National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 75 Results for subject:"Statesmen -- China -- Correspondence."
Sort by:
 
 
Zhang Jian cun gao / Yang Liqiang ... [et al.] bian
張謇存稿 / 杨立强 ... [et al.] 编
Uniform title: Correspondence
by Zhang, Jian, 1853-1926
張謇, 1853-1926
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Zeng Wenzheng gong za zhu / Zeng Guofan zhuan, Li Hanzhang bian
曾文正公雜著 / 曾國藩撰, 李翰章
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Tao Chengzhang xin zha / Hunan sheng zhe xue she hui ke xue yan jiu suo bian zhu
陶成章信札 / 湖南省哲学社会科学研究所编注
by Tao, Chengzhang
陶成章
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙 : 湖南人民出版社, 1980
 
 
Zuo Zongtang quan ji. Shi wen, jia shu
左宗棠全集. 诗文・家书
by Zuo, Zongtang, 1812-1885
左宗棠, 1812-1885
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987
 
 
Liu guang lu (Xihong) yi gao / Liu Xihong zhuan
劉光祿 (錫鴻) 遺稿 / 劉錫鴻撰
by Liu, Xihong
劉錫鴻
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1988?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1988?]
 
 
Lin Zexu shu jian / Yang Guozhen bian
林則徐書简 / 杨国桢编
Uniform title: Correspondence
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州 : 福建人民出版社 : 福建新華書店发行, 1981
 
 
Shen Baozhen jia shu kao / Shen Luning, Shen Dankun bian zhu; Shen Zushi shen xiao
沈葆楨家書考 / 沈吕宁, 沈丹昆 编著. 沈祖湜 审校
by Shen, Luning
沈呂宁
Fuzhou : Fujian Sheng yin xiang chu ban she, 2008
福州 : 福建省音像出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Ba xian shou zha : Zeng Guofan, Luo Bingzhang, Zuo Zongtang, Peng Yülin, Hu Linyi, Shen Baozhen, Li Hongzhang, Zeng Guoqüan mo bao
八賢手札 : 曾國藩, 駱秉章, 左宗棠, 彭玉麟, 胡林翼, 沈葆楨, 李鴻章, 曾國荃墨寶
Shanghai : Da cheng shu ju, Guangxu jia shen [1884]
上海 : 大成書局, 光緖甲申 [1884]
 
 
[Song Qingling he nian ka]
[宋慶齡賀年卡]
Shanghai : Shanghai Children's Program of the China Welfare Fund, 1950
 
 
Yan Bochuan xian sheng yao dian lu / Yan Bochuan xian sheng ji nian hui bian yin
閻伯川先生要電錄 / 閻伯川先生紀念會編印
by Yan, Xishan, 1883-1960
閻錫山, 1883-1960
Taibei Shi : Yan Bochuan xian sheng ji nian hui, Minguo 85 [1996]
北市 : 閻伯川先生紀念會, 民國85[1996]
 
 
Zeng Guofan jia shu jing xuan / Zeng Guofan
曾国藩家书精选 / 曾国藩
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Zeng Guofan quan ji. Shu xin / [ben ce zheng li Yin Shaoji, Tang Xiaochun, Yu Jifan ; jiao yue Yang Chunqiu]
曾国藩全集. 书信 / [本册整理殷绍基, 汤效纯, 喻几凡 ; 校阅羊春秋]
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990-<1992 >
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1990-<1992 >
 
 
Zuo Zongtang wei kan zou zhe / Zhongguo di yi li shi dang an guan Hunan "Zuo Zongtang quan ji" zheng li zu bian
左宗棠未刊奏摺 / 中国第一历史档案馆湖南《左宗棠全集》整理組编
by Zuo, Zongtang, 1812-1885
左宗棠, 1812-1885
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Zeng Guofan wei kan wang lai han gao / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zi liao shi bian
曾国藩未刊往来函稿 / 中国社会科学院近代史研究所资料室编
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Changsha shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市, 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Niu Tisheng (Yongjian) xian sheng yi zha [i.e. zha] xuan ji / Yang Kailing bian ; Shen Yunlong zhu bian
鈕惕生(永建)先生遺扎[i.e. 札]選集 / 楊愷齡編 ; 沈雲龍主編
by Niu, Yongjian, 1870-1965
鈕永建, 1870-1965
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976?]
 
 
Song Qingling shu xin ji
宋慶齡書信集
Uniform title: Correspondence. Chinese. Selections
by Song, Qingling, 1893-1981
宋慶齡, 1893-1981
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 1999
 
 
Zeng Wenzheng gong jia shu : 10 juan : fu da shi ji 4 juan : jia xun 2 juan, rong ai lu 1 juan
曾文正公家書 : 10卷 : 附 大事記 4卷, 家訓 2卷, 榮哀錄 1卷
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Zhu yi tang, 1895?
上海 : 著易堂, 1895?
 
 
Liang RenGong zhi jiao shou zha
梁任公知交手扎
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Zeng Wenzheng gong jia shu : 10 juan : fu da shi ji 4 juan : jia xun 2 juan, rong ai lu 1 juan, nian pu 12 juan
曾文正公家書 : 10卷 : 附 大事記 4卷, 家訓 2卷, 榮哀錄 1卷, 年谱12卷
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
[China] : Hong wen shu ju, Guangxu ding hai [1887]
[China] : 鸿文书局, 光緒丁亥 [1887]
 
 
Deng yingchao shu xin xuan ji / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi di er bian yan bu bian
邓颖超书信选集 / 中共中央文献硏究室第二编硏部编
Uniform title: Correspondence. Selections
by Deng, Yingchao, 1903-1992
邓颖超, 1903-1992
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2000
北京 : 中央文献出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.