱鎔基, 1928-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gan zai shi chu, zou zai qian lie : tui jin Zhejiang xin fa zhan de si kao yu shi jian / Xi Jinping
干在实处, 走在前列 : 推进浙江新发展的思考与实践 / 习近平
by Xi, Jinping
习近平
Beijing Shi : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2006
北京市 : 中共中央党校出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Dang dai she hui zheng ce yan jiu = Contemporary social policy research / Yang Tuan, Guan Xinping zhu bian
当代社会政策研究 = Contemporary social policy research / 杨团, 关信平主编
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2006
天津 : 天津人民出版社, 2006
 
 
Guangzhou shi shi ping tan [electronic resource] = Guangzhou shishi pingtan / Chen Min zhu
广州时事评弹 [electronic resource] = Guangzhou shishi pingtan / 陈敏著
by Chen, Min
陈敏
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.