National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 828 Results for subject:"Southeast Asia -- History."
Sort by:
 
 
 
 
Kānlǣkplīan thāng watthanatham bon sēnthāng kānkhā thāng thalē : botkhwām čhāk kānsammanā wichākān wan thī 8-9 Phrưtsaphākhom 2557...
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล : บทความจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Krung Thēp... : Fāi Khrư̄akhāi Phiphitthaphan, Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt, [2557] [2014]
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2557] [2014]
BookBook [text, cartography image, volume]
 
 
Dong nan Ya Hua qiao shi : wai yi zhong = A history of overseas Chinese in southeast Asia / Zhu Jieqin zhu
东南亚华侨史 : 外一种 = A history of overseas Chinese in southeast Asia / 朱杰勤著
by Zhu, Jieqin, 1913-1990
朱杰勤, 1913-1990
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中华书局, 2008
 
 
Khamnam / Chānwit Kasētsiri ; khamnam dōi ʻAidā ʻArunwong = Forewords and afterwords / Charnvit Kasetsiri ; forewords by Ida Aroonwong
คำนำ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; คำนำโดย ไอดา อรุณวงศ์ = Forewords and afterwords / Charnvit Kasetsiri ; forewords by Ida Aroonwong
by Charnvit Kasetsiri
[Bangkok, Thailand] : Dream Catcher, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Khwāmrū rō̜p tūa ʻĀsīan / Kānthanikā Chunhawat
ความรู้รอบตัวอาเซียน / กานธนิกา ชุณหะวัต
by Kānthanikā Chunhawat, 1972-
กานธนิกา ชุณหะวัต, 1972-
Krung Thēp : Samnakphim Phāwidā Buk, [201-?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ภาวิดา บุ๊คส์, [201-?]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
 
 
by Berzin, E. O. (Eduard Oskarovich)
Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoi lit-ry, 1982
 
 
Dongnan Ya xin xing guo jia / Zhu Hebin zhu
東南亞新興國家 / 朱鶴賓著
by Zhu, Hebin
朱鶴賓
Taibei Shi : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北市 : 中華文化出版事業委員會, 民國46 [1957]
 
 
Prawattisāt ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīangtai : Suwannaphūm-ʻUsākhanē phāk phitsadān / D ī. Čhī. ʻĪ. Hō̜n ; Chānwit Kasētsiri, bannāthikān ;...
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ อุษาคเนย์ภาคพิสดาร / ดีจีอี ฮอลล์ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ ; คณะผู้แปล, วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่นๆ]
Uniform title: History of South-East Asia. Thai
by Hall, D. G. E. (Daniel George Edward), 1891-
ดีจีอี ฮอลล์ (Daniel George Edward), 1891-
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2549
 
 
Hūchak pathēt nai ʻĀsītāwenʻō̜k Sīang Tai : phāk thī V: pathēt nai ʻĀsītāwenʻō̜k Sīang Tai kap lōk samai mai sabap pappung mai / sabap...
ຮູ້ຈັກປະເທດ ໃນອາຊີຕາວັນອອກສຽງໃຕ້ : ພາກທີ V ປະເທດໃນອາຊີຕາວັນອອກສຽງໃຕ້ກັບ ໂລກສະໄໝໃໝ່ / ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໂດຍ ເດວິດ ໂຈລ ສະແຕນເບີກ ; ຄະນະໂຄງການ ແປ ແລະຈັດພິມ, ດາຣາ ກັນລະຍາ, ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ, ສົມໝາຍ ເປຣມຈິດ
Uniform title: In search of Southeast Asia a modern history. Lao
Vīangchan : Khōngkān Pokpak Haksā Nangsư̄ Bailān Lāo, Hō̜samut hǣng Sāt, 2012
ວຽງຈັນ : ໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວ, ຫໍສະມຸດແຫ່ງຊາດ, 2011
 
 
by Purcell, Victor, 1896-1965
New York : International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1953
 
 
Dong nan Ya shi lun wen ji / [Zhongguo Dong nan Ya yan jiu hui bian]
东南亚史论文集 / [中国东南亚研究会编]
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1987
 
 
Dong nan Ya li shi lun cong / [Zhongshan da xue Dongnan Ya li shi yan jiu suo bian ji]
东南亚历史论丛 / [中山大学东南亚历史研究所编辑]
Guangzhou : Zhongshan da xue Dong nan ya li shi yan jiu suo, 1979
广州 : 中山大学东南亚历史研究所, 1979
 
 
by Somkhit Sising
Phitsanulok : Phak Wicha Prawatsat, Mahawitthayalai Sinakharinwirot Phitsanulok, 2520 [1977]
 
 
Chen Xujing Dong nan Ya gu shi yan jiu he ji / Chen Xujing zhu
陳序經東南亞古史硏究合集 / 陳序經著
by Chen, Xujing, 1903-1967
陳序經, 1903-1967
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 81 [1992]
台北市 : 台灣商務印書館, 民國81 [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.