National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1060 Results for subject:"Social surveys."
Sort by:
 
 
Mao Zedong yu diao cha yan jiu / Tao Yongxiang bian zhu
毛泽东与调查硏究 / 陶永祥编著
by Tao, Yongxiang
陶永祥
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京市 : 中央文献出版社, 2004
 
 
Nanjing xiang cun diao cha [electronic resource] / Yang Qingsong, Chen Xinyan zhu
南京乡村调查 [electronic resource] / 杨青松, 陈新颜著
by Yang, Qingsong
杨青松
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2007
南京 : 东南大学出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yunnan min zu diao cha shi liao gou chen : 1950-1965 = Yunnanminzudiaochashiliaogouchen / Shen Xu, Xiao Yiqun bian zhu
云南民族调查史料钩沉 : 1950-1965 = Yunnanminzudiaochashiliaogouchen / 申旭, 肖依群编著
by Shen, Xu
申旭
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2016
昆明市 : 云南人民出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Shi, Quanwei
史全伟
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京市 : 中央文献出版社, 2004
 
 
Mao Zedong lun diao cha yan jiu / Zhongguo Tong ji xue hui Makesi zhu yi tong ji li lun yan jiu zu bian
毛泽东论调查硏究 / 中国统计学会马克思主义统计理论研究组编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国统计出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
by Hancock, Alan
[London] Longmans [1964]
 
 
Mao Zedong lun diao cha yan jiu / Zhongguo ren min da xue ji hua tong ji xi tong ji zi liao shi bian
毛泽东论调查硏究 / 中国人民大学計划統計系統计資料室編
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1960
北京 : 中国人民大学出版社, 1960
 
 
Diao cha yan jiu yu gong zuo zong jie / Hong Yanlin zhu
調查研究與工作總結 / 洪彥林著
by Hong, Yanlin
洪彥林
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
She hui diao cha yan jiu fang fa / zhu bian Su Tuo
社会调查研究方法 / 主编苏驼
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she, 1989
[长春市] : 吉林人民出版社, 1989
 
 
She hui diao cha yu tong ji xue / Chen Yifu zhu
社會調查與統計學 / 陳毅夫著
by Chen, Yifu
陳毅夫
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
She hui diao cha yan jiu de liang hua fang fa / Guo Zhigang ... [et al.] bian zhu
社会调查研究的量化方法 / 郭志刚 ... [et al.] 编著
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经銷, 1989
 
 
by Watson, Thomas W
Brooks Air Force Base, TX : Air Force Materiel Command, Armstrong Laboratory, Human Resources Directorate, [1997]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
 
 
Lun diao cha yan jiu / Hong Yanlin
论调查硏究 / 洪彦林
by Hong, Yanlin
洪彦林
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.