National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 500 Results for subject:"Songs, Chinese."
Sort by:
 
 
Quanzhou nan yin "qu" ji / Ding Shibin, Bai Zhiyi bian jiao ; jian pu, wu xian pu jiao dui Wang Dandan, Bai Zhiyi
泉州南音"曲"集 / 丁世彬, 白志艺编校 ; 简谱, 五线谱校对王丹丹, 白志艺
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2006
厦门 : 厦门大学出版社, 2006
 
 
Wan shui qian shan zong shi qing : Liu xing shu qing ge qu 100 shou
万水千山总是情 : 流行抒情歌曲100首
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 1985
北京 : 中国文联出版社, 1985
 
 
Huan hu Jianbuzhai ren min de wei da sheng li, huan hu Yuenan ren min de wei da sheng li : ge qu zhuan ji
欢呼柬埔寨人民的伟大胜利, 欢呼越南人民的伟大胜利 : 歌曲专辑
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1975
北京 : 人民音乐出版社, 1975
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Chuang zuo xin ge : "gong nong bing ge qu" san jie he chuang zuo ge qu xuan / [Shanghai ren min chu ban she "gong nong bing ge qu" bian ji xiao zu bian]
创作新歌 : 《工农兵歌曲》三结合创作歌曲选 / [上海人民出版社《工农兵歌曲》编辑小组编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Ma Ke ge qu xuan
马可歌曲选
by Ma, Ke, 1918-1976
马可, 1918-
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Mao zhu xi di guang hui ba lu tai zhao liang : gang qin ban zou pu / [Shanghai ye jin gong ye ju ge qu chuang zuo xue xi ban ji ti ci qu ; Chen Gang pei ban zou]
毛主席的光辉把炉台照亮 : 钢琴伴奏谱 / [上海冶金工业局歌曲创作学习班集体词曲 ; 陈钢配伴奏
by Shanghai ye jin gong ye ju ge qu chuang zuo xue xi ban
上海冶金工业局歌曲创作学习班
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Song shang wo xin tou di si nian : ji nian Zhou zong li shi shi shi zhou nian du chang zuo pin zhuan ji
送上我心頭的思念 : 纪念周总理逝世十週年独唱作品专集
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1986
北京 : 人民音乐出版社, 1986
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Zhongguo ming ge er er er shou
中國名歌二二二首
[Peking?] : [publisher not identified], [198-]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ge qu xuan / Ren min yin yue chu ban she bian ji = Selected Chinese songs / compiled by the Editorial Department of the People's Music Publishing House
中国歌曲选 / 人民音乐出版社编辑 = Selected Chinese songs / compiled by the Editorial Department of the People's Music Publishing House
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1980
北京 : 人民音乐出版社, 1980
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Lü Ji ge qu xuan ji
吕骥歌曲选集
Uniform title: Songs. Selections
by Lü, Ji, 1909-
吕骥, 1909-
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1987
北京 : 人民音乐出版社, 1987
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Shaoshan hong ri song : Ge qu ji / Hunan sheng ge ming wei yuan hui wen hua ju bian
韶山红日颂 : 歌曲集 / 湖南省革命委员会文化局编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1977
北京 : 人民音乐出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Wo song ni yi shou xiao shi : Liu xing shu qing ge qu 100 shou
我送你一首小詩 : 流行抒情歌曲100首
by Hong, Yin
洪音
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 1986
北京 : 中国文联出版社, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
He Lüting ge qu xuan / Guo Moruo deng ci ; Zhang Zhongbin bian
賀綠汀歌曲选 / 郭沫若等詞 ; 張仲斌編
by He, Lüting
賀綠汀
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
長沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店發行, 1981
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Gu rou qing shen : Qu yi ji
骨肉情深 : 曲艺辑
Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 1977
北京 : 人民文学出版社, 1977
 
 
Shao shu min zu ge qu xuan [music] / Zhong yang min zu xue yuan bian ji zu
少数民族歌曲选 / 中央民族学院编辑组
[Chengdu] : Sichuan min zu chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
[成都] : 四川民族出版社 : 四川省新华书店发行, 1978
 
 
Guo Shuzhen yan chang ge qu xuan / Shanghai wen yi chu ban she bian
郭淑珍演唱歌曲选 / 上海文艺出版社编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1981
上海 : 上海文艺出版社, 1981
 
 
Gao ju Mao zhu xi wei da qi zhi qian jin [music] : ge ju xuan
高举毛主席伟大旗帜前进 : 歌曲选
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1977
北京 : 人民音乐出版社, 1977
 
 
Jie fang ge sheng [music] / Xinhuai bian
解放歌聲 [music] / 新懷編
Guangzhou : Xin hua shu dian, 1950
廣州 : 新華書店, 1950
 
 
Zhongguo xin ge qu / Liu Xu zuo ju
中國新歌曲 / 柳絮作曲
by Liu, Xu
柳絮
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Zheng Lücheng ge qu xuan
郑律成歌曲选
Uniform title: Vocal music. Selections
by Zheng, Lücheng, 1918-1976
郑律成, 1918-1976
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1978
北京: 人民音乐出版社, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.