National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 5078 Results for subject:Statesmen.
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping he shi jie feng yun ren wu / Ding Xiaoping zhu
鄧小平和世界風雲人物 / 丁曉平著
by Ding, Xiaoping, 1971-
丁曉平, 1971-
Taibei Shi : Taiwan shu fang chu ban you xian gong si, 2011
台北市 : 台灣書房出版有限公司, 2011
 
 
Zhui xun li shi de zhen xiang : Mao Zedong yu Lu Xun / Qiu Shi zhu
追寻历史的真相 : 毛泽东与鲁迅 / 秋石著
by Qiu, Shi, 1947-
秋石, 1947-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2012
上海 : 上海人民出版社, 2012
 
 
Feng yun ren wu de zi nü men / Xu Rongsheng, Zang Tiezhu bian
風雲人物的子女们 / 徐荣生, 臧铁柱编
by Xu, Rongsheng
徐荣生
Beijing : Hua ling chu ban she, 1994
北京 : 华龄出版社, 1994
 
 
Kang Nanhai (Youwei) xian sheng nian pu xu bian / Kang Wenpei bian
康南海(有為)先生年譜續編 / 康文佩編
by Kang, Wenpei, 1800-
康文佩, 1800-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Ren min xin zhong de Hu Yaobang / Su Shaozhi, Chen Yizi, Gao Wenqian zhu bian
人民心中的胡耀邦 / 蘇紹智,陳一諮,高文謙主編
New York : Ming jing chu ban she, 2006
New York : 明鏡出版社, 2006
 
 
Ling xiu yi zu : Gong he guo xin sheng dai ji shi / Zhang Xiaolin zhu bian
领袖遺族 : 共和囯新生代纪实 / 张小林编
Beijing : Tuan jie chu ban she, 1993
北京 : 团结出版社, 1993
 
 
 
by Whibley, Charles, 1859-1930
Port Washington, N.Y., Kennikat Press [1970]
 
 
by Valenti, Jack
New York, World Pub. Co. [1971]
 
 
Li Hongzhang de wai jiao sheng ya / Dong Conglin zhu
李鸿章的外交生涯 / 董丛林著
by Dong, Conglin, 1952-
董丛林, 1952-
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2008
北京市 : 團結出版社, 2008
 
 
Xin tai zi jun / Yu Shiping zhu
新太子军 / 于石坪著
by Yu, Shiping
于石坪
Carle Place, NY : Ming jing chu ban she, 2010
Carle Place, NY : 明鏡出版社, 2010
 
 
Zong tong shi wo jia qin qi / Chen Roujin zhu
總統是我家親戚 / 陳柔縉著
by Chen, Roujin
陳柔縉
Taibei xian Xizhi zhen : Hong ming guan tu shu chu ban she, 1994
台北縣汐止鎭 : 鴻鳴館圖書出版社, 1994
 
 
Kindai seiji kankeisha nenpu sōran : Tsuiho sengo hen
近代政治関係者年譜総覧 : 追補戦後篇
Tōkyō : Yumani Shobō, 1998-
 
 
Luoma di yi ren = The first man in Rome / [Aodaliya] Kaolin Maikaluo zhu (Colleen McCullough) ; Cheng Hong yi
罗马第一人 = The first man in Rome / [澳大利亚]考琳・麦卡洛著(Colleen McCullough) ; 成鸿译
Uniform title: First man in Rome. Chinese
by McCullough, Colleen, 1937-2015
Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2017
北京 : 文化发展出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Gendai seijikaron, Abe Shinnosuke cho
現代政治家論, 阿部眞之助著
by Abe, Shinnosuke, 1884-1964
阿部眞之助, 1884-1964
Tōkyō, Bungei Shujū Shinsha, Shōwa 29 [1954]
東京, 文藝春秋新社, 昭和29 [1954]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.