National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 19720 Results for subject:Specialization.
Sort by:
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
 
Yue Ao guan xi san shi nian (1979-2008) [electronic resource] / Li Zhenwu ... [et al.] bian zhu
粤澳关系三十年(1979-2008) [electronic resource] / 李振武 ... [et al.]编著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2010
北京 : 中国国际广播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiao Weiyun lun Gang Ao zheng zhi ti zhi / Wang Yu bian
蕭蔚雲論港澳政治體制 / 王禹編
by Xiao, Weiyun
蕭蔚雲
Aomen : San lian chu ban (Aomen) you xian gong si, 2015 nian 1 yue , ©2015
澳門 : 三聯出版(澳門)有限公司, 2015年1月
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen fa zhan yu Ao Zhu he zuo / Xu Zhihua, Li Yanyi zhu
澳門發展與澳珠合作 / 許志樺, 李燕怡著
by Xu, Zhihua
許志樺
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si : Xianggang jin hui da xue dang dai Zhongguo yan jiu suo, 2011
香港 : 三聯書店(X)有限公司 : 香港浸會大學當代中國研究所, 2011
 
 
Yue Gang Ao wen hua guan xi / Xu Xihui, Li Ping zhu bian
粤港澳文化关系 / 许锡挥, 李平主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi / zhu bian Zheng Tianxiang ; fu zhu bian Li Xun
粤港澳经济关系 / 主编郑天祥 ; 副主编李郇
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi zou xiang yan jiu = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / Chen Guanghan deng zhu
粤港澳经济关走向研究 = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / 陈广汉等著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006
广州 : 广东人民出版社, 2006
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
 
Kongmun pʻyŏnan yoyak
公文編案要約
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sŏul Taehakkyo Kyujanggak, 1999
서울特别市 : 서울大學校奎章閣, 1999
 
 
Aomen xing shi su song fa zong lun = A general introduction of Macau criminal procedure law / Li Zhe zhu
澳门刑事诉讼法总论 = A general introduction of Macau criminal procedure law / 李哲著
by Li, Zhe, 1976-
李哲, 1976-
Aomen : Aomen ji jin hui ; Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
澳门 : 澳門基金會 ; 北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xian fa yu Gang Ao te bie xing zheng qu you guan fa lü zhi du yan jiu / Xu Jinglin, Cheng Weirong zhu bian
宪法与港澳特别行政区有关法律制度研究 / 徐静琳, 程维荣主编
by Xianggang Aomen ji ben fa xue shu yan tao hui (Di 10 jie : 2014 : Shanghai, China)
香港澳门基本法学术研讨会 (第10届 : 2014 : 上海, China)
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016
上海 : 上海社会科学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen ji lüe : [2 juan] / Yin Guangren, Zhang Rulin he zhuan
澳門記略 : [2卷] / 印光任, 張汝霖合撰
by Yin, Guangren, 18th century
印光任, 18th century
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Aomen mian mian guan / Wei Xiutang zhu
澳门面面观 / 魏秀堂著
by Wei, Xiutang
魏秀堂
Beijing : Zhongguo jian she chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国建设出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Aomen zong tan / Wei Meichang zhu
澳門縱談 / 魏美昌著
by Wei, Meichang
魏美昌
Aomen : Aomen ji jin hui, 1994
澳門 : 澳門基金會, 1994
 
 
Aomen / Miao Hongji ... [et al.] bian zhu
澳門/ 繆鴻基... [et al.] 編著
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社: 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Aomen 1996 / Wu Zhiliang, Yang Yunzhong, Feng Shaorong bian
澳門1996 / 吳志良, 楊允中, 馮少榮编
Aomen : Aomen ji jin hui, 1996
澳門 : 澳門基金會, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.