National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 77882 Results for subject:Statistics.
Sort by:
 
 
Wuhan tong ji nian jian
武汉统计年鉴
[Wuhan Shi : Wuhan Shi tong ji ju]
[武汉市 : 武汉市统计局]
 
 
Changchun Shi guo min jing ji tong ji zi liao / Changchun Shi tong ji ju
长春市国民经济统计资料 / 长春市统计局
[Changchun Shi : Changchun Shi tong ji ju]
[长春市 : 长春市统计局]
 
 
Daye Xian guo min jing ji tong ji zi liao
大冶县国民经济统计资料
Daye Xian : Daye Xian ge ming wei yuan hui tong ji ju
大冶县 : 大冶县革命委员会统计局
 
 
Liuzhou Shi guo min jing ji tong ji zi liao
柳州市国民经济统计资料
Liuzhou Shi : Liuzhou Shi tong ji ju
柳州市 : 柳州市统计局
 
 
Wenzhou tong ji nian jian
温州统計年鉴
[Wenzhou Shi : Wenzhou shi tong ji ju
[温州市] : 温州市统計局
 
 
Shanghai tong ji nian jian = Shanghai tongji nianjian / Shanghai Shi tong ji ju bian
上海统计年鉴 = Shanghai tongji nianjian / 上海市统计局编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1984-
上海 : 上海人民出版社, 1984-
 
 
Nanchang tong ji nian jian = Statistical yearbook of Nanchang / Nanchang Shi tong ji ju bian
南昌统计年鉴 = Statistical yearbook of Nanchang / 南昌市统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, -2000
北京 : 中国统计出版社, -2000
 
 
Hangzhou tong ji nian jian
杭州统计年鉴
[Hangzhou Shi : Hangzhou shi tong ji ju
[杭州市] : 杭州市统计局
 
 
Beijing Qu yu tong ji nian jian / Beijing Shi tong ji ju bian
北京区域统计年鉴 / 北京市统计局编
Beijing : Tong xin chu ban she, 2002-
北京 : 同心出版社, 2002-
 
 
Lanzhou Shi : Lanzhou Shi tong ji ju, 2007-
兰州市 : 兰州市统计局
 
 
Guizhou Sheng zhi. Tong ji zhi / Guizhou Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
贵州省志. 统计志 / 贵州省地方志编纂委员会编
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 1997
北京市 : 方志出版社, 1997
 
 
Shaoxing tong ji nian jian = Statistical yearbook of Shaoxing / Shaoxing shi tong ji ju bian
绍兴统计年鉴 = Statistical yearbook of Shaoxing / 绍兴市统计局编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995-
北京 : 中国统计出版社, 1995-
 
 
Nanchang jing ji she hui tong ji nian jian = Nanchang economic and social statistical yearbook / Nanchang Shi tong ji ju bian
南昌经济社会统计年鉴 = Nanchang economic and social statistical yearbook / 南昌市统计局编
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2001-
北京市 : 中囯统计出版社, 2001-
 
 
Nanning tong ji nian jian
南宁统计年鉴
[Nanning Shi : Nanning shi tong ji ju
[南宁市] : 南宁市统计局
 
 
1995-2004 Beijing she hui jing ji fa zhan nian du diao cha shu ju bao gao = Beijing area study : data report (1995-2004) / Yang Ming ... [et al.] zhu
1995-2004北京社会经济发展年度调查数据报告 = Beijing area study : data report (1995-2004) / 杨明 ... [et al.]著
Beijing : Beijing chu ban she, 2007
北京 : 北京出版社, 2007
 
 
Kōbe-shi tōkeisho
神戶市統計書
[Kobe] : Kōbe Shiyakusho
[Kobe] : 神戶市役所
 
 
Shuangyashan she hui jing ji tong ji nian jian / Shuangyashan shi tong ji ju bian
双鸭山社会经济统计年鉴 / 双鸭山市统计局编
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992-
[Peking] : 中国统计出版社, 1992-
 
 
Beijing Shi Shijingshan Qu tong ji nian jian / Shijingshan Qu tong ji ju bian
北京市石景山区统计年鉴 / 石景山区统计局编
[Beijing : Shijingshan Qu tong ji ju]
[北京 : 石景山区统计局]
 
 
Hubei Sheng Huanggang Diqu di 3 ci ren kou pu cha zi liao hui bian
湖北省黄冈地区第三次人口普查资料汇编
[Huanggang Diqu?] : Hubei Sheng Huanggang Diqu ren kou pu cha ban gong shi, 1984
[黄冈地区?] : 湖北省黄冈地区人口普查办公室, 1984
 
 
Si, kun tanwi chiyŏk nae chʻong sangsan = Gross regional domestic product
시.군단위지역내총생산 = Gross regional domestic product
Kyŏnggi-do Suwŏn-si : Kyŏnggi-do
경기도수원시 : 경기도
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.