National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 44 Results for subject:"Song Dynasty (China)"
Sort by:
 
 
Xu Zi zhi tong jian chang bian / Li Tao zhuan ; [Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Hua dong shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo dian jiao]
續資治通鑑長編 / 李燾撰 ; [上海師範大學古籍整理研究所, 華東師範大學古籍整理研究所點校]
by Li, Tao, 1115-1184
李燾, 1115-1184
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Caishi zhi zhan / Lei Dashou bian xie
采石之战 / 雷大受編写
by Lei, Dashou
雷大受
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Zi zhi tong jian chang bian / Li Tao zhuan ; [Shanghai shi fan xue yuan gu ji zheng li yan jiu shi, Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu shi dian jiao]
續資治通鑑長編 / 李燾撰 ; [上海師範學院古籍整理研究室, 上海師範大學古籍整理研究室點校]
by Li, Tao, 1115-1184
李燾, 1115-1184
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979-
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1979-
BookBook [text, volume]
 
 
Shao shi wen jian hou lu / Shao Bo zhuan ; [Liu Dequan, Li Jianxiong dian jiao]
邵氏聞見後錄 / 邵博撰 ; [劉德權, 李劍雄點校]
Uniform title: Wen jian hou lu
聞見後錄
by Shao, Bo, -1158
邵博, -1158
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Bozhai bian : 10 juan ben, 3 juan ben, fu "Qingxi kou gui" / [Song] Fang Shao zhuan ; [Xu Peizao, Yang Liyang dian jiao]
泊宅编 : 十卷本, 三卷本, 附《青溪寇軌》 / [宋]方勺撰 ; [許沛藻, 楊立揚點校]
by Fang, Shao, 1066-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Bei Song mu lu xue yan jiu / Bai Jin zhu
北宋目录学研究 / 白金著
by Bai, Jin
白金
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2014
北京市 : 人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Dong zhai ji shi / Fan Zhen zhuan ; [Rupei dian jiao]. Chun ming tui chao lu / Song Mingqiu zhuan ; [Chenggang dian jiao]
東齋記事 / 范鎮撰 ; [汝沛點校]. 春明退朝錄 / 宋敏求撰 ; [誠剛點校]
by Fan, Zhen, 1007-1087
范鎮, 1007-1087
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Ting shi / Yue Ke zhuan ; [Wu Qiming dian jiao]
桯史 / 岳珂撰 ; [吴企明點校]
by Yue, Ke, 1183-1234
岳珂, 1183-1234
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Qi dong ye yu / Zhou Mi zhuan ; [Zhang Maopeng dian jiao]
齊東野語 / 周密撰 ; [張茂鵬點校]
by Zhou, Mi, 1232-1308
周密, 1232-1308
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Shi guan, shi shi yu nan Song she hui = Shiguan shishi yu nanSong shehui / Zhang Xianchuan zhu
史官, 史氏与南宋社会 = Shiguan shishi yu nansong shehui / 张显传著
by Zhang, Xianchuan
张显传
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015
北京 : 北京师范大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Song dai ke ju she hui / Liang Gengyao bian zhu
宋代科举社会 / 梁庚尧编著
by Liang, Gengyao
梁庚尧
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2017
上海市 : 東方出版中心, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Bao Qingtian : (Bao gong qi an)
包青天 : (包公奇案)
Tainan : Biao zhun chu ban she, Minguo 63 [1974]
台南 : 標準出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Xian gong yu hou si jia : Song chao zhen zai cuo shi ji qi guan min guan xi / Yang Yuxun zhu
先公庾後私家 : 宋朝賑災措施及其官民關係 / 楊宇勛著
by Yang, Yuxun, 1964-
楊宇勛, 1964-
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Di tu de zuo zhe ji qi yue du : yi Song Ming wei he xin de zhi shi shi kao cha / Pan Sheng zhu
地图的作者及其阅读 : 以宋明为核心的知识史考察 / 潘晟著
by Pan, Sheng, 1975-
潘晟, 1975-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2013
南京 : 江苏人民出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Song lun : [15 juan / Wang Fuzhi zhu]
宋論 : [15卷 / 王夫之著]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Taibei : San ren xing chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 三人行出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Shengshui yan tan lu / Wang Pizhi zhuan. Gui tian lu / Ouyang Xiu zhuan
澠水燕談錄 / 王闢之撰. 歸田錄 / 歐陽修撰
by Wang, Pizhi, jin shi 1067
王闢之, jin shi 1067
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Tang Song chuan qi xuan / Zhang Youhe xuan zhu
唐宋传奇选 / 张友鹤选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Song shi xin shang / Yang Lei bian xie
宋诗欣赏 / 杨磊编写
by Yang, Lei
杨磊
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Quan Song bi ji. Di shi bian / Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo bian
全宋筆記. 第十編 / 上海師範大學古籍整理研究所編
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2018
鄭州市 : 大象出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Quan Song bi ji. Di jiu bian / Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo bian
全宋筆記. 第九編 / 上海師範大學古籍整理研究所編
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2018
鄭州市 : 大象出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.