National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 115 Results for subject:"Southeast Asia -- Foreign relations -- China."
Sort by:
 
 
Zhong gong dui Dongnan Ya zheng ce zhi yan jiu / Li Weicheng zhu
中共對東南亞政策之硏究 / 李偉成著
by Li, Weicheng, 1936-
李偉成, 1936-
[Taibei : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, 1964]
[臺北 : 嘉新水泥公司文化基金會, 1964]
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019 , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Čhīn nai ʻĀsīan : phonkrathop tō̜ yutthasāt kānmư̄ang læ sētthakit / Dō̜rō̜. Phitthayā Suwakhan
จีนในอาเซียน : ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ / ดร. พิทยา สุวคันธ์
by Phitthayā Suwakhan
พิทยา สุวคันธ์
Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
by Yahuda, Michael B
Kuala Lumpur, Malaysia : Institute of Strategic and International Studies, Malaysia, c1986
 
 
Singapore : International Zheng He Society : Institute of Southeast Asian Studies, 2005
 
 
Chunggong ŭi Tongnama chŏngchʻaek : Hwakyo munje rŭl chungsim ŭro / Ko Sung-un chŏ
中共의東南亞政策 : 華僑問題를中心으로 / 高崇雲著
by Ko, Sung-un, 1943-
高崇雲, 1943-
Sŏul : Kyomunsa : konggŭp Hanʾguk Chʻulpʻan Hyŏpdong Chohap, 1978
서울 : 敎文社 : 供給韓國出版協同組合, 1978
 
 
Ya Zhou shi shang de chuang xin fan shi [electronic resource] : Zhongguo yu Dong meng de he zuo gong ying / Huang Chengshou, Chen Jie [zhu]
亚洲史上的创新范式 [electronic resource] : 中国与东盟的合作共赢 / 黄成授, 陈洁[著]
by Huang, Chengshou
黄成授
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2011
南宁 : 广西人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
 
 
 
 
Mangkō̜n lāk sī : kānkhayāi ʻitthiphon nư̄a dindǣn læ phanthakit phœ̄iphǣ ʻārayatham nai ʻUsakhanē / Yot Santasombat
มังกรหลากสี : การขยายอิธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ
by Yot Santasombat
ยศ สันตสมบัติ
Chīang Mai : Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014]
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo-Dong meng duo yuan zheng zhi ti zhi xia de zheng zhi he zuo yan jiu / Xu Qinfa, Lin Yongling zhu
中国-东盟多元政治体制下的政治合作研究 / 徐秦法, 林勇灵著
by Xu, Qinfa
徐秦法
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2012
北京 : 人民日报出版社, 2012
 
 
by Wang, Gungwu
Singapore : Times Academic Press, 1991
 
 
Min'guo yi qian Zhongguo yu dong nan Ya guan xi shi liao bian zhu / Chen Hongyu bian zhu
民國以前中國與東南亞關係史料編註 / 陳鴻瑜編註
by Chen, Hongyu
陳鴻瑜
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban you xian gong si, Minguo 107 [2018]
臺北市 : 新文豐出版有限公司, 民國107 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi ji zhi jiao de Dong meng yu Zhongguo = ASEAN & China at turn of the centuries / He Shengda ... [et al.]
世纪之交的东盟与中国 = ASEAN & China at turn of the centuries / 贺圣达 ... [et al.]
Kunming : Yunnan min zu chu ban she, 2000
昆明 : 云南民族出版社, 2000
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.