National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 22901 Results for subject:Status.
Sort by:
 
 
Paektusan chŏnggyebi wa Kando yŏngyukwŏn / Yuk Nak-hyŏn pʻyŏn
白頭山定界碑와間島領有權 / 陸洛現編
Sŏul-si : Paeksan Charyowŏn, 2000
서울시 : 白山資料院, 2000
 
 
Hanʾguk ŭi yŏngtʻo : yŏngtʻo chʻwidŭk e kwanhan kukchepŏpchŏk yŏnʾgu / Yi Han-gi
韓國의領土 : 領土取得에관한國際法的研究 / 李漢基
by Yi, Han-gi, 1917-
李漢基, 1917-
Sŏul : Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 1969
서울 : 서울大學校出版部, 1969
 
 
Hanʾguk ŭi pukpang yŏngtʻo / Paeksan Hakhoe pʻyŏn
韓國의北方領土 / 白山學會編
Sŏul-si : Paeksan Charyowŏn, 1998
서울시 : 백산자료원, 1998
 
 
Feng huo lang yan Zhongguo meng : Diaoyu Dao, Nan hai, Chao he deng wen ti zhen xiang jie ma / Ye Xingping zhu
烽火狼煙中國夢 : 釣魚島・南海・朝核等問題真相解碼 / 葉興平著
by Ye, Xingping
葉興平
Xianggang : Xianggang shang bao chu ban she, 2013
香港 : 香港商報出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hai yang quan yi lun : Zhong Ri Dong Hai zheng yi jie jue ji zhi yan jiu / Wang Xiuying zhu
海洋权益论 : 中日东海争议解决机制研究 / 王秀英著
by Wang, Xiuying, 1969-
王秀英, 1969-
Beijing : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2012
北京 : 中国民主法制出版社, 2012
 
 
Jin dai Riben dui Diaoyu Dao de fei fa diao cha ji qie qu = Japa's illegal investigation and theft of Diaoyu Islands in modern times / Li Li yi zhu
近代日本对钓鱼岛的非法调查及窃取 = Japa's illegal investigation and theft of Diaoyu Islands in modern times / 李理译著
by Li, Li, 1965-
李理, 1965-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
北京 : 社会科学文献出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Ri Zhong ling tu zheng duan di qi yuan : cong li shi dang an kan Diaoyudao wen ti = Nitchū ryōdo mondai no kigen : kōbunsho ga kataru futsugō na shinjitsu / (Ri) Cuntian...
日中领土争端的起源 : 从历史档案看钓鱼岛问题 = 日中領土問題の起源 : 公文書が語る不都合な真実 / (日)村田忠禧著 ; 韦平和等译
Uniform title: Nitchū ryōdo mondai no kigen. Chinese
日中領土問題の起源. Chinese
by Murata, Tadayoshi, 1946-
村田忠禧, 1946-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
北京市 : 社会科学文献出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Kindai Higashi Ajia no seiji rikigaku : Kantō o meguru Nichi-Chū-Chō kankei no shiteki tenkai / I Sunhan cho
近代東アジアの政治力学 : 間島をめぐる日中朝関係の史的展開 / 李盛煥著
by Yi, Sŏng-hwan, 1957-
李盛煥, 1957-
Tōkyō : Kinseisha, 1991
東京 : 錦正社, 1991
 
 
Diaoyu Dao : li shi yu zhu quan / Fujian shi fan da xue Min Tai qu yu yan jiu zhong xin bian
钓鱼岛 : 历史与主权 / 福建师范大学闽台区域研究中心编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2013
北京市 : 海洋出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Diaoyu Dao : wo men de li shi jiao ke shu / Yu Yan zhu
釣魚島 : 我們的歷史教科書 / 余艷著
by Yu, Yan
余艷
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 天地圖書有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xizang de di wei : cong guo ji fa de jiao du dui Xizang li shi, quan li yu qian jing de fen xi / Maikeer. C. Fanwoerte Fanpulahe zhu ; Gema Molang Zang yi ; Bare Dawacairen gen...
西藏的地位 : 從國際法的角度對西藏歷史、權利與前景的分析 / 邁克爾.C.范沃爾特・范普拉赫著 ; 噶瑪默朗藏譯 ; 跋熱・達瓦才仁根據藏譯本翻譯
Uniform title: Status of Tibet. Chinese
by Walt van Praag, M. C. van
Taibei Shi : Xue yu chu ban she, Minguo 100 [2011]
臺北市 : 雪域出版社, 民國100 [2011]
 
 
Liangshan Yi zu xi guan fa tian ye diao cha bao gao / Chen Jinquan, Baqie Rihuo zhu bian
凉山彝族习惯法田野调查报告 / 陈金全, 巴且日伙主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Jakarta : Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, [2000]
 
 
Koryŏ sigi ponggŏnjŏk sinbun chedo / chipp'il Kim Yong-ho
고려 시기 봉건적 신분 제도 / 집필 김 용호
by Kim, Yong-ho (History scholar)
김 용호 (History scholar)
P'yon̆gyang-si : Kwahak Paekkwa Sajŏn Ch'ulp'ansa, 2016 , ©2016
평양시 : 과학 백과 사전 출판사, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.