National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 16424 Results for subject:Sociology.
Sort by:
 
 
Thō̜i lang khao khlō̜ng sū thammika sangkhomniyom / Buddhadāsa Bhikkhu
ถอยหลังเข้าคลองสู่ธรรมิกสังคมนิยม / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Phranakhō̜n : Mūnlanithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2517 [1974]
พระนคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๑๗
 
 
Shanghai shi min she hui shi lun / Xu Shenmin zhu
上海市民社会史论 / 徐甡民著
by Xu, Shenmin
徐甡民
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2007
上海市 : 文汇出版社, 2007
 
 
Tsurumi Shunsuke to kibō no shakaigaku / Harada Tōru
鶴見俊輔と希望の社会学 / 原田達
by Harada, Tōru, 1951-
原田達, 1951-
Kyōto-shi : Sekai Shisōsha, 2001
京都市 : 世界思想社, 2001
 
 
Jing ji kai fa yu huan jing bian qian yan jiu : Song Yuan Ming Qing shi qi de Jiang Han ping yuan / Yang Guo, Chen Xi zhu
经济开发与环境变迁研究 : 宋元明清时期的江汉平原 / 杨果, 陈曦著
by Yang, Guo
杨果
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2008
武汉 : 武汉大学出版社, 2008
 
 
Yunnan shan di min zu wen hua sheng tai de bian qian [electronic resource] / Yin Shaoting
云南山地民族文化生态的变迁 [electronic resource] / 尹绍亭
by Yin, Shaoting, 1947-
尹绍亭, 1947-
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2009
昆明 : 云南教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
by Lee, Julian
Sydney, New South Wales : Penguin Random House Australia, 2010 , ©2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Kamakura : Matsumoto Tatsuji, Shōwa 28 [1953]
鎌倉 : 松本達治, 昭和 28 [1953]
 
by Grose, Michael, 1955-
North Sydney, NSW : Random House Australia Pty Ltd, 2011 , ©2003
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hyŏndae sahoehak kwa Hanʼguk sahoehak ŭi wigi : Hanʼguk sahoe ŭi inmun sahoehakchŏk taean ŭl chʻajasŏ / Min Mun-hong chiŭm
현대사회학과한국사회학의위기 : 한국사회의인문사회학적대안을찾아서 / 민문홍지음
by Min, Mun-hong, 1954-
민문홍, 1954-
Sŏul : Kil, 2008
서울 : 길, 2008
 
by Mares, Peter
Melbourne, Victoria : The Text Publishing Company, 2016 , ©2016
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
by Yunkaporta, Tyson
Melbourne, Victoria : The Text Publishing Company, 2019 , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
by Shah, Sami
[Pymble, N.S.W.] : ABC Books, 2017 , Sydney,New South Wales : HarperCollins Publishers, 2017
BookBook, OnlineOnline [text, online resource, volume]
 
by Martínez, Gabi, 1971-
Brunswick, Victoria : Scribe Publications, 2017
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
by Edgar, Patricia, 1937-
Melbourne, Victoria : The Text Publishing Company, [2017]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Mư̄ang kin khon : thalǣngkān wādūai rư̄ang nakharāphiwat, kānphatthanā mư̄ang læ sukkhaphāwa mư̄ang khō̜ng Thai / Phit Phongsawat. Khana...
เมืองกินคน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์, การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017]
นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
by Wijk, J. van der
Amsterdam : uitgave N.V. de Arbeidspers, afdeeling periodieken, 1932
BookBook [text, volume]
 
 
She hui xue xin lun / Li Mingkun, Huang Shaolun zhu bian
社會學新論 / 李明堃, 黄紹倫主編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1992
香港 : 商務印書館, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.