National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 553 Results for subject:"Socialism -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo meng yu Zhejiang shi jian. Dang jian juan / Deng Chundong zhu bian ; Huang Yu fu zhu bian
中国梦与浙江实践. 党建卷 / 邓纯东主编 ; 黄宇副主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong "san ge wen ming" xie tiao fa zhan zhan lüe = The strategic study of Guangdong's harmonious development of the "three-civilizations" / Liu...
广东"三个文明"协调发展战略 = The strategic study of Guangdong's harmonious development of the "three-civilizations" / 刘卓红主编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2006
[广州] : 广东人民出版社, 2006
 
 
Zhongguo yu she hui zhu yi / Qiu Jinyong, Ji Buwu bian zhu
中国与社会主义 / 邱金用, 吉布武编著
by Qiu, Jinyong
邱金用
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1986
 
 
She hui zhu yi jian she de ji ge wen ti : xue xi cai liao
社会主义建设的几个问题 : 学习材料
Beijing : Zhong gong Beijing shi wei ban gong ting, 1963
北京 : 中共北京市委办公厅, 1963
 
 
Zhongguo she hui zhu yi she hui si jie duan lun / Chen Li
中国社会主义社会四阶段论 / 陈力
by Chen, Li
陈力
[Chengdu] : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she chu ban, fa xing, 1988
[成都] : 四川省社会科学院出版社出版, 发行, 1988
 
 
Tong xiang li xiang jing jie zhi lu : Zhongguo she hui zhu yi bai si ji = Tongxiang lixiang jingjie zhi lu / zhu bian Lin Ke ; fu zhu bian Wang Ronghua, Ding Rongsheng
通向理想境界之路: 中国社会主义百思集 = Tongxiang lixiang jingjie zhi lu / 主编林克; 副主编王荣华,丁荣生
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1991
 
 
She hui zhu yi si xiang jiao yu wen ti jie da / Fujian ren min chu ban she bian ji
社会主义思想教育問題解答 / 福建人民出版社编輯
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1957-
福州 : 福建人民出版社, 1957-
 
 
She hui zhu yi yu Zhongguo / Feng Ziyou zhu
社會主義與中國 / 馮自由著
by Feng, Ziyou, 1881-1958
馮自由, 1881-1958
Xianggang : She hui zhu yan jiu suo, 1920
香港 : 社會主義研究所, 1920
 
 
Zhongguo she hui zhu yi yi shi xing tai jian she zong lun / Zhu Zhaozhong zhu
中国社会主义意识形态建设从论 / 朱兆中著
by Zhu, Zhaozhong
朱兆中
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003
上海 : 上海人民出版社, 2003
 
 
Ci an de zhen li : guan yu she hui zhu yi chu ji jie duan de dui hua / Zhang Kai, Li Xiangzheng zhu
此岸的真理 : 关于社会主义初级阶段的对话 / 张凯, 李翔征著
by Zhang, Kai
张凯
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 群众出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Gong si he ying hou de xin qi xiang
公私合营后的新气象
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Dang dai Zhongguo she hui zhu yi gai lun / Zhou Min, Zhang Tianmin
当代中国社会主义概论 / 周敏, 张天民
by Zhou, Min
周敏
[Peking] : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
[Peking] : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Wei shen mo Zhongguo bu neng zou zi ben zhu yi dao lu / Hu Sheng
为什么中国不能走资本主义道路 / 胡绳
by Hu, Sheng
胡绳
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
He xie she hui san yi [electronic resource] / Deng Weizhi
和谐社会散议 [electronic resource] / 邓伟志
by Deng, Weizhi, 1938-
邓伟志, 1938-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Works. Selections. Japanese
by Mao, Zedong, 1893-1976
Tokyo : Gendai Hyōron, 1975
 
 
Guo du shi qi de guo jia zi ben zhu yi / Tong Ming zhu
過度時期的國家資本主義 / 同明著
by Tong, Ming
同明
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Zhang Wentian she hui zhu yi lun gao / Zhang Wentian xuan ji zhuan ji zu, Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi he bian
张闻天社会主义论稿 / 张闻天选集传记组,中共上海市委党史研究室编
by Zhang, Wentian, 1900-
张闻天, 1900-
Beijing shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 1995
北京市 : 中共党史出版社, 1995
 
 
Zai zi you wang guo de ru kou chu : she hui zhu yi chu ji jie duan li lun de fan si / Pang Yuanzheng, Ma Zhejun zhu
在自由王国的入口処 : 社会主义初级階段理论的反思/ 庞元正, 马哲军著
by Pang, Yuanzheng
庞元正
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo te se she hui zhu yi lun / Hao Shuxin zhu
中国特色社会主义论 / 郝树新著
by Hao, Shuxin
郝树新
Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 1994
北京 : 经济日报出版社, 1994
 
 
Zhen xing Zhongguo da si lu / Sun Liancheng zhu bian
振兴中国大思路 / 孙连成主编
Beijing : Gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.