National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Strikes and lockouts -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo di 1 ci ba gong gao chao / Jin Feng bian xie
中国第一次罢工高潮 / 金风编写
by Jin, Feng
金风
[Beijing] : Xin hua chu ban she, 1990
[北京] : 新华出版社, 1990
 
 
Sheng Gang da ba gong yan jiu : ji nian Sheng Gang da ba gong liu shi wu zhou nian lun wen ji / zhu bian Ren Zhenchi, Liu Han
省港大罢工研究 : 纪念省港大罢工六十五周年论文集 / 主编任振池, 刘寒
[Canton] : Zhong shan da xue chu ban she, 1991
[Canton] : 中山大学出版社, 1991
 
 
Gong ren zhi lu [microform] / Zhonghua quan guo zong gong hui Sheng Gang ba gong wei yuan hui zhu ban
工人之路 [microform] / 中華全國總工會省港罷工委員會主辦
Guangzhou Shi : Zhonghua quan guo zong gong hui Sheng Gang ba gong wei yuan hui
廣州市 : 中華全國總工會省港罷工委員會
MicroformMicroform, NewspaperNewspaper
 
 
Xianggang gong yun lu xiang / Xianggang gong hui lian he hui bian
香港工運路向 / 香港公會聯合會編
Xianggang : Xin cheng wen hua fu wu you xian gong si, 1989
香港 : 新城文化服務有限公司, 1989
 
 
Deng Zhongxia wen ji
邓中夏文集
Uniform title: Works. Selections. 1983
by Deng, Zhongxia, 1897-1933
邓中夏, 1897-1933
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1983
 
 
Zhongguo lao gong wen ti / Chen Da zhu. Zhongguo zhi gong yun dong jian shi / Deng Zhongxia zhu
中國勞工問題 / 陳達著. 中國職工運動簡史 / 鄧中夏著
by Chen, Da, 1892-
陳達, 1892-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
 
Zhongguo zhi gong yun dong jian shi : 1919-1926 / Deng Zhongxia zhu
中國職工運動簡史 : 1919-1926 / 鄧中夏著
by Deng, Zhongxia, 1894-1933
鄧中夏, 1894-1933
Tōkyō : Daiʾan, 1967
東京 : 大安, 1967
 
 
Xianggang gong yun shi : jian pian / Zhou Yi zhu
香港工運史 : 簡篇 / 周奕著
by Zhou, Yi, 1933-
周奕, 1933-
Xianggang : Li xun chu ban she, 2013 , ©2013
香港 : 利訊出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang gong yun shi / Zhou Yi zhu
香港工運史 / 周奕著
by Zhou, Yi, 1933-
周奕, 1933-
Xianggang : Li xun chu ban she, 2009
香港 : 利訊出版社, 2009
 
 
Wu sa yun dong he sheng Gang ba gong / Zhongguo di er li shi dang an guan bian
五卅运动和省港罢工 / 中国第二历史档案馆编
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she, [1986?]
[南京市] : 江苏古籍出版社, [1986?]
 
 
Sheng Gang da ba gong shi / Lu Quan, Xuan Qianhong zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
省港大罷工史 / 盧權, ?倩紅著 ; 嶺南文庫編輯委員會, 廣東中華民族文化促進會合編
by Lu, Quan, 1931-
盧權, 1931-
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1997
[廣州] : 廣東人民出版社, 1997
 
 
Liu Shaoqi yu Anyuan gong ren yun dong / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo, Anyuan gong ren yun dong ji nian guan bian
刘少奇与安源工人运动 / 中国社会科学院近代史研究所, 安源工人运动纪念馆编
[Beijing] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Beijing] : 中国社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai ba gong : Zhongguo gong ren zheng zhi yan jiu = Shanghai on strike : the politics of Chinese laboar / [Mei] Pei Yili zhu, Liu Ping yi
上海罢工 : 中国工人政治研究 = Shanghai on strike : the politics of Chinese laboar / [美]裴宜理著, 刘平译
Uniform title: Shanghai on strike. Chinese
by Perry, Elizabeth J
Nanjing Shi : Jiangsu ren min chu ban she, 2012
南京市 : 江苏人民出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.