National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 88 Results for subject:Stūpas.
Sort by:
 
 
Phūying kap Phrathāt / Suphāphō̜n ʻAphāwatcharut, bannāthikān
ผู้หญิงกับพระธาตุ / สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ บรรณาธิการ
by Suphāphō̧n ʻĀphāwatcharut
สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์
Chīang Mai : Mūnlanithi Sathāban Phatthanā Mư̄ang, 2547 [2004]
เชียงใหม่ : มูลนิธิ สถาบันพัฒนาเมือง, 2547 [2004]
 
 
5 mahā čhēdī Sayām / Praphat Chūwichīan
5 มหาเจดีย์สยาม / ประภัสสร์ ชูวิเชียร
by Praphat Chūwichīan
ประภัสสร์ ชูวิเชียร
Nonthaburī : Samnakphim Miusīam Phrēt, 2554 [2011]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Snodgrass, Adrian
Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program, Cornell University, 1985
 
 
Hyakumantō engi / [Saeki Teiran]
百萬塔縁起 / [佐伯定胤]
by Saeki, Teiran
佐伯定胤
[Nara : Hōryuji], Meiji 41 [1908]
[奈良 : 法隆寺], 明治 41 [1908]
 
 
Krung Thēp : Kō̧ng Wannakam læ Prawattisāt, Krom Sinlapākō̧n, 2543 [2000]
 
 
Rư̄ang laokhān tamnān wat Thai / Phanthalak
เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย / พันธลักษณ์
by Phanthalak
พันธลักษณ์
Krung Thēp : Bān Nangsư̄ 19, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2547 [2004]
 
 
Han̕guk ŭi tʻap = the pagoda in Korea / kŭl Kim Hŭi-gyŏng sajin Chu Myŏng-dŏk
韓國의塔 = the pagoda in Korea / 글金禧庚 사진朱明德
by Kim, Hŭi-gyŏng, 1923-
金禧庚, 1923-
Sŏul : Yŏrhwadang, 1982
서울 : 悦話堂, 1982
 
 
by Pema Dorjee, 1957-
New Delhi : Indira Gandhi National Centre for the Arts and Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1996
 
by The Great Stupa of Universal Compassion
Maiden Gully, Vic.: The Great Stupa of Universal Compassion, [2013]-
OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
Chosŏn t'app'a ŭi yŏn'gu / [parhaengin Yi Ki-ung]
朝鮮塔婆 의 硏究 / [발행인 李起雄]
by Ko, Yu-sŏp, 1905-1944
高 裕燮, 1905-1944
Kyŏnggi-do P'aju-si : Yŏrhwadang, 2010
경기도 파주시 : 悅話堂, 2010
 
 
Phutthačhēdī phāk nư̄a
พุทธเจดีย์ภาคเหนือ
Krung thēp : Thī Čhē Čhē, 2548-2549 [2005-2006]
กรุงเทพฯ : ที เจ เจ, 2548-2549
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.