National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Sunzi, active 6th century B.C. Sunzi bing fa."
Sort by:
 
 
Sunzi bing fa bai hua jie / Chen Xingfu zhu
孫子兵法白話解 / 陳行夫著
by Chen, Xingfu
陳行夫
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
台北 : 幼獅文化事業公司, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhao zhu Sunzi shi san pian / Zhao Xudan zhu shi
趙註孫子十三篇 / 趙虛丹註釋
by Zhao, Benxue, active 16th century
趙本學, active 16th century
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 新文豐出版公司, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi yi jia zhu Sunzi : fu jin yi / Sun Wu zhuan ; Cao Cao deng zhu ; Guo Huaruo yi
十一家注孫子 : 附今译 / 孙武撰 ; 曹操等注 ; 郭化若译
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Sunzi bing fa ci dian [electronic resource] / Zhao Guohua, Liu Xiang, Liu Guojian zhu bian
孙子兵法辞典 [electronic resource] / 赵国华, 刘项, 刘国建主编
Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 1995
武汉 : 湖北人民出版社, 1995
BookBook, OnlineOnline
 
 
Sheng zhi dao : shi wei ming jiang yu shi chang zhan yi yin zheng Sunzi bing fa zhi sheng si wei / Gong Sunce zhu
勝之道 : 十位名將與十場戰役印證孫子兵法致勝思維 / 公孫策著
by Gongsun, Ce
公孫策
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2017
臺北市 : 商周出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Huo yong Sunzi bing fa : Sunzi bing fa quan qiu xing xi lie du wu. Mei Ao juan / Han Shengbao zhu
活用孫子兵法 : 孫子兵法全球行系列讀物. 美澳卷 / 韓勝寶著
by Han, Shengbao
韓勝寶
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2016
台北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Sunzi ji jiao / Yang Bing'an bian
孫子集校 / 楊炳安編
by Sunzi, active 6th century B.C
孫子, active 6th century B.C
Xianggang : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1960
香港 : 中華書局香港分局, 1960
 
 
Sunzi bing fa yu qi ye guan li / Li Shijun, Yang Xianju, Qin Jiarui zhu
孙子兵法与企业管理 / 李世俊, 杨先举, 覃家瑞著
by Li, Shijun
李世俊
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1984
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1984
 
 
Sunzi shi jia zhu / Sun Xingyan, Wu Renji jiao
孫子十家註 / 孫星衍, 吳人驥校
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國58[1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Sunzi shi san pian yu wen du ben / Yao Jinong bian
孫子十三篇語文讀本 / 姚季農編
by Sun, Wu, (Zhou)
孫武, (周)
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Min 59 [1970]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民 59 [1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Sunzi bing fa / Huang Pumin jie du
孙子兵法 / 黄朴民解读
by Huang, Pumin
黄朴民
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Sun Wu bing fa / [Bi Yixun zhuan]
孫吳兵法 / [畢以珣撰]
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 53 [1964]
台北市 : 集文書局, 民國53 [1964]
BookBook [text]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.