National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 118 Results for subject:"Southeast Asia -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Nanpō minzoku no seitai / Kiyono Kenji cho ; Taiheiyō Kyōkai hen
南方民族の生態 / 淸野謙次著 ; 太平洋協会編
by Kiyono, Kenji, 1885-1955
淸野謙次, 1885-1955
Tōkyō : Rokkō Shōkai Shuppanbu, Shōwa 17 [1942]
東京 : 六興商会出版部, 1942
 
 
ʻĀsīan 360 ʻongsā / phūkhīan Fāi Wichākān ʻEksapœ̄net
อาเซียน 360 องศา / ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ เอ็กซเปอร์เน็ท
by Fāi Wichākān ʻEksapœ̄net
ฝ่ายวิชาการ เอ็กซเปอร์เน็ท
Krung Thēp : Samnakphim ʻEksapœ̄net, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555 [2012]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Nưk nō̜k rūa : khō̜khithen chœ̄ng prawattisāt læ watthanatham phān kāndœ̄nthāng hāng Sayām Prathēt / phūkhīan, Walailak Songsiri
นึกนอกรั้ว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ / ผู้เขียน, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
by Wilailak Songsiri
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
Krung Thēp : Mūnnithi Lek-Praphai Wiriyaphan, 2560 [2017]
กรุงเทพ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๖๐ [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo--Dong meng min zu xi su bi jiao yan jiu / zhu bian Ji Ke ; fu zhu bian Liu Yanchao
中国--东盟民族习俗比较研究 / 主编纪可 ; 副主编刘延超
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2012
北京 : 人民日报出版社, 2012
 
 
by Scanlon, Phil
[De Kalb] : Northern Illinois University Center for Southeast Asian Studies ; Detroit, Mich. : Exclusive distribution by Cellar Book Shop, c1985
 
 
Dong nan Ya min zu wen hua yu sheng huo / Zhu Weipin bian
東南亞民族文化與生活 / 朱維蘋編
Taibei : Lu shan chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 廬山出版社, 民國64 [1975]
 
 
Hansā ʻĀsīan / Thīraphāp Lōhitkun
หรรษา อาเซียน / ธีรภาพ โลหิตกุล
by Thīraphāp Lōhitkun
ธีรภาพ โลหิตกุล
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2557 [2014]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rǭngrǭi kānwēlā : ʻān khīan rīanrū phư̄anbān ʻUsākhanē, wanthī 26-27 Phrưtsaphākhom 2554 na Rōngrīan Nakhō̜n Phanom Witthayākhom,...
ร่องรอยกาลเวลา : อ่านเขียน เรียนรู้ เพื่อนบ้านอุษาคเนย์, วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม, อำเภอเมือง, จังหวัดนครพนม / ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต, บรรณาธิการ
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.