National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 20 of 114 Results for subject:"Southeast Asia -- Foreign relations -- China."
Sort by:
 
 
by Eirinberg, Keith
Phnom Penh : Cambodian Institute for Cooperation and Peace, 1996
 
 
by Sambath, Kem
Phnom Penh : Cambodian Institute for Cooperation and Peace, [2011]
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Lo, Shih-pʻu, 1912-
[Taipei] : World Anti-Communist League, China Chapter : Asian Peoples' Anti-Communist League, Republic of China, [1983]
 
 
by Yan, Jinyao
[Taipei] : World Anti-Communist League, China Chapter, Asian Peoples' Anti-Communist League, Republic of China, 1976
 
 
Bi yi zong heng pu xin zhang : Zhongguo Dong meng you hao zhi lü ji xing / Wang Yunze zhu bian
笔意纵横谱新章 : 中国东盟友好之旅纪行 / 王运泽主编
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2007
北京市 : 世界知识出版社, 2007
 
 
Dong nan Ya shi yan jiu lun ji / Zhang Yishan zhu
東南亞史研究論集 / 張奕善著
by Zhang, Yishan
張奕善
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo Nan Hai gu dai jiao tong cong kao / Tengtian Fengba zhu ; He Jianmin yi
中國南海古代交通叢考 / 藤田豐八著 ; 何健民譯
Uniform title: Tozai koshoshi no kenkyu maki jo. Chinese
by Fujita, Toyohachi, 1869-1929
藤田豐八, 1869-1929
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Jin dai Zhongguo yu Dong nan Ya guan xi shi / Yu Dingbang, Yu Changsen deng zhu
近代中国与东南亚关系史 / 余定邦, 喻常森等著
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1999
广州 : 中山大学出版社, 1999
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.