National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 16306 Results for subject:Sociology.
Sort by:
 
 
Thō̜i lang khao khlō̜ng sū thammika sangkhomniyom / Buddhadāsa Bhikkhu
ถอยหลังเข้าคลองสู่ธรรมิกสังคมนิยม / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Phranakhō̜n : Mūnlanithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2517 [1974]
พระนคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๑๗
 
 
Shanghai shi min she hui shi lun / Xu Shenmin zhu
上海市民社会史论 / 徐甡民著
by Xu, Shenmin
徐甡民
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2007
上海市 : 文汇出版社, 2007
 
 
Tsurumi Shunsuke to kibō no shakaigaku / Harada Tōru
鶴見俊輔と希望の社会学 / 原田達
by Harada, Tōru, 1951-
原田達, 1951-
Kyōto-shi : Sekai Shisōsha, 2001
京都市 : 世界思想社, 2001
 
 
Jing ji kai fa yu huan jing bian qian yan jiu : Song Yuan Ming Qing shi qi de Jiang Han ping yuan / Yang Guo, Chen Xi zhu
经济开发与环境变迁研究 : 宋元明清时期的江汉平原 / 杨果, 陈曦著
by Yang, Guo
杨果
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2008
武汉 : 武汉大学出版社, 2008
 
 
Yunnan shan di min zu wen hua sheng tai de bian qian [electronic resource] / Yin Shaoting
云南山地民族文化生态的变迁 [electronic resource] / 尹绍亭
by Yin, Shaoting, 1947-
尹绍亭, 1947-
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明 : 云南教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kamakura : Matsumoto Tatsuji, Shōwa 28 [1953]
鎌倉 : 松本達治, 昭和 28 [1953]
 
 
Hyŏndae sahoehak kwa Hanʼguk sahoehak ŭi wigi : Hanʼguk sahoe ŭi inmun sahoehakchŏk taean ŭl chʻajasŏ / Min Mun-hong chiŭm
현대사회학과한국사회학의위기 : 한국사회의인문사회학적대안을찾아서 / 민문홍지음
by Min, Mun-hong, 1954-
민문홍, 1954-
Sŏul : Kil, 2008
서울 : 길, 2008
 
 
Mư̄ang kin khon : thalǣngkān wādūai rư̄ang nakharāphiwat, kānphatthanā mư̄ang læ sukkhaphāwa mư̄ang khō̜ng Thai / Phit Phongsawat. Khana...
เมืองกินคน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์, การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017]
นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
by Wijk, J. van der
Amsterdam : uitgave N.V. de Arbeidspers, afdeeling periodieken, 1932
BookBook [text, volume]
 
 
She hui xue xin lun / Li Mingkun, Huang Shaolun zhu bian
社會學新論 / 李明堃, 黄紹倫主編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1992
香港 : 商務印書館, 1992
 
 
Tong wang she hui ke xue de qian yan : she hui xue de tan jiu / He Weiling, Huang Xiaojing zhu
通往社会科学的前沿 : 社会学的探究/ 何维凌,黄晓京著
by He, Weiling
何维凌
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1987
成都 : 四川人民出版社, 1987
 
 
She hui gou cheng lun / Du Jiguang yi
社會構成論 / 杜季光譯
by Takata, Yasuma, 1883-1972
高田保馬, 1883-1972
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
She hui fa zhan er chong zou / Xie Lizhong
社会发展二重奏 / 谢立中
by Xie, Lizhong
谢立中
Shijiazhuang shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
石家庄市: 河北人民出版社: 河北省新華書店发行, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.