National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1196 Results for subject:"Statesmen -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Ren min xin zhong de Hu Yaobang / Su Shaozhi, Chen Yizi, Gao Wenqian zhu bian
人民心中的胡耀邦 / 蘇紹智,陳一諮,高文謙主編
New York : Ming jing chu ban she, 2006
New York : 明鏡出版社, 2006
 
 
Li Hongzhang de wai jiao sheng ya / Dong Conglin zhu
李鸿章的外交生涯 / 董丛林著
by Dong, Conglin, 1952-
董丛林, 1952-
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2008
北京市 : 團結出版社, 2008
 
 
Chen Ping : xuan zi "Shi ji" / Yang Hesong yi zhu
陈平 : 选自《史记》 / 杨贺松译注
Uniform title: Shi ji. Selections
史記. Selections
by Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C
司马迁, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo shi da qing guan : bi hai qing tian / Fang Renye bian zhu
中國十大清官 : 碧海青天 / 方人也編著
by Fang, Renye
方人也
Taibei Xian Xindian Shi : Ming tian wen hua you xian gong si, 2003
台北縣新店市 : 名田文化有限公司, 2003
 
 
Shi da ming xiang / Jiang Fan zhu bian
十大名相 / 蒋凡主编
by Jiang, Fan
蒋凡
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1989
 
 
 
Li dai quan chen fa ji de ao mi / Dong Shucheng, Zhong Sheng, Dong Lei bian zhu
历代权臣发迹的奥秘 / 董书城, 钟声, 董磊编著
by Dong, Shucheng
董书城
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1995
北京 : 中国国际广播出版社, 1995
 
 
Wo xin zhong de Yaobang / Hu Dehua bian
我心中的耀邦 / 胡德华编
Beijing : Xian dai chu ban she, 2013
北京 : 现代出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Zhiben xian sheng fang wen ji lu / Fang wen Shen Yunlong ; ji lu Xie Wensun, Hu Yaoheng
張知本先生訪問紀錄 / 訪問沈雲龍 ; 紀錄謝文孫, 胡耀恒
by Zhang, Zhiben
張知本
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 85 [1996]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國85 [1996]
BookBook [text, volume]
 
 
Hu Yaobang zhuan / Tian Guoliang, Sun Daxun zhu bian
胡耀邦傳 / 田国良, 孙大勋主编
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : jing xiao Liaoning sheng xin hua shu dian, 1989
北京 : 中共党史资料出版社 : 经销辽宁省新华书店, 1989
 
 
Heshen ping zhuan / Feng Zuozhe zhu
和珅评传/ 馮佐哲著
by Feng, Zuozhe
馮佐哲
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1998
北京: 中国青年出版社, 1998
 
 
Hu Yaobang zhuan / Chen Liming zhu ; Xiao Chong zhu bian ; Xiang Chuxin zong ce hua
胡耀邦傳 / 陳利明著 ; 曉冲主編 ; 向楚新總策劃
by Chen, Liming
陳利明
Xianggang : Xiafei'er chu ban you xian gong si, 2005
香港 : 夏菲爾出版有限公司, 2005
 
 
Xie Zhuchen hui yi lu / zhu zuo zhe Xie Jian
謝鑄陳回憶錄 / 著作者謝健
by Xie, Jian
謝健
Tainan Shi : Yang Shumei, Minguo 50 [1961]
台南市 : 楊樹梅, 民國50 [1961]
 
 
Qi shi nian fen dou yu si kao / Bo Yibo zhu
七十年奋斗与思考 / 薄一波著
by Bo, Yibo
薄一波
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1996-
北京 : 中共党史出版社, 1996-
 
 
Zhongguo li dai ming chen / Li Guihai zhu bian
中国历代名臣 / 李桂海主编
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1987
 
 
Wen Wenzhong gong (xiang) shi lüe : [4 juan] / Hong Liangpin deng jiao
文文忠公(祥)事略 : [4卷] / 洪良品等校
by Wenxiang, 1818-1876
文祥, 1818-1876
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Hu Yaobang si sheng huo quan ji
胡耀邦私生活全集
[Hong Kong] : Ke hua tu shu chu ban gong si, [between 1980 and 1985]
[Hong Kong] : 科華圖書出版公司, [between 1980 and 1985]
 
 
Cong kuang gong dao sheng wei shu ji : ji Wang Maolin / Shi Dongbing zhu
從礦工到省委書記 : 記王茂林 / 師東兵著
by Shi, Dongbing, 1950-
師東兵, 1950-
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1996
香港 : 經濟導報社, 1996
 
 
Wen hua da ge ming zhong de Bo Yibo
文化大革命中的薄一波
[Xianggang? : s.n., 1971?]
[香港? : s.n., 1971?]
 
 
Si nian yi ran wu jin : hui yi fu qin Hu Yaobang / Manmei zhu
思念依然无尽 : 回忆父亲胡耀邦 / 满妹著
by Manmei, 1952-
满妹, 1952-
Beijing : Beijing chu ban she, 2011
北京 : 北京出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.